PROFIL ABSOLVENTAKód a název vzdělávacího programu: 

Kmenový obor: 3359E  Čalouník, čalounické práce  

Učební obor:    33-59-E /004 (33-84-0)

                         Čalounická výroba 

Zaměření:  učební obor nemá zaměření    

Dosažený stupeň vzdělání:  odborná příprava pro výkon příslušných dělnických povolání 

Způsob ukončení a certifikace:   závěrečná zkouška, výuční list

  

1.  Výsledky vzdělávání 

1.1 Obecná úvodní část

      Absolvent učebního oboru byl v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něj vytvořily předpoklady pro rozvoj osobnosti. Byl kladen důraz na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti. Byla akceptována osobnost žáka, zvýšila se jeho schopnost přizpůsobovat se měnícím se podmínkám  společnosti a to jak v soukromém životě, tak v pracovním zařazení.

     Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché práce v oblasti čalounické výroby a  dekoratérství. Absolvent učebního oboru rovněž vykonává jednoduché práce při manipulaci, skladování, balení a expedici.

 

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

      Absolvent

-     si doplnil základní všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností,

-     získal dovednost uplatnit svou osobnost a chovat se v souladu s morálními zásadami
a požadavky na kulturní společenské chování,

-     je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana, je si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobod každého člověka,

-     je schopen se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání a potřeby, vhodným způsobem komunikovat s ostatními lidmi, ve svém projevu se snaží vyjadřovat v souladu s jazykovou normou všude tam, kde to situace vyžaduje,

-     má vědomosti důležité pro výkon povolání při uplatňování bezpečných technologických a pracovních postupů,

-     má vědomosti důležité pro uplatňování ekologických předpisů o ochraně životního prostředí,

-     dovede poskytnout základní první pomoc, zná důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování,

-     dokáže uplatňovat základní matematické znalosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích.

 

1.3 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

      Po ukončení přípravy v učebním oboru čalounická výroba a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent

-     má nejzákladnější vědomosti z ekonomiky související s postavením zaměstnance nebo zaměstnavatele,

-     má vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci,

uplatňování stanovených technologických a pracovních postupů a ekologických 
     předpisů k ochraně životního prostředí,

             -    umí vykonávat jednoduché práce v oblasti čalounické výroby a dekoratérství. Absolvent učebního oboru rovněž umí vykonávat jednoduché práce při manipulaci, skladování, balení a expedici,

-     umí obsluhovat jednoduché mechanismy,

-     umí volit, připravovat a používat potřebné nářadí a udržovat je,

-     umí pracovat pod dozorem podle technologických postupů,

-     dodržuje při práci zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce,

-     dodržuje předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením,

-     dodržuje zásady ochrany životního prostředí.

 

2.   Možnosti uplatnění absolventa    

     Učební obor učilišť čalounická výroba připravuje žáky na výkon povolání dělník  čalounické výroby a v dekoratérství.

     Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou po úspěšném ukončení základního vzdělání dále pokračovat ve studiu v příbuzném tříletém učebním oboru.