MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 11. 8. 2003, č. j. 23 629/2003-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Učebního oboru

34-53-H/001 (34-71-2) Reprodukční grafik

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium
A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

3

Matematika

5

Fyzika

3

Chemie

3

Základy ekologie

1

Tělesná výchova

3

Práce s počítačem

1

Ekonomika

2

Odborné kreslení

1

Polygrafické materiály

2

Všeobecná polygrafie

2

Technologie

8

Odborný výcvik

50

b) výběrové a volitelné

3

 

 

Celkem hodin týdně

96-99

B. Nepovinné

 

Poznámky:

1.       Rámcový učební plán je obecným kvantitativním rozvržením jednotlivých složek vzdělávání. Jeho cílem je umožnit školám organizaci vzdělávacího procesu podle konkrétních podmínek, v rámci daného subjektu. Prostřednictvím využití výběrových a volitelných vyučovacích předmětů pak dosáhnout pružnější profilace studia.

2.       Konkretizovaný učební plán, rozpracovaný do jednotlivých ročníků studia, tvoří škola a schvaluje jej ředitel školy. Při jeho tvorbě je nutné respektovat mezipředmětové vztahy a rovnoměrné proporcionální zastoupení jednotlivých předmětů. Schválený učební plán je součástí povinné dokumentace školy. Doporučený učební plán slouží škole jako vzor pro zpracování vlastního konkretizovaného učebního plánu. Pokud se škola rozhodne, může doporučený učební plán zcela převzít.

3.       Povinné vyučovací předměty představují základ vzdělání studijního oboru a jsou závazné v minimálním počtu hodin, uvedených v učebním plánu.

4.       Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle učebních osnov platných pro učební obory středních odborných učilišť a jsou vydány samostatně.

5.       Český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku studia.

6.       Hodinové kapacity stanovené pro výběrové a volitelné vyučovací předměty lze v konkretizovaném učebním plánu využít jednak k posílení dotace povinných vyučovacích předmětů (všeobecně vzdělávacích, odborných), jednak pro zařazení dalších vyučovacích předmětů. Učební osnovy těchto dalších vyučovacích předmětů zpracovává škola, schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy. Kromě toho škola může využít nabídky schválených učebních osnov výběrových a volitelných vyučovacích předmětů pro střední odborné školy a střední odborná učiliště, které vydává NúOV v samostatném souboru.

7.       Příklady výběrových vyučovacích předmětů: seminář z českého jazyka, konverzace v cizím jazyce, společenskovědní seminář, seminář z matematiky, základy zdravovědy apod.

8.       Obsah učiva jednotlivých vyučovacích předmětů může vyučující upravit až do 30 % jeho rozsahu zařazením nových poznatků a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.

9.       Úprava dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

10.   Struktura, obsah, rozsah i zpracování učebních osnov nepovinných vyučovacích předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Pro výuku je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

11.   Sportovní kurzy se organizují podle zájmu žáků a možností školy. Organizace kurzů se řídí metodickými pokyny MŠMT.

12.   Tematika ochrany člověka za mimořádných situací včetně poskytování první pomoci při zraněních se do vyučování začleňuje v souladu s pokynem MŠMT č. j. 12 050/03-22 ze 4. března 2003.

 

 

doporučený Učební plán

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1,5

2

6

Fyzika

1

1

1

3

Chemie

1

1

1

3

Základy ekologie

1

1

Tělesná výchova

1

1

1

3

Práce s počítačem

1

1

Ekonomika

1

1

2

Odborné kreslení

1

1

Polygrafické materiály

1

1

2

Všeobecná polygrafie

1

1

2

Technologie

3

3

2

8

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

Počet hodin celkem

31

33

32,5

96,5

B. Nepovinné