CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

 

Kmenový obor:

3457H Knihař, knihařské práce

Kód a název vzdělávacího programu:

 34-57-H/001 Knihař 

Vstupní předpoklady žáků:

splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost uchazeče

Délka vzdělávacího programu a forma studia:

3 roky, denní, večerní i dálkové studium

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Vzdělávací program učebního oboru knihař je koncipován jako tříletý a zabezpečuje získání odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání knihařské výroby na úrovni středního odborného vzdělání. Je koncipován na základě současné struktury polygrafického průmyslu, přičemž je respektován střednědobý výhled do budoucnosti a je přihlédnuto k poptávce trhu po odborných pracovnících pro oblast průmyslové a ruční knihařské výroby.

Vzdělávací program učebního oboru knihař je široce profilovaný ve smyslu použitelnosti v knihařské výrobě. Poskytuje žákům universální vzdělání odpovídající kmenovému zařazení oboru: 34-57-H Knihař, knihařské práce. Vzdělávací program integruje znalosti, vědomosti a dovednosti pro uplatnění absolventa v průmyslové i ruční knihařské výrobě. Škola může umožnit žákům zaměření v oboru pro jednu z těchto činností. Druh zaměření je možné uvádět na vysvědčení.

Cílem vzdělávacího programu je připravit odborníky pro výrobu jednoduchých i speciálních knihařských výrobků na zakázku. Zpracování kotoučového papíru, složek, stohů a svazků ořezem, skládáním, snášením, frézováním, rýhováním, perforováním, ražbou, lepením a šitím, zhotovení knižního bloku, desek knižní vazby, zhotovení měkkých i tuhých vazeb technologickými postupy zakázkové ruční i průmyslové výroby.

V zaměření pro ruční výrobu převažují manuální pracovní postupy s malými výrobními sériemi a s nízkou úrovní dělby práce.

V zaměření pro průmyslovou výrobu převažují dílčí pracovní činnosti, velké výrobní série a vysoká dělba práce na jednoúčelových strojích a linkách, které jsou charakteristické pro hromadnou výrobu.

Charakteristika obsahových složek

Všeobecné vzdělávání

Obsah vzdělávacího programu učebního oboru knihař je odvozen ve složce všeobecně vzdělávací od základního kurikula vymezujícího v podobě výchovně vzdělávacích cílů a obsahových okruhů šest oblastí všeobecného vzdělávání.

Jazykové vzdělávání plní významnou socializační a kultivační funkci, neboť v návaznosti na předcházející vzdělávání rozvíjí komunikativní kompetenci žáků v mateřské a cizím jazyce, učí je jazykově vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož jazyk je důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení, na druhé straně přispívá i ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka. Důležitou součástí přípravy v cizím jazyce je zvládnutí odborné terminologie oboru a její aktivní používání. ,

Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter, neboť jeho základ tvoří soubor poznatků z řady vědních disciplín jako jsou etika, politologie, psychologie, ekonomie apod. Základním cílem společenskovědního vzdělávání však není vybavit žáka množstvím poznatků, nýbrž sociální a osobnostní kultivace žáka. Osvojené poznatky mají usnadnit žákovi pochopit sama sebe i druhé lidi, naučit se žít v užším i širším společenství, chápat a vědomě akceptovat principy a normy dané společnosti. Hlavním nositelem tohoto vzdělávání je předmět občanská nauka.

Matematické vzdělávání rozvíjí numerické dovednosti a návyky žáků, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro úspěšnou profesionální činnost a orientaci v každodenním životě v moderní společnosti. Matematika se významně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na jejich logickém myšlení. Matematika učí žáky schopnosti aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení úloh z praxe, potřebě ověřovat správnost získaného výsledku, používat při zpracování úloh různé prostředky výpočetní techniky. Matematika má průpravnou funkci k technickým disciplínám proto musí být samozřejmá koordinace matematického vzdělávání se vzděláváním odborným i přírodovědným.

Přírodovědné vzdělávání zahrnuje učivo fyziky, chemie a ekologie. Fyzika a chemie jsou základem technických a technologických disciplín, a proto musí být samozřejmá koordinace přírodovědného vzdělávání se vzděláváním odborným i matematickým. Žáci si osvojují nejdůležitější fyzikální a chemické pojmy, veličiny a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, odborné praxi i v každodenním životě. V ekologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péči o životní prostředí.

Estetické vzdělávání tvoří důležitou součást obecné vzdělanosti, bezprostředně se podílí na kultivaci žáka, jeho smyslů i na jeho schopnosti plně prožít život. Připravuje žáka pro život i pracovní proces s cílem pro vytváření materiálních i kulturních hodnot i pro jejich ochranu, pro tvorbu a ochranu kvalitního životního prostředí. Estetická výchova poskytuje základní orientaci v oblasti duchovní i hmotné kultury. Estetické vzdělávání má nadpředmětový charakter.

Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako jednoho z předních požadavků moderní společnosti na každého jedince. Těžištěm obsahu je systém tělesných cvičení, realizovaných v rámci tělesné výchovy v podobě regeneračních a relaxačních cvičení, dále realizací činností vybraných na základě pohybové vyspělosti žáků, konkrétních podmínek výuky a počtu hodin vymezených učebním plánem, případně dalším zařazením nepovinného předmětu týkajícího se sportovních činností.

Odborné vzdělávání

Složka odborného vzdělávání je odvozena od standardu středoškolského odborného vzdělání v podobě vzdělávacích cílů a obsahových okruhů pro vzdělávací směr polygrafický. Poskytuje žákům ucelený soubor vědomostí, intelektuálních a manuálních dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v oblasti knihařské výroby. Odborné vzdělávání je zabezpečováno základními výběrovými i volitelnými odbornými předměty. Obsah učiva těchto předmětů má zpočátku podpůrný a postupně rozhodující význam pro výuku předmětu odborný výcvik. Je tak zabezpečena vzájemná vazba teoretického a praktického odborného učiva, která je nezbytná pro profesní uplatnění absolventa v praxi. Odborné vzdělávání zahrnuje tyto obsahové okruhy:

Učivo obsahového okruhu technologie představuje komplexní systém poznatků v oblasti materiálů, strojů, zařízení, nástrojů, nářadí, pomůcek, pracovních, výrobních technologických a organizačních postupů při práci v knihárnách. Svým obsahem umožňuje získat základy teoretických speciálně odborných vědomostí o ruční výrobě.

Učivo obsahového okruhu polygrafie poskytuje žákům základní rámcovou orientaci a pohled do celého polygrafického odvětví. Poskytuje poznatky o jednotlivých fázích moderního polygrafického průmyslu, zhotovení tiskových forem, tisku i dokončovacím zpracování tiskovin jako procesech přenosu a šíření textových a obrazových informací.

Učivo obsahového okruhu polygrafické materiály podávají v návaznosti na učivo polygrafie základní orientaci v oblasti materiálů používaných v polygrafické výrobě. Zabývá se jednotlivými skupinami materiálů postupně podle jejich složení. Ve výchovně vzdělávacím obsahu klade důraz především na souvislost vlastností materiálů a jejich použití.

Učivo obsahového okruhu odborné kreslení rozvíjí zručnost a představivost nezbytnou ve zpracování textových a obrazových předloh, reprodukčních podkladů tiskových forem, pro posouzení kvality tisku, písma, grafiky a fotografie. Vychovává k přesnosti, pečlivosti a čistotě práce.

Učivo obsahového okruhu ekonomika uvádí žáky do ekonomického myšlení v souvislostech odpovídajících tržnímu hospodářství včetně zvýraznění problematiky drobného podnikání. Umožňuje poznat základní ekonomické činnosti související s provozem knihárny a vede k odpovědnému plnění pracovních úkolů jednotlivce a k odpovědnosti za kvalitu vykonávané práce.

Mimořádný význam pro přípravu žáků na kvalifikovaný a kvalitní výkon povolání má odborný výcvik, který plní funkci integrujícího předmětu, v němž si žáci prohlubují všeobecné a odborné vědomosti a rozumové dovednosti, které si osvojují v teoretickém vyučování a učí se je používat v praxi. Odborný výcvik je vykonáván ve vhodně vybavených dílnách pod vedením kvalifikovaných a zkušených pracovníků.

Klíčové dovednosti

Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje a vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě.

Z hlediska významu klíčových dovedností pro studijní obor lze považovat za žádoucí posilování

·        komunikativních dovedností, zejména dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou,

·        personálních a interpersonálních dovedností, zejména zdokonalovat vlastní učení a výkonnost, dovednost využívat sebepoznávání, sebekontroly a seberegulace, dovednost pracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních,

·        dovedností řešit problémy a problémové situace, zejména identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci řešení,

·        dovednosti numerické aplikace, zejména dovednost používat různé aritmetické postupy důležité pro řešení praktických situací,

·        dovednost využívat informačních technologií, zejména dovednost pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě.

Organizace výuky:

Studium je organizováno jako tříleté denní uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Studium může být organizováno i jako večerní a dálkové. Je ukončeno závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední odborné vzdělání. Certifikátem je výuční list. Střední odborné učiliště zajišťuje teoretické i praktické vyučování, nebo je praktické vyučování zajišťováno ve střediscích praktického vyučování nebo pracovištích praktického vyučování.

Metodické přístupy

Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětu, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení požadovaných profesních dovedností a schopností. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce a využití osobního příkladu.

Při výuce jak všeobecně vzdělávacích, tak odborných předmětů musí vyučující věnovat zvýšenou pozornost realizaci cílů klíčových dovedností a přizpůsobit jim své pedagogické působení na žáky. Orientaci, ve kterých vyučovacích předmětech se klade zvláštní důraz na jednotlivé klíčové dovednosti, poskytuje tabulka klíčových dovedností zařazená v učebních dokumentech za učebním plánem denní formy studia. Pro realizaci cílů klíčových dovedností se doporučuje jako jedna z nejvýhodnějších aktivizujících metod pedagogické práce metoda projektového vyučování ucelených a vhodně tematicky koncipovaných žákovských projektů

Kromě realizace cílů klíčových dovedností vede vyučující žáky k trpělivé a soustavné práci a usiluje o to, aby si žáci vytvořili dobrý vztah k praktickým činnostem. Výchovu v tomto smyslu lze uplatnit zejména v předmětu odborný výcvik.

Vstupní předpoklady žáků

Předpokladem pro přijetí ke studiu je splnění povinné školní docházky. Uchazeči o studium musí vyhovovat též zdravotním požadavkům stanoveným pro tento učební obor. Při přijímání ke studiu se dále hodnotí dosažené studijní výsledky, zájem uchazeče o obor a předpoklady pro jeho vykonávání. Studium je určeno pro hochy i dívky.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Přijati mohou být pouze chlapci a dívky, jejichž zdravotní stav posoudil příslušný lékař a potvrdil písemně. V případě ZPS je nutná konzultace v každém konkrétním případě s budoucím zaměstnavatelem a přijímacím školským zařízením.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím v souhlasu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č.261/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činnosti, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, v nichž je možno výuku žáků uskutečňovat.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1.      důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

2.      používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3.      používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4.      vykonávání stanoveného dozoru.

Práce pod dozorem vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce s dohledem, osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.