MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 24. května 2000, č.j. 19 635/2000-23 s platností od  1. září 2000 počínaje 1. ročníkem

 
 

UČEBNÍ PLÁN
 

učebního oboru

33-59-H/001 (33-70-2) Čalouník
 
 

Denní studium

 

 

Kategorie a názvy vyučovacích vyučovacích předmětů               

 

Počet týdenních vyučovacích hodin

v ročníku

 

 

celkem

 

 

 

1.

2.

3.

 

A.

Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

a)

základní předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

 1

2

2

5

 

Cizí jazyk

 2

2

1

5

 

Občanská nauka

 1

1

1

3

 

Matematika

 2

1

1

4

 

Fyzika

 1

1

 -

2

 

Základy ekologie

1

-

-

1

 

Tělesná výchova

 2

 2

 2

 6

 

Práce s počítačem

 2

-

-

2

 

Ekonomika

 -

 -

 2

2

 

Odborné kreslení

1

2

2

5

 

Materiály

2

1,5

1,5

5

 

Výrobní zařízení 

1

 2

-

3

 

Technologie

2

 2

 2

6

 

Odborný výcvik

15

16,5

16,5

48

b)

výběrové a volitelné předměty

 -

 -

 2

2

 

Celkem hodin týdně

33

33

33

99

B.

Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

  

 

 

                                                 Počet týdenních vyučovacích hodin          

v ročníku                         celkem

                                                         

Výběrové a  volitelné   předměty

 

 

 

 

 

Ekonomika podniku

-

-

2

2

 

Dějiny nábytkové tvorby

-

-

2

2

 

Výpočetní technika

-

-

2

2

 

Konstrukce nábytku

-

-

2

2

 

 

 

 

 

 

 

Nepovinné předměty

 

 

 

 

 

Konverzace v cizím jazyce

-

-

2

2

 

Další cizí jazyk

-

-

2

2

 

Matematika-cvičení

-

-

-

-

 

Technika administrativy

-

-

2

2

 

Řízení motr. vozidel

-

-

2

2

 

Sportovní hry

2

2

2

6

 

 

 

Poznámky:

 

1.    Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro střední odborné učiliště. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru vydaným ve VÚOŠ. Škola si může zpracovat vlastní učební osnovy pro všeobecně vzdělávací předměty, je však nezbytné, aby takto stanovená všeobecně vzdělávací  složka vedla k naplnění požadavků profilu absolventa uvedeného v těchto učebních dokumentech. Učební osnovy zpracované školou musí schválit MŠMT ČR.

2.    Základní předměty (a) představují základ vzdělání učebního oboru - jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Zařazení výběrových a volitelných předmětů (b) a stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy - učební osnovy zpracované vyučujícími  schvaluje ředitel školy. Výběrové předměty představují kategorii předmětů, jejichž začlenění  do učebního plánu určuje škola. Volitelné předměty představují na výběrových předmětech nezávislou kategorii předmětů, které jsou nabízeny žákům k výběru. Volitelné předměty mohou být jak z kategorie základních, tak výběrových předmětů. Zařazení výběrových a volitelných předmětů má jednak umožnit směřovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, v níž se předpokládá budoucí uplatnění absolventů, jednak má umožnit škole větší prostor pro organizaci výuky a používání různých metodických postupů.

3.    Ve vyučovacím předmětu práce s počítačem se vyučující řídí směrnicí č. 90/270/EEC o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na zařízeních se zobrazovacími jednotkami.

4.    Učební osnovy výběrových a volitelných předmětů zpracované ve škole a schválené ředitelem školy jsou součástí dokumentace školy. Dopracováním učebních osnov, jejich rozpis je uveden průběžně bez rozdělení do jednotlivých ročníků a je zpracován ve vazbě na doporučený učební plán, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle konkrétního učebního plánu. Zpracováním učebních osnov se rozumí zpracování učebních osnov pro výběrové a volitelné předměty ve standardním provedení (základní informace, pojetí vyučovacího předmětu, rozpis učiva, schválení ředitelem školy).

5.    Ve schválených učebních dokumentech může škola  provádět v učebním plánu úpravy

     až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku.   

     Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný předmět. V učebních osnovách může být dále provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30 % celkové hodinové dotace, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu a k promítnutí regionálních aspektů. Uvedené úpravy nesmí směřovat proti požadavkům Standardu středoškolského odborného vzdělávání.

6.    Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí jako časová rezerva k opakování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím apod., jak uvádí níže uvedená tabulka.

7.    Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT ČR.

8.    Stanovení struktury, obsahu i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schválí ředitel školy.

9.    Ředitel školy může při organizaci teoretického vyučování v souladu s učebním plánem dělit třídy na skupiny. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí ředitel podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. Při vyučování cizím jazykům se třída dělí na skupiny.

10.Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek zvýšit o 1 hodinu týdně s tím, že tato hodina nebude považována za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

11.Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT ČR.

 

 

UČEBNÍ PLÁN

Večerní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Počet týdenních vyučovacích hodin

v ročníku

 

celkem

 

 

 

1.

2.

3.

 

A.

Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

a)

základní předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

 1

1

1

3

 

Cizí jazyk

 1

1

1

3

 

Občanská nauka

 1

1

-

2

 

Matematika

 2

1

1

4

 

Fyzika

 2

1

 -

3

 

Základy ekologie

1

-

-

1

 

Práce s počítačem

 2

-

-

2

 

Ekonomika

 -

 -

2

2

 

Odborné kreslení

2

1

1

4

 

Materiály

1

 1

1

3

 

Výrobní zařízení 

1

1

1

3

 

Technologie

1

2

2

5

 

Odborný výcvik

1

2

2

5

b)

výběrové a volitelné předměty

 -

 -

 -

-

 

Celkem hodin týdně

16

12

12

40

  

Poznámky : 

1.    Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tématickém plánu se upraví podle počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia.  Tématické plány jednotlivých předmětů schvaluje ředitel školy. 

2.    Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších   vyučovacích celků - dní (např. jeden vyučovací den - 4 hodiny) Tyto vyučovací hodiny jsou stanoveny pro souborné práce a doplňující instruktáže. Souborné práce se zaměřují na doplnění a upevnění profilových dovedností. 

3.    Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT ČR.

 

 

Učební plán 

Dálkové studium  

 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Počet týdenních vyučovacích hodin

v ročníku

 

celkem

 

 

 

1.

2.

3.

 

A.

Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

a)

základní předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

 10

10

10

30

 

Cizí jazyk

 10

10

10

30

 

Občanská nauka

 10

10

-

20

 

Matematika

 30

10

10

50

 

Fyzika

 20

10

-

30

 

Základy ekologie

10

-

-

10

 

Práce s počítačem

20

-

-

20

 

Ekonomika

 -

 -

 20

20

 

Odborné kreslení

10

20

10

40

 

Materiály

10

10

10

30

 

Výrobní zařízení 

10

20

20

50

 

Technologie

10

20

30

60

 

Odborný výcvik

20

40

40

100

b)

výběrové a volitelné předměty

 -

 -

 -

-

 

Celkem hodin týdně

170

160

160

490

   

Poznámky : 

1.    V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia.  Obsah a rozsah učiva v tématickém plánu přizpůsobí vyučující podle konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tématický plán schvaluje ředitel školy. 

2.    Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a rovnoměrně se rozloží do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu, nebo podle jinak uspořádáného harmonogramu konzultací.  

3.    Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují  do větších vyučovacích celků - dní (např. 20 konzultačních hodin je možné soustředit do 3 dnů). Tyto konzultační hodiny slouží na doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací. 

4.    V závěru každého pololetí se konají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se smí konat pouze 3 zkoušky. 

5.    Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT ČR.