PROFIL ABSOLVENTAAbsolvent má kladný vztah k životnímu prostředí, chápe jeho význam a podílí se na jeho ochraně a tvorbě.

Dodržuje zásady a předpisy ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce.

Absolvent se správně vyjadřuje v mateřském jazyce (ústně i písemně).

Má základní poznatky o současném rozvoji vědy a techniky a o základech automatizace a elektronizace, programování a výpočetní techniky.

Uvědomuje si škodlivost kouření, alkoholismu a jiné drogové závislosti.

Po ukončení přípravy v učebním oboru zpracovatel přírodních pletiv a po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek zná absolvent materiály používané v oboru, a to jak domácí druhy, tak i dovážené pro výrobu košíkářských a galanterních výrobků. Dále zná anatomickou stavbu, vlastnosti a charakteristiku základního materiálu - dřeva.

Absolvent umí :

- posoudit, určit a připravit příslušné hlavní a pomocné materiály
- vypočítat spotřebu materiálu rozhodnout o jeho racionálním využití
- určit technologický postup práce s použitím jednoúčelových výrobních pomůcek a zařízení, a to podle druhu výrobku a estetického tvaru
- sledovat a hodnotit kvalitu výrobku, inovovat výrobky s charakteristickým zaměřením košíkářské a galanterní výroby
- sklízet, ošetřovat a zpracovávat vrbové proutí, rákos a další materiály pomocí nůžek, nožů, pilky atd.
- skladovat, třídit, máčet, loupat, a sušit proutí
- vyplétat výrobky z vrbového proutí, plést koše, košíky a další košíkářskou galanterii a zhotovovat proutěný nábytek
- řídit se zásadami péče o životní prostředí

Při práci dodržuje zásady a předpisy bezpečnosti ochrany zdraví při práci, dodržuje předpisy protipožární ochrany a dovede zacházet s protipožárním zařízením.

Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen ovládat náročnější technologické postupy výroby.

Absolvent je schopen doplňovat si získané vědomosti a dovednosti v takovém rozsahu, aby se mohl přizpůsobovat novým materiálům, technologiím, popřípadě nově zaváděným strojům a zařízením.