CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kmenový obor:

3441M Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Studijní obor:

34-41-M/001 Polygrafie

Vstupní předpoklady žáků:

Do studijního oboru mohou být přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku, vyhověli podmínkám přijímacího řízení a vyhověli zdravotním požadavkům.

Délka a formy studia:

4 roky denní studium

1         Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Vzdělávací program studijního oboru střední odborné školy umožňuje získat kvalifikaci pro činnosti vyžadující výrazný podíl teoretického odborného vzdělávání. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout ucelený soubor vědomostí a dovedností pro práci s progresivními technologiemi a technikou s využitím elektroniky a výpočetní techniky, v oblasti řízení, ekonomiky, marketingu, psychologie práce, investiční činnosti a logistiky polygrafických provozů, v oblasti nakladatelské a vydavatelské činnosti, s důrazem na organizaci a řízení pracovních kolektivů. Jedná se o činnosti komplexní a nerutinní, vyžadující vysokou úroveň intelektuálních dovedností jak v přípravě výroby, tak v plánování či koordinaci práce.

Žák je vychováván a vzděláván tak, aby se stal člověkem s dobrou orientací ve světě, který je schopen vlastního zdokonalování a úspěšného vyrovnávání se soukromými a profesními problémy, a měl z hlediska obecně lidského žádoucí hodnotovou orientaci. Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka dobře umístitelného na trhu práce, schopného adaptace na měnící se podmínky trhu práce, s rozvinutými klíčovými dovednostmi.

Struktura vzdělávání je koncipována s ohledem na vzájemnou provázanost složky všeobecného a odborného vzdělávání. Složka všeobecného vzdělávání respektuje charakteristiku dané vzdělávací úrovně. Složka odborného vzdělávání je koncipována jako dynamický systém, umožňující uplatnění absolventů v měnících se podmínkách společenské praxe a vytváří předpoklady pro celoživotní učení. Nedílnou součástí výuky jsou praktická cvičení, kde si žáci ve školních dílnách ověřují a upevňují teoretické vědomosti a samostatnou činností rozvíjejí odborné dovednosti.

Součástí učebních dokumentů je rámcový učební plán, obsahující vyučovací předměty, pro něž jsou stanoveny hodinové dotace za celé období studia. Kromě toho je zde ponechán prostor pro výběrové a volitelné vyučovací předměty. Tato forma učebního plánu předpokládá, že si škola rozpracuje vlastní (konkretizovaný) učební plán do jednotlivých ročníků sama, přičemž výběrové a volitelné vyučovací předměty využije k dotváření profilu absolventa v návaznosti na aktuálně projevované potřeby společenské praxe, specifické regionální podmínky apod. Příkladem konkretizovaného učebního plánu, tj. rozpracovaného do jednotlivých ročníků, je doporučený učební plán.

2         Charakteristika obsahových složek

2.1   Všeobecné vzdělávání

Obsah vzdělávacího programu studijního oboru polygrafie je odvozen ve složce všeobecně vzdělávací od Standardu středoškolského odborného vzdělávání v podobě výchovně-vzdělávacích cílů a obsahových okruhů šesti oblastí všeobecného vzdělávání.

2.1.1   Jazykové vzdělávání

Jazykové vzdělávání plní významnou socializační funkci a zvyšuje kulturu projevu, neboť v návaznosti na předcházející vzdělávání rozvíjí komunikativní kompetence žáků v mateřském a cizím jazyce, učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, jazykové vzdělávání napomáhá rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení, na druhé straně přispívá i ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka. Důležitou součástí přípravy v cizím jazyce je i osvojení základního odborného názvosloví z oboru a jeho aktivní používání.

2.1.2   Společenskovědní vzdělávání

Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter, neboť obsahuje učivo z různých humanitních a společenskovědních disciplín, jako jsou psychologie, sociologie, teorie státu a práva, ekonomie, filozofie, etika, historie apod. Kromě vybavení žáka určitým množstvím poznatků je základním cílem společenskovědního vzdělávání zejména jeho osobnostní a sociální kultivace. Osvojené poznatky a dovednosti mají usnadnit žákovi pochopit sama sebe i druhé lidi, naučit se žít v užším i širším společenství, chápat a vědomě akceptovat principy a normy demokratické společnosti.

2.1.3   Matematické vzdělávání

Matematické vzdělávání se výrazně podílí na rozvoji samostatného a logického myšlení. Má průpravnou funkci k technickým disciplínám a fyzice, proto musí být samozřejmá koordinace matematického vzdělávání se vzděláváním odborným i přírodovědným. Žák se učí rozumět matematické terminologii i symbolice, matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, studovat jednoduchý matematický text z učebnice, aplikovat matematické poznatky i mimo oblast matematiky v přírodovědných i odborných předmětech i v běžném životě. Matematika vede žáky k osvojování metod práce charakterizovaných racionální důsledností a přesností.

2.1.4   Přírodovědné vzdělávání

Přírodovědné vzdělávání zahrnuje fyziku, chemii a ekologickou výchovu. Fyzika a chemie jsou základem technických a technologických disciplín, a proto musí být samozřejmá koordinace přírodovědného vzdělávání se vzděláváním odborným i matematickým. V ekologické oblasti žák získává poznatky důležité pro pochopení ekosystému člověka a vztahů člověka k životnímu prostředí při zohlednění regionálních a profesních specifik. Součástí přírodovědného vzdělávání studijního oboru je i odborný předmět polygrafické materiály.

2.1.5   Estetické vzdělávání

Estetické vzdělávání má nadpředmětový charakter, neboť má výrazné kultivační a výchovné poslání. Na estetické vzdělávání je třeba nahlížet jako na jednu ze základních formativních oblastí vzdělávacího procesu. Estetická výchova prolíná všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty. Na procesu kultivování žáka ve smyslu poznání a pochopení krásy a k utváření kladného vztahu k materiálním i duchovním hodnotám se významně podílejí zejména předměty český jazyk a literatura a odborné kreslení.

2.1.6   Rozvoj tělesné kultury

Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví, což je jeden z předních požadavků moderní společnosti na každého jedince. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou ve vyučovacím předmětu odborný výcvik vymezeny požadavky na vytvoření předpokladů pro transfer získaných dovedností z oblasti tělesné kultury do pracovní motoriky a na zvládnutí kompenzačních cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil vzhledem k požadavkům praxe a budoucí profese, dále pak na vědomosti a dovednosti z oblasti zdravotní výchovy – zejména se jedná o zvládnutí základů poskytování první pomoci při úrazech. Upevnění dovedností první pomoci je součástí náplně lyžařského výcvikového zájezdu nebo sportovně turistického kurzu.

Tematika ochrany člověka za mimořádných situací včetně poskytování první pomoci při zraněních se do vyučování začleňuje v souladu s pokynem MŠMT č. j. 12 050/03-22 ze 4. března 2003.

2.2   Odborné vzdělávání

Složka odborného vzdělávání je odvozena od Standardu středoškolského odborného vzdělávání v podobě vzdělávacích cílů a obsahových okruhů pro směr polygrafický. Poskytuje žákům ucelený soubor vědomostí, intelektuálních a manuálních dovedností a návyků nezbytných pro jejich uplatnění v oblasti přípravy a výroby tiskovin.

Ve složce odborného vzdělávání jsou účelově propojeny poznatky z oblasti estetické výchovy, základů technických a přírodovědných disciplín, polygrafických materiálů a výrobků, poznatků z oblasti technologických postupů, principů digitálního zpracování obrazu a textu, ekonomiky, organizačních struktur podniků i jejich částí. Vědomosti a dovednosti z teoretické složky odborného vzdělávání jsou využívány v různých aplikacích při praktických cvičeních, čímž se zpětně upevňuje a ověřuje systém poznatků z teoretických odborných předmětů. Odborné vzdělávání studijního oboru je realizováno v rámci předmětů ekonomika, odborné kreslení, chemie a technologie materiálů, typografie a zejména pak v předmětech předtisková příprava, tiskové techniky, dokončovací zpracování a příprava výroby. Žáci získávají základní poznatky o materiálech pro konkrétní výroby a technologické operace, o jejich principech a použití. Osvojí si technologické aplikace v reprodukci, zpracování textových i obrazových předloh, tisku a dokončovacím zpracování.

Učivo seznamuje žáky se základními zásadami ochrany životního prostředí a ekologickými zásadami vztahujícími se bezprostředně k polygrafickému průmyslu. Vychovává žáky k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k dodržování pracovní a technologické kázně a k odpovědnosti za kvalitu vykonané práce.

2.3   Klíčové dovednosti

Klíčové dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje a vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a v občanském životě. Z hlediska významu klíčových dovedností lze ve studijním oboru považovat za žádoucí posilování:

·         komunikativních dovedností – zejména dovedností vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně k situaci, zpracovat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, hodnotit vlastní projev, vyjádřit hlavní body diskuse vlastními slovy, využívat informací získaných četbou,

·         personálních a interpersonálních dovedností – zejména zdokonalování vlastního učení, využívání sebepoznávání, sebekontroly a autoregulace, dovednosti pracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních, vést práci menšího kolektivu,

·         dovedností řešit problémy a problémové situace – zejména identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci řešení,

·         dovednosti numerické aplikace, zejména dovednosti používat matematické a přírodovědné poznatky při řešení praktických úkolů a situací v běžném životě i v profesní oblasti,

·         dovedností využívat informačních technologií, zejména dovednost zvládat moderní a dynamicky se rozvíjejících zařízení pro elektronické zpracování obrazu a textu, vytvářet speciální formáty souborů pro grafiku, dovednost ovládat běžné nástroje pro komunikaci a dálkové přenosy dat jakož i zvládat kancelářské aplikace (textový a tabulkový procesor, databáze apod.), využívat informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě, průběžně sledovat změny v oblasti informačních technologií a aplikovat je do své profese.

3         Organizace výuky

Studium je organizováno jako čtyřleté denní pro žáky a uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních předpisů a poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Škola zajišťuje teoretické i praktické vyučování, praktické vyučování je realizováno ve školních dílnách, žáci 2. a 3. ročníku absolvují dvoutýdenní praxi v podnicích.

4         Metodické přístupy

Metody a formy výchovně-vzdělávací práce volí učitel se zřetelem k charakteru předmětu, konkrétní situaci v pedagogickém procesu. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení požadovaných profesních dovedností a schopností. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce včetně využití osobního příkladu. Doporučuje se využívat problémových metod, které umožňují soustavně rozvíjet pracovní aktivitu žáků. Charakter školy umožňuje vytváření mezioborových vztahů a spolupráce.

Formy výchovně-vzdělávací práce tvoří s metodami jednotný celek. Z hlediska organizace výchovně-vzdělávacího procesu je pro tento studijní obor charakteristické, že se vedle běžných způsobů práce ve třídě uplatňují i praktická cvičení.

Při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů věnuje vyučující zvýšenou pozornost realizaci cílů klíčových dovedností a přizpůsobuje jim své pedagogické působení na žáky. Pro realizaci cílů klíčových dovedností se doporučuje jako jedna z nejvhodnějších aktivizujících metod pedagogické práce metoda projektového vyučování. Ta spočívá v tvorbě a následné realizaci ucelených a vhodně tematicky koncipovaných žákovských projektů.

Uplatňování klíčových dovedností ve výuce, stejně jako vedení žáků k soustavné a svědomité práci, vytváří předpoklady pro jejich pozitivní vztah k tvůrčí a praktické činnosti. Výchovu v tomto smyslu lze uplatnit v celém vyučovacím procesu.

Škola respektuje metodický pokyn k zařazování učiva „Úvod do světa práce“ do vzdělávacích programů středních škol, který vydalo MŠMT v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 3. dubna 2000 č. 325 k „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol“.

5         Další specifické požadavky

5.1   Zdravotní požadavky na uchazeče

Studijní obor polygrafie neklade na uchazeče žádné zvláštní zdravotní požadavky.

5.2   Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretické výuky i praktických cvičení je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně-vzdělávacím procesu z požadavků v době výuky platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých technických norem). Požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, které jsou obsahem odborného výcviku. Tyto požadavky musí být doplněny o vyčerpávající informaci o rizikách možných ohrožení, jimiž jsou žáci při teoretické výuce i praktických cvičeních vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením těchto zdrojů rizik.

Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména: vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Je nutno se řídit též nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i ověření znalostí, musí být prokazatelné.

Nácvik a procvičování činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška č. 261/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané práce z důvodu přípravy na povolání.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany se rozumí:

1.       Důkladné seznámení žáků s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s technologickými a pracovními postupy.

2.       Používání strojů a zařízení, pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním předpisům.

3.       Používání osobních ochranných prostředků podle vyhodnocených rizik pracovních činností.

4.       Seznámení žáků s vybranými kapitolami zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

5.       Dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované mistrem odborné výchovy v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb.

6.       Vykonávání stanoveného dozoru na pracovištích žáků, přičemž stupně dozoru jsou vymezeny následovně:

Práce pod dozorem – vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce pod dohledem – osoba pověřená dohledem zkontroluje před zahájením práce pracoviště žáků a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.