CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Základní údaje

Délka přípravy : 2roky

Učební obor je určen pro : hochy a dívky

Základní podmínky pro přijetí : úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení přípravy : závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání : střední vzdělání a odborná příprava pro výkon příslušných dělnických povolání

Stručný popis oboru

Zhotovení dekoračních a užitných předmětů z přírodních pletiv. Vyplétání výrobků z vrbového proutí, pletení košíků, košů a výroby proutěného nábytku.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Pro přijetí do učebního oboru zpracovatel přírodních pletiv z hlediska zdravotního stavu vadí postižení horních končetin, poruchy jemné motoriky. onemocnění omezující funkci velkých i drobných kloubů, těžké postižení páteře, stavy po operaci páteře, prognosticky závažné, chronická a alergická onemocnění kůže, zejména kůže rukou a dolních končetin, přecitlivělost na chemická a mechanická dráždidla. Dále vadí těžká chronická, recidivující a alergická onemocnění dýchacích orgánů, vrozené vady srdeční hemodynamicky významné, těžká onemocnění oběhového systému, těžká onemocnění zažívacího systému, včetně vředové choroby.

Vadí záchvatová onemocnění dekompenzovaná (práce u strojů při strojním opracování proutí a holí), nemoci krve a krvetvorných orgánů (chemická úprava materiálu organickými kyselinami, mořidly, impregnačními hmotami apod.)

Dále vadí poruchy zraku, není-li centrální ostrost zraková alespoň jednoho oka 5/15 a J.č. 3 s případnou korekcí brýlemi do ± 60, nemoci nervové, závažnější postižení centrálního nervstva provázené většími poruchami pohybových funkcí a koordinací a závažnější postižení psychické.

Při výběru do oboru přicházejí v úvahu mladiství manuálně zruční s výtvarnými schopnostmi.

Obor je vhodný i pro mladistvé se ZPS (lehčí vady páteře, dolních končetin, záchvatové stavy s preventivně ordinovanou protizáchvatovou léčbou, lehčí poruchy sluchu, lehčí postižení oběhového systému)

Do učebního oboru mohou být přijati pouze mladiství, jejichž způsobilost posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař.

V případě změněné pracovní schopnosti je třeba doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pří prácí a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečností a ochrany zdraví pří prácí, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečností a ochraně zdraví pří prácí vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí Směřovat od všeobecného ke konkrétnímu,t.j. specifickému pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečností a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečností a ochraně zdraví pří prácí.

Nácvik a procvičování.činností, odpovídajících.pracím zakázaných mladistvím příslušným resortním seznamem , mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky·, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci se rozumí :

l. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečností a ochraně zdraví při práci, se protipožárními předpisy, a technologickými postupy
2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům
3. používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů
4. vykonávání stanoveného dozoru.

D o z o r vyžaduje soustavnou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. V případě, že osoba pověřená vedením praktického vyučování neobsáhne zrakově všechna pracovní místa, je povinna je soustavně kontrolovat.

S t á 1 ý d o z o r předpokládá trvalou přítomnost osoby, pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti.

P ř í m í d o z o r vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. Všechna pracovní místa musí osoba pověřená přímím dozorem zrakově obsáhnout z takového místa a vzdáleností, aby mohla po předchozí instruktáži bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů při ohrožení zdraví.

Uplatnění absolventů

Učební obor zpracovatel přírodních pletiv připravuje absolventy zejména pro výkon dělnických povolání košíkář a pletař nábytku.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, si mohou dle platných předpisů po vykonání rozdílových zkoušek doplnit vzdělání v příslušném tříletém učebním oboru. Po jeho úspěšném absolvování se mohou ucházet o přijetí do studijního obru SOU navazujícího na předešlou přípravu.

Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.