MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky
dne 25. listopadu 1994, č.j. 175 810/94-74 s platností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN

učebního oboru
 33-56-H/003 (33-55-2/02) Truhlář - dřevěné konstrukce

Denní studium:

Kategorie a názvy předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

Celkem

1.

2.

3.

A. Povinné předměty

 

 

 

 

1. Společenskovědní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

1

2

2

5

Cizí jazyk

2

2

1

5

Občanská nauka

1

1

1

3

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

Matematika

2

1

1

4

Fyzika

1

1

-

2

Základy ekologie

1

-

-

1

3. Tělesná výchova

2

2

2

6

4. Odborné

 

 

 

 

Práce s osobními počítači

2

-

-

2

Ekonomika

-

-

2

2

Odborné kreslení

1,5

2

3

6,5

Materiály

2

2

-

4

Výrobní zařízení

1

2

-

3

Technologie

2

2

3

7

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

Volitelný předmět

-

-

2

2

Celkem

33,5

34,5

34,5

102,5

B. Doporučené volitelné

 

 

 

 

Ekonomika podniku

-

-

2

 

Mechanizační prostředky

-

-

2

 

Stavební truhlářství

-

-

2

 

Čalounictví

-

-

2

 

Průmyslové obrábění dřeva

-

-

2

 

Dějiny nábytkové tvorby

-

-

2

 

Výpočetní technika

-

-

2

 

C. Doporučené nepovinné

 

 

 

 

Konverzace v cizím jazyce

-

-

2

 

Další cizí jazyk

-

-

2

 

Matematika (cvičení)

-

-

-

 

Technika administrativy

-

-

2

 

Řízení motorových vozidel

-

-

2

 

Sportovní hry

2

2

2

 

 

 

Poznámky:

1. Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle učebních osnov schválených MŠMT ČR.

2. Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek zvýšit o 1 hodinu týdně s tím, že tato hodina nebude považována za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

3. Ředitel SOU má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých předmětů až do 10 % celkového počtu týdenních vyučovacích hodin určených učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený celkový počet vyučovacích hodin nebude překročen.

4. Obsah učiva se může upravit až do 30 % jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám.

5. Do učebního plánu je zařazen volitelný předmět, který umožňuje v závěru přípravy prohloubit odbornou profilaci žáků.

6. Volba a struktura nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele SOU, který také schvaluje jejich učební osnovy navržené předmětovými komisemi. Předměty je třeba volit podle profesionálních i osobních potřeb a zájmů žáků a regionálních potřeb s přihlédnutím k personálním a materiálním podmínkám SOU.

7. Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí jako časová rezerva k opakování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím apod.

8. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.