PROFIL ABSOLVENTAAbsolvent vzdělávacího programu polygrafická výroba je vybaven potřebnými žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji, které jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí obecně lidských a profesních situací a problémů.

a) obecné vědomosti, dovednosti a postoje:

- aplikuje získané vědomosti v praktických činnostech

- pečuje o své zdraví a dodržuje zásady a předpisy bezpečnosti práce a hygieny práce

- má správné hygienické a kulturně společenské návyky

- chápe význam a úlohu práv a povinností občana našeho státu

- zná zásady mezilidských vztahů a řídí se jimi

- vhodně se vyjadřuje v mateřském jazyce

- ovládá základy učiva matematiky

b) odborné vědomosti, dovednosti a postoje:

- ovládá základní pojmy a názvosloví a jejich uplatnění ve výrobě, formáty papíru

- orientuje se v základní odborné literatuře

- ovládá technologické postupy knihařských výrobků z papíru, lepenky a kartonu a technologické postupy zpracování měkkých, polotuhých a tuhých vazeb a spec. knihařských výrobků

- zná funkci, využití a údržbu knihařských strojů a zařízení

- rozlišuje jednotlivé druhy materiálů, zná zásady jejich uskladnění včetně manipulace a hospodárného zacházení s nimi,

- zhotovuje jednoduché výrobky z papíru, kartonu a lepenky, měkké, polotuhé a tuhé vazby a speciální knihařské výrobky

- manipuluje s nářadím, stroji a zařízeními v knihařské dílně

- provádí výpočet materiálu pro jednotlivé druhy výrobků

- komunikuje se zákazníkem