PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

3441M Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Studijní obor:

34-41-M/001 Polygrafie

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

1         Výsledky vzdělávání

Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Je připraven zejména pro výkon náročných pracovních činností v oblasti tiskárenských provozů, reprodukčních středisek, nakladatelských a vydavatelských podniků, ale i reklamních agentur a dalších organizací, zabývajících se vydáváním a výrobou tiskovin.

Absolvent oboru má ucelené znalosti o polygrafických materiálech, technologických operacích z hlediska jejich principů a použití v jednotlivých fázích polygrafické výroby a ekonomických souvislostech. Je schopen posoudit úroveň grafické úpravy tiskovin a zpracovávat podklady pro jejich výrobu. Posoudí také kvalitu výstupů jednotlivých fází výrobního procesu a zhodnotí kvalitu koncových výstupů. Orientuje se v problematice organizace tiskárenských provozů i ve vývojových trendech týkajících se techniky a technologie výroby tiskovin. Je připraven k vykonávání řídicích funkcí především v oblasti styku se zákazníkem, přípravy výroby, zásobování, odbytu, investiční činnosti a k samostatnému řízení pracovních kolektivů.

Škola je odpovědná za výchovu a vzdělávání žáků, složky vzdělávání musí vždy směřovat ke splnění vzdělávacího cíle, tj. k přípravě kvalitního absolventa s dobrou přizpůsobivostí v oblasti změn na trhu práce i kvalifikací.

1.1   Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Vzdělávání a výchova směřovaly k tomu, aby absolvent

-          ovládal základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti,

-          komunikoval s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovával obecně uznávaná pravidla slušného chování,

-          uvědomoval si svou identitu a lidská práva, dovedl je obhajovat a zároveň plnil své morální a zákonné povinnosti,

-          poznal jiné kultury a nacházel ve styku s nimi zdroje vlastního obohacování,

-          uznával lidi jiného etnického původu, náboženství nebo kultury za sobě rovné a ctil jejich práva,

-          rozuměl fungování demokracie a byl schopen aktivního občanského života,

-          využíval svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru, k hlubšímu porozumění své současnosti i při politickém a filozoficko-etickém rozhodování, hodnocení a jednání,

-          vyjadřoval se v mateřském jazyce věcně jasně, srozumitelně a jazykově správně,

-          dovedl pracovat s informacemi z různých zdrojů včetně elektronických médií a přistupoval k nim kriticky, uvědomoval si nutnost posouzení spolehlivosti informačních zdrojů,

-          samostatně pracoval s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využíval při řešení úkolů nejen při výkonu profese, ale i v soukromém a občanském životě,

-          používal cizí jazyk jako prostředek interkulturní komunikace ve společenském i pracovním životě, pro poznávání kulturního bohatství jiných národů i pro vzájemné porozumění a pochopení,

-          dokázal cizí jazyk, který studoval, používat pro potřeby svého povolání,

-          uměl používat matematických a přírodovědných poznatků při řešení praktických problémů v běžných životních i profesních situacích,

-          rozuměl vztahu člověka a přírody, jednal ekologicky,

-          chápal význam umění pro člověka a dovedl si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty jak pro obohacování své osobnosti, tak i pro svou profesní činnost,

-          usiloval o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu a o optimální stav své tělesné zdatnosti,

-          uměl chránit zdraví a věděl, jak si počínat v situacích ohrožení a při mimořádných událostech.

1.2   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Absolvent studijního oboru se dále vyznačuje vědomostmi, dovednostmi a postoji z oblasti odborného a specifického odborného vzdělávání, zejména schopností aplikovat získané poznatky na konkrétní případy, nést odpovědnost za své jednání a rozhodování a přizpůsobovat se podmínkám trhu práce, samostatně sledovat vědeckotechnický rozvoj oboru a získané informace využívat v pracovní činnosti. Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení absolvent

-          znal organizační strukturu podniků zabývajících se výrobou tiskovin včetně těch, které pro výrobu připravují podklady nebo na výrobě participují,

-          měl představu o vývoji v oblasti polygrafie, byl aktivní při zavádění nových technologií a materiálů do výroby a dokázal toto zavádění prosazovat,

-          na základě znalosti výstupů polygrafického průmyslu uměl kvalifikovaně posoudit kvalitu jednotlivých technologických postupů a jejich meziproduktů a zhodnotit kvalitu produktu výsledného,

-          uměl posoudit grafickou úroveň tiskovin a kvalifikovaně její vysokou úroveň prosazovat,

-          byl schopen připravit technologické podklady pro výrobu nejrůznějších typů zakázek a technologické postupy ve výrobních odděleních prosazovat,

-          znal stroje a zařízení používané v polygrafické výrobě a dokázal se orientovat v jejich technických, kapacitních i ekonomických parametrech,

-          ovládal běžné výpočty v reprodukci, sazbě, tisku a v dokončovacím zpracování tiskovin, které souvisejí s technologickými procesy,

-          znal principy reprodukčních systémů, tiskových strojů a strojů pro dokončovací zpracování a dovedl posoudit efektivitu jejich využití,

-          dovedl posoudit kvalitu polygrafických materiálů, papíru, kartonu, lepenky, tiskových barev, laků, lepidel, plastů, usní, nití a drátů a uměl spočítat jejich spotřebu na jednotlivé zakázky i daná plánovací období,

-          znal principy zpracování textových a obrazových předloh pomocí grafických programů na platformě Mac i PC,

-          dokázal naplánovat zakázkovou náplň pro dané strojní vybavení a analyzovat využívání jeho kapacity,

-          zvládal problematiku logistiky v rámci tiskárenské výroby i ve spolupráci mezi dodavatelskými a odběratelskými organizacemi,

-          orientoval se v procesech přípravy tiskovin v nakladatelstvích a vydavatelstvích,

-          prakticky ovládal ekonomické činnosti související s podnikáním v předmětné oblasti.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Vykonáním maturitní zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno celkovou profilací odborné přípravy v rámci daného oboru. Příprava ve studijním oboru 34 -41-M/001Polygrafie vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent prokázal schopnost rychle se přizpůsobit charakteru činností ve všech firmách a institucích, které se zabývají výrobou tiskovin nebo na její výrobě participují.

Absolvent najde uplatnění v odděleních příjmu zakázek a přípravy výroby v tiskárně, jako produkční v reklamních agenturách, technický redaktor v nakladatelstvích a vydavatelstvích. Disponuje vědomostmi a dovednostmi pro pozici obchodního zástupce, vedoucího zásobování, dispečera nebo vedoucího výroby v tiskárně. Najde uplatnění v oblasti marketingu, odbytu a kontaktu se zákazníky při získávání zakázek.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách.