CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU´

Kmenový obor: 3452H TISKAŘ NA POLYGRAFICKÝCH STROJÍCH, tiskařské práce 

Učební obor: 34-52-H/001 (34-53-2) TISKAŘ NA POLYGRAFICKÝCH STROJÍCH  

Vstupní předpoklady žáků: Do učebního oboru mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili základní školu a kteří vyhověli zdravotním požadavkům. 

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 3 roky, denní studium

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Jedná se o vzdělávací program učebního oboru SOU. Učební obor 34-52-H/001Tiskař na polygrafických strojích je koncipován podle současné struktury odvětví a střednědobého výhledu do budoucnosti.

Učební obor má všeobecně vzdělávací složku shodnou s ostatními učebními obory, částečně shodná je i obecně odborná složka. Tím je respektován požadavek jednotně koncipovaného vzdělávání všeobecného charakteru s postupně narůstající odborností a je tím sledována i možná rekvalifikace pracovníka vyvolaná změnami na trhu práce i v jeho životě. Žáci jsou vychováváni tak, aby se stali lidmi s dobrou orientací ve světě, kteří jsou schopni vlastního zdokonalování a úspěšného vyrovnávání se s profesními a soukromými problémy a aby měli z hlediska obecně lidského žádoucí hodnotovou orientaci.

Ve vzdělávacím programu učebního oboru tiskař má škola možnost ovlivňovat koncepci učebního oboru vhodným začleněním výběrových a volitelných předmětů do výuky. Učební osnovy pro výběrové a volitelné předměty, pokud nejsou součástí těchto dokumentů, si vytváří škola sama. Konkretizovaný učební plán a konkretizované učební osnovy všech vyučovacích předmětů schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy. Škola může
k realizaci výuky použít konkretizovaný učební plán ( doporučený ), který je součástí těchto učebních dokumentů. V případě, že si škola sestavuje vlastní variantu učebního plánu, má možnost výrazně se podílet na dotváření profilu absolventa právě tím, že zařazuje do učebního plánu výběrové a volitelné předměty, které formují žáka především k požadované profesní odbornosti. Do nabídky volitelných předmětů škola zařazuje kromě odborných předmětů i všeobecně vzdělávací předměty s cílem posílit flexibilitu absolventa.

Celková koncepce vzdělávacího programu učebního oboru tiskař spočívá v souladu všeobecného vzdělávání s postupně narůstajícím odborným vzděláváním. Teoretická a praktická složka vzdělávání klade důraz na upevňování a rozvoj klíčových dovedností. Klíčové dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání mají rozhodující vliv na formování osobnosti budoucího absolventa z hlediska jeho uplatnění v osobním, profesním i společenském životě. Odborné vzdělávání musí tudíž jít cestou postupné profilace a je spojeno se všeobecným základem, v němž jde především o klíčové kompetence, to jest o komunikaci, rozvoj schopností učit se, pracovat v týmu, řešit problémy, provádět numerické aplikace a pracovat s informačními technologiemi.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout určité množství všeobecných i odborných poznatků a dovedností z oblasti polygrafie, zejména získání vědomostí a dovedností, které se týkají jednotlivých tiskových technik, zpracování polygrafického materiálu, orientace v polygrafickém průmyslu. Úkolem učebního oboru je připravit odborníky pro tisk jednobarevných i vícebarevných tiskovin, prospektů, plakátů, obalů, časopisů, knih a reprodukcí. Pro seřizování a používání zařízení, maloformátových a velkoformátových strojů pro archový a kotoučový tisk z výšky, tisk z plochy a tisk z hloubky. Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka dobře umístitelného na trhu práce, schopného adaptace na měnící se podmínky trhu práce, s rozvinutými klíčovými dovednostmi.

 

Charakteristika obsahových složek 

Všeobecné vzdělávání vzdělávacího programu učebního oboru tiskař je odvozen ve složce všeobecně vzdělávací od standardu středoškolského odborného vzdělávání v podobě výchovně-vzdělávacích cílů a obsahových okruhů šest oblastí všeobecného vzdělávání.

Jazykové vzdělávání rozvíjí komunikativní kompetenci žáků a učí je užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení, ke sdělování informací a jejich výměně. Jazykové vyučování se podílí na  rozvoji sociální kompetence žáků a jejich všeobecného kulturního rozhledu, přispívá k formování jejich estetického cítění a k celkové kultivaci vyjadřování a chování. Jazykové vzdělávání zahrnuje výuku českého jazyka a studium alespoň jednoho cizího světového jazyka. Ve výuce českého jazyka jsou žáci vedeni k ovládnutí spisovného jazyka, rozvíjí se jejich dovednosti kultivovaně se ústně i písemně vyjadřovat, formuje se jejich vztah k mateřskému jazyku jako významné složce národní kultury. Důležitou součástí přípravy v cizím jazyce je i zvládnutí odborné terminologie oboru a její aktivní používání.

Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter, neboť obsahuje učivo
z různých humanitních a společenskovědních disciplín jako jsou psychologie, politologie, sociologie, teorie státu a práva, etika, ekonomie apod. Základním cílem společenskovědního vzdělávání je vybavit žáka určitým množstvím poznatků z hlediska osobností a sociální kultivace žáka. Osvojené poznatky mají usnadnit žákovi pochopení sebe sama i druhých lidí, učí žáka žít v užším i širším společenství, chápat a vědomě akceptovat principy a normy společnosti. Žák získá dovednosti a postoje nutné pro odpovědné rozhodování ve svém soukromém občanském, ale i pracovním životě. Hlavním nositelem tohoto vzdělávání je předmět občanská nauka.

Matematické vzdělávání rozvíjí numerické dovednosti a návyky žáků, vede je
k pochopení kvantitativních vztahů v přírodě i společnosti, vybavuje je poznatky užitečnými
v každodenním životě i pro chápání technických nebo ekonomických jevů a závislostí a pro odborné vzdělávání. Matematické vzdělávání se výrazně podílí na rozvoji samostatného a logického myšlení. Matematické vzdělávání poskytuje žákům systém poznatků, které jim umožní studium daného oboru i uplatnění v praxi a slouží jako základ pro jejich další vzdělávání. Matematika učí žáky schopnosti aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení úloh z praxe, potřebě ověřovat správnost získaného výsledku, používat při zpracování úloh různé prostředky výpočetní techniky a grafické pomůcky. Matematika má průpravnou funkci k technickým disciplínám, proto musí být samozřejmá koordinace matematického vzdělávání se vzděláním odborným i přírodovědným.

Přírodovědné vzdělávání zahrnuje učivo fyziky, chemie a ekologie. Fyzika i chemie jsou základem technických a technologických disciplín, a proto musí být samozřejmá koordinace přírodovědného vzdělávání se vzděláváním odborným i matematickým. Žáci si osvojují nejdůležitější fyzikální a chemické pojmy, veličiny a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, odborné praxi i v každodenním životě. V ekologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí. Žáci získávají základní ekologické poznatky důležité pro ekosystém člověka a pro vztahy člověka k životnímu prostředí při zohlednění regionálních
a profesních zvláštností. Škola jednotlivé okruhy učiva podle zaměření oboru vhodně doplní
a prohloubí.

Estetické vzdělávání tvoří důležitou součást obecné a odborné vzdělanosti, bezprostředně se podílí na kultivaci člověka, jeho smyslů i na jeho schopnosti plně prožít život. Připravuje žáka pro život i pracovní proces s citem pro vytváření materiálních i kulturních hodnot i pro jejich ochranu, pro tvorbu a ochranu kvalitního životního prostředí. Estetické vzdělávání má nadpředmětový charakter.

Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako jednoho z předních požadavků moderní společnosti na každého jedince. Těžištěm obsahu je systém tělesných cvičení, realizovaných v rámci tělesné výchovy v podobě regeneračních a relaxačních cvičení dále realizací činností vybraných na základě pohybové vyspělosti žáků, konkrétních podmínek výuky a počtu hodin vymezených učebním plánem, případně dalším zařazením nepovinného předmětu týkajícího se sportovních činností.

  

Odborné vzdělávání 

Složka odborného vzdělávání je odvozena od standardu středoškolského odborného vzdělání v podobě vzdělávacích cílů a obsahových okruhů pro vzdělávací směr polygrafický. Poskytuje žákům ucelený soubor vědomostí, intelektuálních a manuálních dovedností
a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v oblasti polygrafické výroby.

Ve složce odborného vzdělávání jsou účelově propojeny poznatky z oblasti základů technických a přírodovědných disciplín, polygrafických materiálů, všeobecné polygrafie, poznatků z oblasti technologických postupů, z bezpečnosti práce a ekonomiky. Vědomosti
a dovednosti z teoretické složky odborného vzdělávání jsou využívány v různých aplikacích v předmětu odborný výcvik, tím se zpětně upevňuje a ověřuje systém poznatků z teoretických odborných předmětů.

Obsah učiva vede k dovednosti zhodnotit technologický postup výroby ve všech výrobních fázích, včetně základních výpočtů spotřeby materiálů. Seznamuje žáky s konstrukcí a obsluhou základních strojů a zařízení, včetně jejich ošetřování, údržby a drahých oprav.

Speciální odborné vzdělávání učebního oboru je obsaženo zejména v předmětech technologie, všeobecná polygrafie a polygrafické materiály. Žáci získají základní poznatky o materiálech pro konkrétní výroby a technologické operace, o jejich principech a použití. Poskytuje poznatky o základech úprav knih, novin a časopisů. Osvojí si technologické aplikace v oblasti zpracování tiskové formy, montáže a kopírny. Učivo seznamuje žáky se základními zásadami ochrany životního prostředí a zásadami vztahujícími se bezprostředně k polygrafickému průmyslu. Vychovává žáky k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k dodržování pracovní a technologické kázně.

  

Klíčové dovednosti 

Klíčové dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje a vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a v občanském životě. Z hlediska významu klíčových dovedností pro učební obor lze považovat za žádoucí posilování:

·        komunikativních dovedností, zejména dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně k situaci, zpracovat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou,

·        personálních a interpersonálních dovedností, zejména zdokonalovat vlastní učení, výkonnost, dovednost využívat sebepoznávání, sebekontroly a seberegulace, dovednost pracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních,

·        dovedností řešit problémy a problémové situace, zejména identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci jejich řešení,

·        dovedností numerické aplikace, zejména dovednosti používat různé matematické postupy důležité pro řešení praktických situací,

·        dovedností využívat informačních technologií, zejména dovednost pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě a kriticky posuzovat tyto informační zdroje i jejich obsahy.

  

Organizace výuky

Výuka je organizována jako tříleté denní studium pro žáky, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy, studium je ukončeno závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední odborné vzdělání. Certifikátem je výuční list. Škola zajišťuje teoretické i praktické vyučování, praktické vyučování je možno realizovat ve střediscích praktického vyučování nebo na pracovištích praktického vyučování.

  

Metodické přístupy 

Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů, ke konkrétním situacím v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy, v koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení požadovaných profesních vlastností a schopností žáků. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce a nutnost využití osobního příkladu.

Při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů musí vyučující věnovat zvýšenou pozornost realizaci cílů klíčových dovedností a přizpůsobit jim pedagogické působení na žáky. Orientaci, ve kterých vyučovacích předmětech se klade zvláštní důraz na realizaci cílů jednotlivých klíčových dovedností, poskytuje tabulka klíčových dovedností zařazená za učebním plánem studia.

Pro realizaci cílů klíčových dovedností se doporučuje jako jedna z nejvýhodnějších, aktivizujících metod pedagogické práce metoda projektového vyučování ucelených a vhodně tematicky koncipovaných žákovských projektů. Kromě realizace cílů klíčových dovedností vedou vyučující žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si žáci vytvořili dobrý vztah k praktickým činnostem. Výchovu v tomto smyslu lze uplatňovat zejména ve vyučovacích předmětech práce s počítačem a především v odborném výcviku.

 

Další specifické požadavky

Zdravotní požadavky na uchazeče

Do učebního oboru mohou být přijati chlapci a dívky. V případě ZPS je nutná konzultace v každém konkrétním případě s budoucím zaměstnavatelem a přijímacím školským zařízením. 

 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygiena práce 

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí vycházet z platných právních předpisů, zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecných ke konkrétním informacím specifických pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, za kterých je možné výuku provádět.

 

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3. používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4. vykonávání stanoveného dozoru.

 

Práce pod dozorem vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce s dohledem, osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.