CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Délka přípravy : 2 roky

Učební obor je určen pro : hochy i dívky

Základní podmínky přijetí : úspěšné absolvování alespoň 7. ročníku základní školy, zdravotní způsobilost

Způsob ukončení přípravy : závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání : výkon povolání

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Žák je vychováván a vzděláván tak, aby se stal člověkem schopným vlastního zdokonalování a vyrovnání se se soukromými i profesními problémy a měl z hlediska obecně lidského žádoucí hodnotovou orientaci.

Cílem vzdělávacího programu je příprava žáků na výkon dělnických povolání v oblasti služeb a polygrafického průmyslu a vzhledem k měnícím se podmínkám na trhu práce i možnost rekvalifikace na příbuzné obory. Pojetí vzdělávacího programu je podřízeno skutečnosti, že žáci mají nižší intelektuální předpoklady pro zvládnutí učiva. Program je tedy postaven především na praktické přípravě s důrazem na zvládnutí praktických dovedností oboru.

Charakteristika obsahových složek

a) všeobecné vzdělávání - je postaveno na kombinaci společenskovědního, matematického a tělesného vzdělávání s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem jednotlivých žáků

b) odborné vzdělávání - je nasměrováno především na praktické zvládnutí dovedností v rámci odborného výcviku podpořené teoretickými vědomostmi. Obsah je zaměřen na zvládnutí jednotlivých druhů průmyslových knižních vazeb, ruční zhotovování vazeb a jednoduchých speciálních knihařských výrobků a opravy vazeb. Součástí odborné přípravy je rovněž zpracování různých druhů materiálů v procesu průmyslové i ruční polygrafické výroby, používání a základní údržba knihařských strojů.

Organizace výuky

Příprava ve vzdělávacím programu je dvouletá, zakončena závěrečnou zkouškou podle příslušné právní normy.

Čtyři dny v týdnu jsou věnovány odbornému výcviku, jeden den teoretickému vyučování. Při dodržování hodinových dotací učebního plánu se střídá po týdnu výuka českého jazyka a matematiky.

Metodické postupy

Základem je názornost, prezentace učiva probíhá v postupných malých krocích, převládá individuální přístup k žákům.

Zdravotní požadavky

Přijati mohou být pouze hoši a dívky, jejichž zdravotní stav posoudil příslušný lékař a potvrdil písemně. V případě ZPS je nutná konzultace v každém konkrétním případě s budoucím zaměstnavatelem a školským zařízením a doporučení posudkové komise 0sociálního zabezpečení.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor. V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

d) vykonání stanoveného dozoru.

"Práce pod dozorem" - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

"Práce pod dohledem" - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

Uplatnění absolventů

Vzdělávací program polygrafická výroba se zvlášť upraveným učebním plánem připravuje žáky zejména na povolání

- dělník v knihárně

- dělník v polygrafické výrobě