MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky
dne 15. října 1993 č.j. 145 355/93-74 s platností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN

učebního oboru

33-58-H/001 (33-56-2) Zpracovatel přírodních pletiv
 

Denní studium
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Značka učební osnovy
1. 2. Celkem
1. Společenskovědní
Český jazyk a literatura 1 2 3 CJL 301
Občanská nauka 1 1 2 OBN 301
Estetická výchova 1 - 1 ESV 301
2. Matematicko-přírodovědné
Matematika 1 1 2 MAT 301
Biologie a ekologie 2 - 2 BIO 301, ZEK 301
3. Tělesná výchova
Tělesná výchova 2 2 4 TEV 301
4. Odborné
Ekonomika - 1 1
Odborné kreslení 1 - 1
Dějiny umělecko-řemeslné práce 1 - 1
Stroje a zařízení 1 - 1
Materiály 2 2 4
Technologie 2,5 3 5,5
Odborný výcvik 17,5 21 33,5
Celkem 33 33 66
Nepovinné vyučovací předměty
Sportovní hry
Výchova k rodičovství
Základy rodinné výchovy
Výpočetní technika
Technika administrativy
Cizí jazyk


Poznámky :

1. Při týdenním nebo delším střídání teoretického vyučování a odborného výcviku se předepsaný počet hodin povinné tělesné výchovy ve druhém ročníku vyučuje každý týden, a to i v týdnech odborného výcviku. Příslušný počet hodin tělesné výchovy v týdnech teoretického vyučování a odborného výcviku se zařadí do rozvrhu hodin podle proporcí teoretického vyučování a odborného výcviku v učebním plánu.

2. Učivo ve všech vyučovacích předmětech je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle tabulky.

3. Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných předmětů, jsou-li jedním z nich sportovní hry.

4. V 1. ročníku absolvují žáci lyžařský výcvik.

5. Ve 2. ročníku se zařazuje turisticko-sportovně výcvikový kurz.

6. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.
Ředitel školy může upravit učební plán v jednotlivých ročnících až do rozsahu 10 % celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

Obsah učiva může vyučující upravit až do 30 % jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám.

Každý vyučující se musí průběžně zabývat otázkami ochrany zdraví a bezpečnosti práce žáků.

Každý vyučující se bude důsledně zabývat výchovou žáků k ochraně životního prostředí.