MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 13. června 2002, č. j. 21 278/2002 – 23, s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem

 
 

UČEBNÍ PLÁN
 

učebního oboru

34-52-L/001 Tiskař na polygrafických strojích

 

Denní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích  předmětů

 

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

132

1. Všeobecně vzdělávací

52

Český jazyk a literatura

10

Cizí jazyk

12

Občanská nauka

3

Dějepis

2

Matematika

8

Fyzika

3

Chemie

3

Základy ekologie

1

Tělesná výchova

8

Práce s počítačem

2

2. Odborné

68

Odborné kreslení

4

Výtvarná kultura

3

Polygrafické materiály

2

Všeobecná polygrafie

6

Technologie

8

Ekonomika

4

Odborný výcvik

41

3. Výběrové vyučovací předměty

12

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

  

Poznámky:

1.        Učební plán je obecným kvantitativním rozvržením jednotlivých složek vzdělávání.Jeho cílem je umožnit školám organizaci vzdělávacího procesu podle konkrétních podmínek, v rámci daného subjektu. Prostřednictvím využití výběrových vyučovacích předmětů pak dosáhnout pružnější profilace studia.

2.        Konkretizovaný učební plán, rozpracovaný do jednotlivých ročníků studia, tvoří škola a schvaluje jej ředitel školy. Při jeho tvorbě je nutné respektovat mezipředmětové vztahy a rovnoměrné proporcionální zastoupení jednotlivých předmětů. Schválený učební plán je součástí povinné dokumentace školy. Doporučený učební plán slouží škole jako vzor pro zpracování vlastního konkretizovaného učebního plánu. Pokud se škola rozhodne, může doporučený učební plán zcela převzít.

3.        Povinné vyučovací předměty představují základ vzdělání studijního oboru a jsou závazné v minimálním počtu hodin, uvedených v učebním plánu.

4.        Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle učebních osnov platných pro studijní obory středních odborných  škol a středních  odborných učilišť a jsou vydány samostatně.

5.        Český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku studia.

6.        Hodinové kapacity stanovené pro výběrové vyučovací předměty lze v konkretizovaném učebním plánu využít jednak k posílení dotace povinných vyučovacích předmětů (všeobecně vzdělávacích, odborných), jednak pro zařazení dalších vyučovacích předmětů. Učební osnovy těchto dalších vyučovacích předmětů zpracovává škola, schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy. Kromě toho škola může využít nabídky schválených učebních osnov výběrových a volitelných vyučovacích předmětů pro střední odborné školy a střední odborná učiliště, které vydává NÚOV v samostatném souboru.

7.        Příklady výběrových vyučovacích předmětů: psychologie, matematický seminář, další cizí jazyk, konverzace v cizím jazyce, základy zdravovědy, společenskovědní seminář, právní nauka,základy rétoriky, další speciální odborné předměty apod.

8.        Obsah učiva jednotlivých vyučovacích předmětů může vyučující upravit až do 30 % jeho rozsahu zařazením nových poznatků a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.

9.        Struktura, obsah, rozsah i zpracování učebních osnov nepovinných vyučovacích předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Pro výuku je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

10.    Lyžařský výcvikový kurz a sportovně turistický kurz jsou organizovány v rozsahu stanoveném učebním plánem (viz přehled využití týdnů v období září–červen) podle podmínek a možností školy. Organizace kurzů se řídí metodickými pokyny MŠMT.


Doporučený učební plán 

Denní studium

 Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

4.

A. Povinné vyučovací předměty

33

33

33

33

132

1. Všeobecně vzdělávací

17

13

10

12

52

Český jazyk a literatura

2

3

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

-

1

2

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

2

2

2

2

8

Fyzika

1

2

-

-

3

Chemie

2

1

-

-

3

Základy ekologie

1

-

-

-

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Práce s počítačem

2

-

-

-

2

2. Odborné

16

20

23

21

80

Odborné kreslení

2

2

-

-

4

Výtvarná kultura

-

-

3

-

3

Polygrafické materiály

2

-

-

-

2

Všeobecná polygrafie

-

2

2

2

6

Technologie

2

2

2

2

8

Ekonomika

-

-

2

2

4

Odborný výcvik

10

14

14

15

53

B. Nepovinné vyučovací předměty