PROFIL ABSOLVENTA

 


Název vzdělávacího programu: 

Kmenový obor: 3452H  Tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce 

Učební obor: 34-52-H/001 (34-53-2) Tiskař na polygrafických strojích  

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání 

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

 

Výsledky vzdělávání 
Obecná úvodní část

Absolvent učebního oboru je v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něj vytvořily předpoklady pro rozvoj osobnosti. Umí využívat znalostí a dovedností, získaných vzděláváním, ve svém osobním, společenském a pracovním životě. Na základě dosaženého vzdělání je schopen rozvíjet svou osobnost i kvalifikaci v oboru. Je veden k chápání principů demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat. Je kladen důraz na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství založeném na humanismu, přitom je akceptována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Absolvent učebního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným
i odborným vzděláním. Je schopen samostatně pracovat, při řešení úkolů se pohotově rozhodovat. Jeho odborné vzdělání zaručuje orientaci v široké oblasti polygrafie.

Absolvent je profilován zejména ke svému profesnímu uplatnění, ke své kompetentnosti a odbornosti, v tomto pojetí se jedná o ukončenou etapu vzdělávání. Získané vzdělání svým obsahem zároveň splňuje základ pro další vzdělávání, díky zastoupení složky všeobecného vzdělání a obecné složky odborného vzdělání.

Odborníci vyučení v oboru mají celkový přehled o polygrafické výrobě. Znají historický i současný vývoj oboru a rozumí plně struktuře polygrafické výroby. Jsou vybaveni vědomostmi pro podnikatelskou a zaměstnavatelskou činnost v malých a středně velkých polygrafických firmách. Škola pro výkon uvedených činností vytváří předpoklady všeobecným i odborným vzděláním žáků a jejich výchovou.

 

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent učebního oboru se vyznačuje souborem vědomostí, dovedností a postojů
z oblasti všeobecného a základního odborného vzdělávání. Uvědomuje si svou národní příslušnost, svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznává rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras. V průběhu přípravy je veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobod a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana. Je veden k chápání principů demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat. Je si vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku. Preferuje tolerantní postoje k názorům hodnotám jiných lidí.

Absolvent je vzděláván tak, aby byla pozitivně ovlivněna jeho hodnotová orientace. Je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti
a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Chápe význam a nutnost celkového osobního rozvoje a profesní připravenosti, je vybaven základními dovednostmi pro poznávání. Je si vědom, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost a na inovace pracovních dovedností. Je ochoten
a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací.

Absolvent je vybaven znalostmi a postoji ke správnému posouzení vlivu rozvoje vědy
a techniky na přírodní prostředí, na život lidí z hlediska udržitelného rozvoje jak v osobním životě, tak ve své pracovní činnosti s cílem naučit se chránit přírodu a kulturní památky.

Absolvent se snaží dodržovat jazykové normy v ústním i písemném projevu, výstižně a logicky se vyjadřovat, v oficiálních projevech pak používat spisovného jazyka. V cizím jazyce rozumí jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat
v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích
a tématech. Dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky
z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tematice. Ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru. Je veden k pozitivnímu vztahu k umění a kultuře, má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky
a navštěvovat kulturní zařízení / divadla, koncerty, výstavy .../, chápe základní rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem a brakem.

Rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích. Dovede pracovat s osobním počítačem a využívá informačních zdrojů v pracovním
i mimopracovním životě.

U absolventa jsou vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů.

 

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent učebního oboru se vyznačuje souborem vědomostí, dovedností a postojů
z oblasti všeobecného a základního odborného vzdělání. Získal vědomí toho, jaký význam má pro něho dosažené vzdělání a pochopil, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadu ve světě vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní sílu a na inovace pracovních dovedností, proto byl též veden k přizpůsobivosti vůči změnám na trhu práce.

Absolvent byl v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a práv každého občana a k chápání principu demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat. Byl vychováván k uvědomění si své národní příslušnosti a svých práv, k respektování práv druhých a k uznávání rovnosti a práv jiných národů, etnických skupin a ras a naučil se preferovat tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí. Pochopil význam aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním a celosvětovém měřítku. Absolvent byl vzdělán tak, aby byla pozitivně ovlivněna jeho hodnotová orientace, aby pochopil základní principy humanity a demokracie, aby získal kladný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám i ke globálnímu pojetí světa ve smyslu environmentálního udržitelného rozvoje. Absolvent se naučil chápat význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti a byl vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi, byl veden k tvořivé činorodosti, dále ke spolupráci i ke zdravé soutěživosti a k samostatnosti a odpovědnosti v jednání a v pracovní činnosti z hlediska jeho vlastního rozvoje ve svůj prospěch i ve prospěch celé společnosti.

Absolvent je vybaven vědomostmi a postoji z oblasti odborného a specificky odborného vzdělávání, především schopností nést zodpovědnost za své jednání a rozhodování
a přizpůsobovat se podmínkám trhu práce, schopností samostatně sledovat vědeckotechnický rozvoj v oboru. Umí samostatně řešit běžné úkoly na svěřeném pracovním úseku. Absolvent se orientuje v široké oblasti oboru polygrafie, dovede odborně posoudit výrobní podklady co do úplnosti a kvality. Rozumí plně struktuře polygrafické výroby, užívá správnou odbornou terminologii.

Absolvent je schopen se orientovat v oblasti polygrafických materiálů, zná jejich sortiment, vlastnosti a praktické použití. Má konkrétní představu o činnostech jednotlivých výrobních středisek. Samostatně pracuje podle technologického postupu, zná základní technické a technologické vybavení polygrafického provozu a dovede posoudit technickovýrobní parametry jednotlivých zařízení.

Absolvent umí seřizovat a obsluhovat základní stroje a zařízení na knihtiskové
a ofsetové strojovně, včetně jejich odborného ošetřování, údržby a drobných oprav. Odborně využívá všechny nástroje a pomůcky v pracovním procesu. Na požadované úrovni se orientuje v příbuzných polygrafických oborech, tj. v technologii sazby, reprodukce a dokončujícího zpracování. Orientuje se v ostatních tiskových technikách, hlubotisku a sítotisku, včetně flexografie. Je schopen posoudit kvalitu meziproduktů i finálních výrobků. Umí posoudit grafickou i estetickou úroveň a objektivně zhodnotit jednotlivé kvalitativní parametry. Absolvent umí sestavit a zhodnotit technologický postup výroby u konkrétní zakázky, a to ve všech fázích, včetně výpočtů spotřeby materiálu. Orientuje se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a zásadám jeho ochrany před možnými negativními vlivy. Dodržuje zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce a předpisy protipožární ochrany. Uplatňuje efektivní metody práce a tvořivě přistupuje k výkonu svého povolání. Vzhledem k širokému odbornému základu vykazuje vysokou míru flexibility.

 

Výstupní kvality absolventa

po ukončení přípravy v učebním oboru tiskař a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí:

·      orientovat se v celé oblasti polygrafické výroby,

·      pracovat s běžnou technickou a výrobní dokumentací,

·      rozlišit všechny základní polygrafické materiály,

·      připravit tiskovou barvu,

·      obsluhovat měřící elektronické zařízení v tisku,

·      připravit tiskové formy,

·      odstranit závady na tiskové formě,

·      provádět obsluhu, údržbu a seřízení tiskového stroje,

·      odstranit závady při tisku,

·      kvalitativně posuzovat hotový výrobek,

·      ovládá na požadované úrovni technologické postupy jednotlivých tiskových technik.

 

Možnosti uplatnění absolventa

Příprava v učebním oboru tiskař zahrnuje především práci v oblasti montáže a kopírny, tisku na daných typech polygrafických strojů, ve které se absolvent uplatní v prvotní fázi profesionalizace. Pro další praxi je absolvent připraven k rychlému přizpůsobení se pracovním činnostem i v jiných oblastech tisku a výroby tiskové formy.

Absolvent se uplatní jak ve sféře podnikatelsko - živnostenské, tak v zaměstnanecké činnosti. Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem.