PROFIL ABSOLVENTA


Kód a název vzdělávacího programu: 

Kmenový obor: 3357E  Zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb  

Učební obor:    33-57-E/002 (33-83-0)

                          Zpracování dřeva 

Zaměření:  učební obor nemá zaměření

Dosažený stupeň vzdělání:  odborná příprava pro výkon příslušných dělnických povolání 

Způsob ukončení a certifikace:   závěrečná zkouška, výuční list 

 

1.  Výsledky vzdělávání 

1.2 Obecná úvodní část

      Absolvent učebního oboru byl v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něj vytvořily předpoklady pro rozvoj osobnosti. Byl kladen důraz na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti. Byla akceptována osobnost žáka, zvýšila se jeho schopnost přizpůsobovat se měnícím se podmínkám  společnosti a to jak v soukromém životě, tak v pracovním zařazení.

     Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché práce v oblasti dřevařské a nábytkářské výroby, výroby průmyslových výrobků ze dřeva, výroby aglomerovaných materiálů, překližovaných materiálů, zápalek aj. Absolvent učebního oboru rovněž vykonává jednoduché práce při manipulaci, skladování, balení a expedici.

 

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

      Absolvent

-     si doplnil základní všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností,

-     získal dovednost uplatnit svou osobnost a chovat se v souladu s morálními zásadami
a požadavky na kulturní společenské chování,

-     je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana, je si vědom důsledků nedodržování zákonnosti
a porušování lidských práv a svobod každého člověka,

-     je schopen se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání a potřeby, vhodným způsobem komunikovat s ostatními lidmi, ve svém projevu se snaží vyjadřovat v souladu s jazykovou normou všude tam, kde to situace vyžaduje,

-     má vědomosti důležité pro výkon povolání při uplatňování bezpečných technologických a pracovních postupů,

-     má vědomosti důležité pro uplatňování ekologických předpisů o ochraně životního prostředí,

-     dovede poskytnout základní první pomoc, zná důsledky drogových a jiných závislostí
a nezodpovědného sexuálního chování,

-     dokáže uplatňovat základní matematické znalosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích.

 

1.3 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

      Po ukončení přípravy v učebním oboru zpracování dřeva a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent

-     má nejzákladnější vědomosti z ekonomiky související s postavením zaměstnance nebo zaměstnavatele,

-     má vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci,

uplatňování stanovených technologických a pracovních postupů a ekologických 
     předpisů k ochraně životního prostředí,

-  umí vykonávat jednoduché práce v oblasti dřevařské a nábytkářské výroby, výroby  
     průmyslových výrobků ze dřeva, výroby aglomerovaných materiálů, překližovaných
     materiálů, zápalek aj. Absolvent učebního oboru rovněž umí vykonávat jednoduché
     práce při manipulaci, skladování, balení a expedici.

-     umí obsluhovat jednoduché mechanismy,

-     umí volit, připravovat a používat potřebné nářadí a udržovat je,

-     umí pracovat pod dozorem podle technologických postupů,

-     dodržuje při práci zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce,

-     dodržuje předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením,

-     dodržuje zásady ochrany životního prostředí.

 

2.   Možnosti uplatnění absolventa    

     Učební obor učilišť zpracování dřeva připravuje žáky na výkon povolání dělník dřevozpracující výroby.

     Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou po úspěšném ukončení základního vzdělání dále pokračovat ve studiu v příbuzném tříletém učebním oboru.