PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

3453H Reprodukční grafik, litografické a montážní práce

Učební obor:

34-53-H/001 (34-71-2) Reprodukční grafik

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

1         Výsledky vzdělávání

Absolvent učebního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Je připraven pro výkon činností, které jsou podle profilace odborné přípravy orientovány jednak do oblasti elektronického zpracování textu a obrazových předloh, jednak do oblasti reklamy a propagace.

Absolvent učebního oboru má odborné vzdělání, které zaručuje orientaci v široké oblasti polygrafie. Má znalosti o polygrafických materiálech pro konkrétní výroby a technologické operace, zná jejich princip a použití. Je schopen samostatně pracovat a pohotově se rozhodovat při řešení úkolů. Je vybaven vědomostmi a dovednostmi pro podnikatelskou a zaměstnavatelskou činnost v malých a středně velkých polygrafických firmách.

Škola pro výkon uvedených činností vytváří předpoklady všeobecným i odborným vzděláním žáků a jejich výchovou.

1.1   Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Vzdělávání a výchova směřovaly k tomu, aby absolvent:

-          ovládal základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti,

-          komunikoval s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovával obecně uznávaná pravidla slušného chování,

-          uvědomoval si svou identitu a lidská práva, dovedl je obhajovat a zároveň plnil své morální a zákonné povinnosti,

-          poznal jiné kultury a nacházel ve styku s nimi zdroje vlastního obohacování,

-          uznával lidi jiného etnického původu, náboženství nebo kultury za sobě rovné a ctil jejich práva,

-          rozuměl fungování demokracie a byl schopen aktivního občanského života,

-          využíval svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru i při politickém a etickém rozhodování, hodnocení a jednání,

-          vyjadřoval se v mateřském jazyce věcně, jasně, srozumitelně a jazykově správně,

-          dovedl pracovat s informacemi z různých zdrojů včetně elektronických médií a přistupoval k nim kriticky, uvědomoval si nutnost posouzení spolehlivosti informačních zdrojů,

-          samostatně pracoval s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využíval při řešení úkolů nejen při výkonu profese, ale i v soukromém a občanském životě,

-          používal cizí jazyk jako prostředek komunikace ve společenském životě nebo pro potřeby svého povolání a k poznávání jiných kultur,

-          uměl používat matematických a přírodovědných poznatků při řešení praktických problémů v běžných životních i profesních situacích,

-          rozuměl vztahu člověka a přírody, jednali ekologicky,

-          chápal význam umění pro člověka a dovedl si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty jak pro obohacování své osobnosti, tak i pro svou profesní činnost,

-          usiloval o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu a o optimální stav své tělesné zdatnosti,

-          uměl chránit zdraví a věděl, jak si počínat v situacích ohrožení a při mimořádných událostech.

1.2   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Ukončením přípravy v učebním oboru reprodukční grafik a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent:

-          je vybaven vědomostmi a dovednostmi z oblasti odborného a specificky odborného vzdělávání včetně schopnosti nést zodpovědnost za své jednání,

-          samostatně řeší běžné úkoly na svěřeném pracovním úseku,

-          orientuje se v široké oblasti oboru polygrafie, odborně posoudí výrobní podklady z hlediska jejich úplnosti a kvality,

-          rozumí plně struktuře polygrafické výroby, užívá správnou odbornou terminologii,

-          orientuje se v oblasti polygrafických materiálů, zná jejich sortiment, vlastnosti a praktické použití,

-          orientuje se ve výrobní dokumentaci, má konkrétní představu o činnostech jednotlivých výrobních středisek,

-          samostatně pracuje podle technologického postupu, zná základní technické a technolo­gické vybavení polygrafického provozu, dovede posoudit technicko-výrobní parametry jednotlivých zařízení,

-          zná pravidla jednotlivých sazeb, dokáže je uplatňovat v praxi, umí pracovat s písmem, je schopný zvolit vhodný typ písma a písmo vzájemně kombinovat,

-          umí zhotovit náčrt a návrh pro akcidenční tiskoviny a návrh dokáže realizovat až po konečný produkt,

-          ovládá sazbu jak pomocí desetiprstové metody, tak na počítačích za použití různého softwarového vybavení,

-          umí zhotovit montážní nákres, zná zásady zhotovování stránkové i archové montáže,

-          dokáže číst zrcadlo sazby při zlomu novin, časopisů a publikací a umí zalomit jednotlivé stránky,

-          zná normy pro předlohy a jejich přípravu pro reprodukci; zhotovuje pérové a tónové snímky pomocí autotypické sítě, z černobílé i barevné předlohy,

-          umí zhotovit montážní plán pro stránkovou i archovou montáž se všemi náležitostmi včetně vyřazení knižního archu,

-          dovede posoudit předlohu a nátisk, náhled a provést korekturu barev,

-          má přehled o možnostech uplatnění a využití písma včetně dovedností v psaní, kreslení a konstruování písma,

-          zná základy reklamní fotografie,

-          spolupracuje s výtvarníkem a dalšími odborníky v oblasti reklamy,

-          je schopen využít nové technické a technologické poznatky v propagační tvorbě,

-          využívá vědomosti a dovednosti z okruhu grafických a moderních tiskových technik pro oblast propagace,

-          má vědomosti o vlastnostech a způsobech použití materiálů užívaných v oblasti propagace,

-          orientuje se v metodice propagační práce,

-          ve své profesní činnosti využívá znalosti a dovednosti v oblasti počítačových grafických programů,

-          dovede hodnotit výtvarné návrhy z hlediska technologického, funkčního, estetického a ekonomického,

-          dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce a předpisy protipožární ochrany,

-          uplatňuje efektivní metody práce a tvořivě přistupuje k výkonu svého povolání.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Vykonáním závěrečné zkoušky získají absolventi učebního oboru reprodukční grafik v návaznosti na profilaci odborné přípravy kvalifikaci pro výkon povolání v oblasti:

zpracování textu a obrazu – absolventi se uplatní ve firmách a institucích, které se zabývají přípravou a zpracováním grafických digitálních dat. Jedná se zejména o DTP studia samostatná nebo při tiskárnách, vydavatelství a nakladatelství, redakce periodik, případně grafické ateliery,

reklamy a propagace – absolventi se uplatní v oblasti reklamy a signmakingu při zpracovávání nízkonákladových produktů tj. plakáty, bilboardy či další reklamní tiskoviny a předměty. Jedná se zejména o reklamní agentury nebo velké podniky se samostatným propagačním oddělením, případně tiskárny, které jsou zaměřeny na velkoplošný tisk a mají v rámci svého provozu DTP studio. Absolventi najdou uplatnění všude tam, kde se jedná o přípravu velkoformátových tisků nebo tisků na speciálních technologiích, které potiskují i jiné materiály než jen běžný papír.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předcházející přípravu podle platných právních norem.