PROFIL ABSOLVENTA

 

 33-56-H/002 (33-55-2/01) Truhlář - výroba nábytku

 

1. Obecná orientace:

Absolvent uznává celospolečenské hodnoty, zejména kladný vztah k práci s tvořivým přístupem, zodpovědnost při plnění pracovních úkolů, profesní hrdost.

Nezbytnou podmínkou dalšího vzdělávání je schopnost absolventa se učit a chápat vzdělávání jako celoživotní proces. Učí se samostatně a pohotově rozhodovat, má smysl pro kooperativní jednání a porozumění souvislostem, aplikaci získaných vědomostí a dovedností v praxi.

Chápe význam dobrých mezilidských vztahů na základě principů lidské vzájemnosti, porozumění, ohleduplnosti a uplatnění všelidských morálních norem bez nacionalistických tendencí a projevů. Chápe význam kultury a estetiky při rozvoji své osobnosti i v celospolečenském měřítku. Má pozorný vztah k životnímu prostředí a podílí se na jeho tvorbě a ochraně.

Absolvent se umí pohotově a správně vyjadřovat. Podtržen je význam dorozumět se alespoň v jednom světovém jazyce z hlediska obecné i profesní motivace.

Má správné představy o aktivním naplňování volného času včetně jeho realizace. Uvědomuje si škodlivost kouření, alkoholismu a drogové závislosti a vliv sexuálně nezodpovědného chování (AIDS). Zná pravidla správné životosprávy, osobní hygieny a péče o ochranu zdraví.

Uvědomuje si závažnost rozhodujících globálních problémů pro život jednotlivce i existenci světového společenství.

Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují vědomosti a dovednosti potřebné k:

- správnému ústnímu i písemnému vyjadřování v mateřském jazyku

- ovládnutí základů matematiky a fyziky, které dokáže aplikovat pro potřeby svého oboru

- získání základních poznatků o základech automatizace, elektronizace, programování a výpočetní techniky

2. Profesionální orientace:

Absolvent zná základní úkoly odvětví, oboru a organizace, pro kterou se připravuje.

Je připraven pro vykonávání řemeslné práce. Jeho řemeslné dovednosti jsou podloženy základními odbornými znalostmi. Dodržuje zásady a předpisy ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Hospodárně využívá materiál a dbá o úspory energie.

Absolvent učebního oboru:

- má základní vědomosti o dřevě a dalších používaných materiálech

- vhodně uskladňuje materiály, polotovary a výrobky

- zná výrobní zařízení, umí je ovládat, seřizovat a udržovat

- ekologicky nakládá s veškerým odpadem

- zná základní vědomosti o technologii výroby

- zná základy odborného kreslení výrobků a čtení výkresů, dílenských náčrtů, používání norem

- provádí průběžnou a konečnou kontrolu během výrobního procesu a kontrolu kvality výrobku

- instaluje a sestavuje hotové výrobky a součásti

- má všeobecné znalosti z oblasti ekonomiky

- je připraven pro individuální i sériovou výrobu

V zaměření 01 pro výrobu nábytku a zařízení absolvent:

- umí zpracovávat materiály a polotovary ze dřeva a ostatních hmot v nábytkářské výrobě

- umí zvolit konstrukční řešení odpovídající technologii nábytkových součástí, dílců a podskupin

- zná technologie výroby a montáž nábytku skříňového, stolového, lůžkového, sedacího a bytových doplňků

- zná výrobu nábytkových systémů a zařízení bytových interiérů a veřejných místností

- uplatňuje ergonomické a antropometrické požadavky

- zabezpečuje ochranu nábytku, umí jej udržovat a odborně opravit

- umí zhotovit jednoduché stavebně truhlářské výrobky

V zaměření 02 pro dřevěné konstrukce absolvent:

- umí zpracovávat materiály ze dřeva a ostatních hmot ve stavebně truhlářské výrobě

- umí vyrábět stavebně truhlářské výrobky

- umí osazovat stavebně truhlářské výrobky a provádět jejich povrchovou úpravu

- umí provádět odborné opravy stavebně truhlářských výrobků

- je schopen vyrobit jednoduchý a vestavěný nábytek a drobné doplňky

3. Zařazení absolventů:

Učební obor připravuje zejména pro dělnická povolání truhlář a stavební truhlář.

4. Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium na středních školách příslušného zaměření.