PROFIL ABSOLVENTA


Kmenový obor: 3452L Tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce 

Studijní obor: 34-52-L/001 Tiskař na polygrafických strojích 

Dosažený stupeň vzdělání:  úplné střední odborné 

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce 

 

Výsledky vzdělávání 

Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Je připraven pro výkon náročných činností v oblasti obsluhy tiskových strojů a elektronicky řízených reprodukčních systémů polygrafických pracovišť.

Absolvent studijního oboru má komplexní znalosti o polygrafických materiálech, technologii tisku, tiskových strojích a zařízeních. Ovládá nejnovější technologie a stanovuje optimální technologické postupy podle konkrétních výrobních podmínek, kvalifikovaně posuzuje kvalitu polygrafických výrobků a  meziproduktů polygrafické výroby.  Je schopen provádět cenové kalkulace a orientuje se v oblasti expedice a skladového hospodářství. Dále je připraven k vykonávání středních řídících funkcí a k samostatnému řízení malých pracovních týmů a malých provozů.

Škola je odpovědná za výchovu a vzdělávání žáků, složky vzdělávání musí vždy směřovat ke splnění vzdělávacího cíle, tj. k přípravě kvalitního absolventa s dobrou přizpůsobivostí v oblasti změn na trhu práce i kvalifikací.

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Absolvent studijního oboru tiskař na polygrafických strojích je v průběhu přípravy veden k tomu, aby:

·     disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí a měl pozitivní hodnotovou orientaci, odpovídající demokratické společnosti,

·          chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

·          uvědomoval si svou národní i evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl schopen soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

·          chápal jazyk jako prostředek komunikace a dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikačních situacích,

·          uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat,

·          uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky,

·          získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom hodnoty kulturních památek a přínosu umění pro člověka,

·          cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

·          rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění současnosti,

·           byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace v rámci Evropy i světa, poznání kulturního bohatství jiných národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání,

·          dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků,

·          používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

·        uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost,

·          porozuměl matematickým závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek apod.,

·          osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví apod., naučil se zaujímat k vyskytnuvším se problémům aktivní postoje, hledat jejich řešení a vlastní řešení obhájit,

·          dokázal poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam,

·          projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním,

·          byl schopen orientovat se na trhu páce a aktivně rozhodovat o svém pracovním uplatnění.

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Absolvent studijního oboru se dále vyznačuje vědomostmi, dovednostmi a postoji z oblasti odborného a specifického odborného vzdělávání, zejména schopností aplikovat získané poznatky na konkrétní případy, nést odpovědnost za své jednání a rozhodování a přizpůsobovat se podmínkám trhu práce, samostatně sledovat vědeckotechnický rozvoj oboru a získané informace využívat v pracovní činnosti.Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení absolvent:

·          měl komplexní přehled o finálních výrobcích v polygrafickém průmyslu, uměl kvalifikovaně posoudit předlohy pro obrazovou reprodukci, rukopis i výsledný tisk a dokázal posuzovat kvalitu polygrafických výrobků a meziproduktů polygrafické výroby, prakticky realizoval výtvarné nároky grafického návrhu, sám byl schopen posoudit grafickou úroveň tiskovin nebo si je dokázal sám připravit,

·          byl schopen stanovit technologické parametry výroby a formulovat je do technologického pokynu pro výrobu, ovládal běžné výpočty v reprodukci, sazbě, tisku a v dokončovacím zpracování tiskovin (výpočty expozic, koncentraci pracovních lázní, výpočty rozsahu rukopisu, užitku a spotřeby papíru, jeho plošné hmotnosti a další bilanční výpočty),

·          znal základní druhy zařízení používaných v polygrafické výrobě ve všech jejích fázích ve zpracování textu, obrazu, při zhotovování tiskové formy, v tisku a v dokončovacím zpracování,

·          ovládal elektronicky řízené systémy a řízení výroby v těchto provozech včetně ekonomické problematiky, ovládal a byl schopen optimálně stanovit nejvhodnější technologický postup podle konkrétních výrobních podmínek,

·          znal principy elektronických reprodukčních systémů, kotoučových tiskových strojů, tisku z fotopolymerních tiskových forem, presenzibilovaných tiskových desek a elektronicky rytých válců, včetně jejich výroby, znal využití hlavních typů strojů a linek dokončovací polygrafické výroby, např. při zpracování různých typů knihařských vazeb,

·          uměl vybrat, stanovit a posoudit kvalitu polygrafických materiálů, především technických fotomateriálů, lepidel, laků, emulzí a suspenzí, tiskových barev, papíru, kartonu, lepenky, plastů, usní, nití a drátů,

·          byl schopen využívat nové poznatky z oblasti polygrafie, posoudit jejich přínos pro svou práci a vytvořit si představu o vlastnostech nově zaváděných technologií a materiálů,

·          znal organizační strukturu polygrafického výrobního odvětví v celé jeho šíři,

·          uměl komplexně zabezpečit výrobu tiskové formy, počínaje výběrem materiálů, přes archovou montáž, až po výrobu a kontrolu kvality tiskové formy,

·          ovládal komplexní přípravu a řízení ( ofsetového) tiskového stroje včetně přípravy barev a materiálu,

·          ovládal funkce jednotlivých částí elektronicky řízeného tiskového stroje a využíval v plném rozsahu předepsaný software k přípravě stroje do tisku a k jeho řízení z ovládacího řídícího pultu v průběhu tisku,

·          měl osvojeny principy fotometrie a následně jich využíval ke kontrole tiskových výstupů a jejich korektuře v průběhu tisku,

·          uměl odhalit a odstranit závady vznikající při tisku včetně závad na tiskovém stroji,

·          orientoval se ve všech v současnosti běžně používaných tiskových technikách (např. hlubotisk, sítotisk, flexotisk apod.),

·          byl obeznámen s principy norem ISO 9000, příp. s principy norem používaných v USA a Japonsku (Quality Management),

·          uměl vyhodnotit a sestavit technologický postup výroby ve všech fázích výroby včetně spotřeby a výběru materiálu,

·          znal základní zásady ekonomického hospodaření podniku,

·          měl osvojeny zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny práce a ochrany životního prostředí a dovedl je aktivně uplatňovat. 

 

Možnosti uplatnění absolventa

Vykonáním maturitní zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno celkovou profilací odborné přípravy v rámci daného oboru. Příprava ve studijním oboru tiskař na polygrafických strojích vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent prokázal schopnost rychle se přizpůsobit charakteru činností ve všech firmách a institucích, které se zabývají výrobou tiskovin veškerými dostupnými tikovými technikami.

Absolvent najde uplatnění v oblasti obsluhy nejmodernějších elektronicky řízených tiskových technologií. Uplatní se i v reklamních agenturách a grafických studiích při definování nejvhodnější tiskové techniky pro daný druh grafického výrobku včetně odborného posouzení jeho kvality. Dále se může uplatnit ve vydavatelstvích a nakladatelstvích jako produkční.

Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách.