PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kmenový obor:

3357H Zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb

Kód a název vzdělávacího programu:

33-57-H/002 Zpracování dřeva

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

Délka přípravy

2 roky

 

1. Obecná orientace

Absolvent uznává celospolečenské hodnoty, zejména kladný vztah k práci s tvořivým přístupem, zodpovědnost při plnění pracovních úkolů a profesní hrdost.

Nezbytnou podmínkou dalšího vzdělávání je schopnost absolventa se učit a chápat vzdělávání jako celoživotní proces. Učí se samostatně a pohotově rozhodovat, má smysl pro kooperativní jednání a porozumění souvislostem, aplikaci získaných vědomostí a dovedností v praxi.

Chápe význam dobrých mezilidských vztahů na základě principů lidské vzájemnosti, porozumění, ohleduplnosti a uplatnění všelidských morálních norem bez nacionalistických tendencí a projevů. Chápe význam kultury a estetiky při rozvoji své osobnosti i v celospolečenském měřítku. Má pozorný vztah k životnímu prostředí a podílí se na jeho tvorbě a ochraně.

Absolvent se umí pohotově a správně vyjadřovat. Podtržen je význam dorozumět se alespoň v jednom světovém jazyce z hlediska obecné i profesní motivace.

Má správné představy o aktivním naplňování volného času včetně jeho realizace. Uvědomuje si škodlivost kouření, alkoholismu a drogové závislosti a vliv sexuálně nezodpovědného chování (AIDS). Zná pravidla správné životosprávy, osobní hygieny a péče o ochranu zdraví.

Uvědomuje si závažnost rozhodujících globálních problémů pro život jednotlivce i existenci světového společenství.

Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují vědomosti a dovednosti potřebné k:

-         správnému ústnímu i písemnému vyjadřování v mateřském jazyce

-         ovládnutí základů matematiky a fyziky, které dokáže aplikovat  pro potřeby svého oboru

-         získání základních poznatků o základech automatizace, elektronizace, programování a výpočetní techniky

 

2. Profesní orientace

Absolvent zná základní úkoly odvětví, oboru a organizace, pro které se připravuje.

Je připraven pro vykonávání příslušných dělnických povolání. Jeho dovednosti jsou podloženy základními odbornými znalostmi.

Dodržuje zásady a předpisy ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Hospodárně využívá materiál a dbá o úspory energie.

 

Absolvent učebního oboru:

-         má základní vědomosti o dřevě a dalších používaných materiálech

-         vhodně uskladňuje materiály, polotovary a výrobky

-         má základní vědomosti o výrobním zařízení, jeho ovládání,  seřizování a údržbě

-         má základní vědomosti o technologii výroby

-         ekologicky nakládá s veškerým odpadem

-         zná základy odborného kreslení výrobků a čtení výkresů,  dílenských náčrtů, používání norem

-         provádí průběžnou a konečnou kontrolu během výrobního procesu  a kontrolu kvality výrobků

-         instaluje a sestavuje hotové výrobky a součásti

-         má všeobecné znalosti z oblasti ekonomiky

-         je připraven pro individuální i sériovou výrobu

3. Zařazení absolventů

 Učební obor zpracování dřeva připravuje žáky zejména pro výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání dělník dřevozpracující výroby, výrobce kuřáckých potřeb.

4. Možnosti dalšího vzdělávání

 Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, si mohou rozšířit odbornou přípravu v příslušném tříletém učebním oboru. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky v tříletém učebním oboru se absolventi mohou ucházet o přijetí ke studiu příslušných studijních oborů na středních odborných školách.