MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 31. května 2001, čj. 18 752/2001-23 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

 
 

UČEBNÍ PLÁN
 

učebního oboru

33-59-E/004 (33-84-0) Čalounická výroba
 
 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích

 

hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

    Český jazyk a literatura

4

    Občanská nauka

2

    Matematika

4

    Tělesná výchova

2

    Celkem VVP

12

    Čalounická výroba

6

    Odborný výcvik

42 - 45

    Celkem odborné předměty

48 - 51

b) výběrové nebo volitelné předměty

0 - 4

Celkem hodin týdně

60 - 65

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

Poznámky k učebnímu plánu:

1.       Souhrnný učební plán je zpracován bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Škola  si  dopracuje souhrnný učební plán do jednotlivých ročníků za dodržení dále stanovených zásad, nebo může převzít doporučený učební plán rozpracovaný do jednotlivých ročníků uvedený v těchto učebních dokumentech.

2.       Pokud škola nepřevezme doporučený učební plán, stává se dopracovaný souhrnný 
učební plán
  schválený ředitelem školy součástí dokumentace školy. V případě, že  
škola použije souhrnný učební plán, je povinna zpracovat i tematické plány pro odborné předměty, protože učební osnovy odborných předmětů jsou zpracovány ve vazbě na doporučený učební plán.

3.       Při dopracování souhrnného učebního plánu, při rozpracování učebních osnov obsažených v tomto souboru, např. při zpracování tematického plánu, a při případném zpracování učebních osnov výběrových nebo volitelných předmětů je třeba dbát na koordinaci     učiva mezi jednotlivými předměty. Úzká mezipředmětová vazba existuje zejména mezi  
předmětem odborný výcvik a čalounická výroba.

4.       Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov    
schválených MŠMT ČR
pro dvouleté učební obory určené pro žáky, kteří ukončili 
základní vzdělání v nižším než 9. ročníku ZŠ. Učební osnovy jsou zařazeny
v samostatném souboru.

5.       Zařazení výběrových a volitelných vyučovacích předmětů  a stanovení pojetí, obsahu
a rozsahu učiva je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje
ředitel školy. Zařazení výběrových a volitelných předmětů má jednak umožnit směřovat
přípravu žáků do určité profesní oblasti, v níž se předpokládá budoucí uplatnění
absolventů, jednak má dát škole větší prostor pro organizaci výuky  a používání různých
metodických přístupů. Jako výběrový předmět je možné zařadit např. odborné kreslení,
stroje a zařízení.

6.       Celková týdenní hodinová dotace vyučovacích předmětů činí minimálně
28 a maximálně 33 hodin v každém ročníku.

7.       Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy 
  do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném
ročníku.
Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet   vyučovacích hodin
stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný vyučovací předmět.

8.       V učebních osnovách může být provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do
30 % celkové hodinové dotace
, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu
a promítnutí regionálních aspektů.

9.       Meziročníkové přesuny  učiva v teoretických předmětech je možno provádět se
souhlasem ředitele středního odborného učiliště. Přesuny učiva v odborném výcviku lze
 provést  pouze  v  případě,  že   nebude   porušeno   ustanovení vyhlášky ministerstva
zdravotnictví č. 261/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podle níž je nutno
respektovat zásady vztahující se k zakázaným pracím.

10.   Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající doba se 
využije podle dále uvedené tabulky.

11.   Pokud je vyučování organizováno tak, že v týdnu je pouze teoretické vyučování, nesmí 
klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny. Doporučuje se však zařadit podle  
možností školy další hodiny tělesné výchovy i v týdnech, kdy převažuje nebo je pouze
odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu týdenních
vyučovacích hodin z hlediska maximálního stanoveného týdenního počtu hodin.

12.   Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí
postupovat v souladu s předpisy vydanými MŠMT.

13.   Stanovení struktury, obsahu i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je
v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schválí ředitel školy.

14.   Součástí vyučování tělesné výchově jsou lyžařský výcvik a sportovně turistický kurz.   
Škola pořádá alespoň jeden z těchto kurzů, a to podle příslušných pokynů MŠMT ČR č.j. 
24 799/93-50 a č.j. 18 338/94-50.

15.  V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného
výcviku se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči  o životní  prostředí,  podle  charakteru  oboru a  obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky, zvláštní důraz klást na technický rozvoj výroby a zavádění nových materiálů - učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků  vědeckotechnického pokroku v příslušném odvětví a ve firmách, pro které se žáci   připravují.

16. Závěrečná zkouška se připravuje o organizuje podle platných předpisů.

Doporučený učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

    Počet týdenních vyučovacích hodin

 

V ročníku

   Celkem

 

1.

2.

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

    Český jazyk a literatura

2

2

4

    Občanská nauka

1

1

2

    Matematika

2

2

4

    Tělesná výchova

1

1

2

    Celkem VVP

6

6

12

    Čalounická výroba

3

3

6

    Odborný výcvik

21

21 - 24

42 - 45

    Celkem odborné předměty

24

24 - 27

48 - 51

b) výběrové nebo volitelné předměty

0 - 2

0 - 2

0 - 4

Celkem hodin týdně

30 - 32

30 - 33

60 - 65

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu: 

1.   Doporučený učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k souhrnnému učebnímu plánu. Pro další práci s  doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k souhrnnému učebního plánu.

2.   Tabulka „Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku“ uvedená k souhrnnému učebnímu plánu je platná i pro doporučený učební plán.

3.   Učební osnovy všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů byly zpracovány v návaznosti na doporučený učební plán.