MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 5. března 1997, č.j. 14 974/97-72 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

se zvlášť upraveným učebním plánem

34-54-E/001 (34-90-0) POLYGRAFICKÁ VÝROBA


denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2.
1. Společenskovědní
Český jazyk a literatura 0,5 0,5
Občanská nauka 1 1
2. Matematika 0,5 0,5
3. Tělesná výchova 2 2
4. Odborné
Polygrafická výroba 2 2
Odborný výcvik 28 28
Celkem 34 35
Nepovinné předměty
Sportovní hry 2 2
Člověk a prostředí 2 -
Základy rodinné výchovy 2 2


Poznámky :

1. Při týdenním nebo delším střídání teoretického vyučování a odborného výcviku se předepsaný počet hodin povinné tělesné výchovy ve druhém ročníku vyučuje každý týden, a to i v týdnech odborného výcviku. Příslušný počet hodin povinné tělesné výchovy v týdnech teoretického vyučování a odborného výcviku se zařadí do rozvrhu hodin podle proporcí teoretického vyučování a odborného výcviku v učebním plánu.

2. Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.

3. Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných předmětů, jsou-li jedním z nich sportovní hry.

4. V 1. ročníku absolvují žáci lyžařský výcvik.

5. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.V souvislosti s konkrétním obsahem každého odborného vyučovacího předmětu, včetně odborného výcviku, musí každý vyučující:

1. Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

2. Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí.

3. Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo a nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz klást na rozvoj elektronizace národního hospodářství, komplexní automatizace, mechanizace a zavádění nových materiálů. Učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění vědeckotechnického pokroku v příslušném odvětví a v organizaci, pro kterou se žáci připravují.

Učební osnovy odborných předmětů včetně odborného výcviku jsou rámcové. Hodinové dotace jednotlivých tematických celků v rozsahu do 3O % si může vyučující při dodržení obsahu upravit v tematickém plánu po schválení ředitelem školy.