MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 dne 30.června 1997, čj. 15 609/97-72 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem.

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

33-57-H/002 (33-83-2) Zpracování dřeva

 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

 

Značka osnovy

 

1.

2.

 Celkem

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

l. Společenskovědní

 

 

 

 

 Český jazyk a literatura

l

l

2

 CJL 211

 Cizí jazyk

l

l

2

 CIJ

 Občanská nauka

l

l

2

 OBN 201

 Základy ekologie

l

-

1

 ZAE

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

 Matematika

2

1

3

 MAT 211

 Fyzika

1

1

2

 FYZ 211

3. Tělesná výchova

2

2

4

 TEV 201

4. Základy automatizace

1

-

1

 ZAA 201

5. Odborné

 

 

 

 

 Ekonomika a organizace

-

1

1

 EKO

 Odborné kreslení

1(1)

-

1(1)

 ODK

 Materiály

1

1

2

 MTE

 Výrobní zařízení

1

1

2

 VYZ

 Technologie

2

2

4

 TEC

 Odborný výcvik

18

21

39

 ODV

C e l k e m

33(1)

33

66(1)

 

Doporučené nepovinné předměty

Konverzace v cizím jazyce, další cizí jazyk, základy rodinné výchovy, výpočetní technika, cvičení z matematiky, sportovní hry

Poznámky:

1.      Ředitel školy může upravit učební plán v jednotlivých  ročnících až do rozsahu 10% celkového počtu týdenních  vyučovacích hodin.

2.      Obsah učiva může vyučující upravit až do 30% jeho rozsahu  k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy  a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice  a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám.

3.      Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle učebních osnov  schválených MŠMT ČR.

 

4.      Při týdenním nebo delším střídání teoretického vyučování  a odborného výcviku se předepsaný počet hodin povinné tělesné  výchovy ve druhém ročníku vyučuje každý týden, a to  i v týdnech odborného výcviku. Příslušný počet hodin tělesné  výchovy v týdnech teoretického vyučování a odborného výcviku  se zařadí do rozvrhu podle proporcí teoretického vyučování  a odborného výcviku v učebním plánu.

 

5.      Učivo ve všech vyučovacích předmětech je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dané tabulky.

 

6.      Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných předmětů,  jsou-li jedním z nich sportovní hry.

 

7.      V 1. ročníku absolvují žáci lyžařský výcvik.

 

8.      Ve 2. ročníku se zařazuje turisticko - sportovně výcvikový  kurz.

 

9.      Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných  předpisů.

 

10.  Každý vyučující se musí průběžně zabývat otázkami ochrany  zdraví a bezpečnosti práce žáků.

 

11.  Každý vyučující se bude důsledně zabývat výchovou žáků  k ochraně životního prostředí.