CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Kmenový obor:

3357H Zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb

Kód a název vzdělávacího programu:

33-57-H/002 Zpracování dřeva

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

Délka přípravy

2 roky

 

Stručný popis oboru

Provádění pracovních činností při manipulaci s materiálem, ruční a strojní opracování dřeva a aglomerovaných materiálů. Méně náročné práce spojené s úpravou dřevařských a nábytkářských polotovarů a výrobků, jednodušší montáž výrobků v nábytkářské a stavebně-truhlářské výrobě. Žáci získají základní poznatky z oblasti povrchové úpravy dřeva.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Do učebního oboru mohou být přijati hoši a dívky bez poruch omezujících funkci nosného a pohybového systému znemožňující delší stání jako jsou postižení páteře, dolních končetin těžšího charakteru, horních končetin a onemocnění velkých i malých kloubů znesnadňujících funkční zdatnost rukou.

Vadí chronická a alergická onemocnění kůže, zejména na rukou a obličeji a chronická a alergická onemocnění dýchacích cest. Dále vadí záchvatovité stavy dekompenzované i subkompenzované, nemoci nervové provázené většími i drobnými poruchami pohybových funkcí a koordinací.

 Uchazeči nesmí mít závažnější poruchy sluchu (požadovaná ostrost sluchová 3 m pro šepot oboustranně) a poruchy zraku (zraková ostrost musí být alespoň 5/5 do blízka J.č. 1, dalekozrakost s případnou korekcí, s astigmatismem do 1,0 cyl D, bez nitroočních změn disponujících k odchlípení sítnice). Vadí porucha barvocitu.

Do učebního oboru mohou být přijati pouze mladiství, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař. V případě změněné pracovní schopnosti v souladu se stanovisky Posudkové komise sociálního zabezpečení.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu  práce

Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných předpisů, zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, a to je ke specifickému pro pro daný učební obor a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce z hlediska jednotlivce, tak z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, zvláště při vykonávání praktických cvičení.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  a hygieny práce se rozumí:

 a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně  zdraví při práci, s protipožárními předpisy  a technologickými postupy,

 b) používání technického vybavení, které odpovídá  bezpečnostním a protipožárním předpisům,

 c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle  platných předpisů

 d) vykonávání stanoveného dozoru.

Stanovený dozor je členěn na:

 "Práce pod dozorem" - vyžaduje trvalou přítomnost osoby  pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního  postupu. Tato osoba musí všechna  pracovní místa zrakově obsáhnout tak,  aby mohla bezprostředně zasáhnout  v případě porušení bezpečnostních  předpisů a pracovních pokynů nebo  ohrožení zdraví.

 "Práce s dohledem" - osoba pověřená dohledem zkontroluje  pracoviště před zahájením práce  a pokud všechna pracovní místa zrakově  neobsáhne, pak je v průběhu prací  obchází a kontroluje.