MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 7. července 2000, čj. 20 378/2000-23 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

34-52-H/001 (34-53-2) Tiskař na polygrafických strojích


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích cílů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

 

 

POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

 

a/ základní předměty

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

3

Matematika

4 - 6

Fyzika

3

Chemie

3

Základy ekologie

1

Tělesná výchova

3 - 6

Práce s počítačem

1 - 2

Ekonomika

2 - 4

Odborné kreslení

1 - 2

Polygrafické materiály

2 - 3

Všeobecná polygrafie

2 - 4

Technologie

8

Odborný výcvik

50

b/ výběrové předměty

 

Práce s počítačem

0 - 1

Dokončovací výroba

0 - 1

c/ volitelné předměty

 

Volitelný předmět

0 - 2

 

 

Celkem hodin

97 - 99

 

 

B. NEPOVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

 

 

 

Poznámky: 

1. Učební plán je zpracován obecně bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Pokud se škola rozhodne, může použít doporučený již konkretizovaný učební plán učebního oboru tiskař, který je součástí těchto učebních dokumentů.

2. Při zpracování konkretizovaného učebního plánu je třeba dbát na proporcionální rozdělení všeobecně vzdělávacích předmětů do všech ročníků studia. Škola při tvorbě konkretizovaného učebního plánu provede přesné začlenění vyučovacích předmětů do jednotlivých ročníků včetně přesného určení hodinových dotací. Konkretizovaný učební plán schvaluje ředitel školy a je součástí povinné dokumentace školy.

3. Celkový počet plánovaných týdenních vyučovacích hodin stanovených učebním plánem pro povinnou výuku včetně předmětů volitelných nesmí přesáhnout 33 hodin a nesmí být nižší než 28 hodin v týdnu.

4. V učebním plánu pro příslušný ročník může škola provádět úpravy až do výše 10 % celkového počtu vyučovacích hodin, přičemž musí dodržet podmínky stanovené Standardem středoškolského odborného vzdělávání. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet vyučovacích hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný vyučovací předmět.

5. V týdnu teoretického vyučování nesmí klesnout počet vyučovacích hodin tělesné výchovy pod 2 vyučovací hodiny. Doporučuje se zařadit podle možností školy další vyučovací hodiny tělesné výchovy, které se nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

6. Základní předměty představují základ vzdělání učebního oboru, jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a základní odborné předměty.

7. Kategorie výběrových vyučovacích předmětů prohlubuje odborné vzdělávání žáků. Začlenění do konkretizovaného učebního plánu provádí škola. Škola koncipuje jejich učební osnovy včetně jejich pojetí.  

8. Kategorie volitelných vyučovacích předmětů je nezávislá na kategorii základních a výběrových předmětů. Volitelné předměty jsou dotovány hodinami, které nebyly vyčerpány povinnými všeobecně vzdělávacími, základními a výběrovými odbornými předměty. Škola má povinnost nabídnout výuku volitelných předmětů, přičemž o tom, které budou zařazeny do konkretizovaného učebního plánu, rozhodne ředitel. Volitelných předmětů lze využít i k navýšení hodinové dotace základních či výběrových předmětů, v tomto případě škola dopracuje učební osnovy příslušných předmětů včetně jejich pojetí. Do nabídky volitelných předmětů se k výběru doporučují tyto předměty: všechny všeobecně vzdělávací předměty uvedené ve flexibilním učebním plánu, dále konverzace v cizím jazyce, další cizí jazyk, práce s počítačem a všechny odborné předměty uvedené ve flexibilním učebním plánu.

9. Struktura, obsah, rozsah a zpracování učebních osnov nepovinných vyučovacích předmětů jsou v plné kompetenci ředitele školy. Pro výuku je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

10. Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro tříleté učební obory středních odborných učilišť. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. V případě inovace učebních osnov budou stávající osnovy nahrazeny inovovanými. Jedná se o tyto učební osnovy:

 

Český jazyk a literatura

č.j. 25 625 / 99 - 22 z 19. 7.1999

Cizí jazyk

č.j. 27 668 / 99 - 22 z 3. 9. 1999

Občanská nauka

č.j. 23 212 / 98 - 23 / 230 z 21. 7. 1998

Matematika

č.j. 23 093 / 99 - 20 ze 14. 6. 1999

Fyzika

č.j. 27 657 / 86 - 221 z 31. 10 1986

Chemie

č.j. 17 033 / 88 - 221 ze 14. 6. 1988

Základy ekologie

č.j. 23 212 / 98 - 23 / 230 z 21. 7. 1998

Tělesná výchova

č.j. 19 891 / 96 - 50 z 23. 5. 1996

Práce s počítačem

č.j. 25 876 / 98 - 23 ze 7. 9. 1998

 

11. Pro předmět ekonomika se doporučuje používat schválenou učební osnovu čj. 22 065/99-23 z 1.6.1999. Tato učební osnova je součástí těchto dokumentů.

12. Škola si může zpracovat vlastní učební osnovy pro všeobecně vzdělávací předměty, je však nezbytné, aby takto stanovená všeobecně vzdělávací složka vedla k naplnění požadavků profilu absolventa uvedeného v těchto učebních dokumentech. Učební osnovy zpracované školou musí schválit MŠMT ČR.

13. Pro výuku cizího jazyka se na úrovni učebního plánu používá název „ Cizí jazyk“, na vysvědčení se uvede název konkrétního cizího jazyka, kterému se žák učil.

14. Výuka odborného  výcviku se uskutečňuje v souladu s učební osnovou a v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. Hodinová dotace pro předmět odborný výcvik za celé období studia umožňuje střídání teoretického vyučování a odborného výcviku po týdnech.

15. Úprava dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

16. V učebních osnovách může být prováděna úprava obsahu učiva v rozsahu do 30 % celkové hodinové dotace, která směřuje zejména k inovacím vzdělávacího obsahu. 

17. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů. Certifikátem je výuční list.

 

Doporučený učební plán - denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

 

V ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

 

A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

 

 

 

 

  a) základní předměty

 

 

 

 

  Český jazyk a literatura 

2

2

2

6

  Cizí jazyk

2

2

2

6

  Občanská nauka

1

1

1

3

  Matematika

2

1

1

4

  Fyzika

1

1

1

3

  Chemie

1

1

1

3

  Základy ekologie

1

-

-

1

  Tělesná výchova

1

1

1

3

  Práce s počítačem

1

-

-

1

  Ekonomika

-

1

1

2

  Odborné kreslení

1

-

-

1

  Polygrafické materiály

-

1

1

2

  Všeobecná polygrafie

-

1

1

2

  Technologie

3

3

2

8

  Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

  b) výběrové předměty

 

 

 

 

  Práce s počítačem

1

-

-

1

  Dokončovací výroba

-

-

1

1

  c) volitelné předměty

 

 

 

 

  Volitelný předmět

1

0,5

0,5

2

  Celkem hodin

33

33

33

99

B. NEPOVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

 

 

 

 

  

Poznámky:

1.   Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k obecně zpracovanému učebnímu plánu tohoto učebního oboru.

2.   Pro práci s konkretizovaným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu.

3.   Tabulky Přehled využití týdnů v období školního roku a Přehled začlenění klíčových dovedností uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu jsou platné i pro každý konkretizovaný učební plán.

4.   Na vysvědčení se uvádí pouze názvy vyučovacích předmětů, nikoli jejich kategorie.