PROFIL ABSOLVENTA

 

 

 

Kmenový obor:

3457H Knihař, knihařské práce

Kód a název vzdělávacího programu:

 34-57-H/001 Knihař

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

Výsledky vzdělávání

Obecná úvodní část

Obecným cílem složky všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané v základní škole. Klade se důraz na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom je akceptována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Absolvent učebního oboru je v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něj vytvořily předpoklady pro rozvoj osobnosti. Umí využívat znalostí a dovedností získaných vzděláváním ve svém osobním, společenském a pracovním životě. Na základě dosaženého vzdělání je schopen rozvíjet svou osobnost i kvalifikaci v oboru. Je veden k chápání principů demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat. Je kladen důraz na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství založeném na humanismu, přitom je akceptována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Absolvent učebního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Je schopen samostatně pracovat, při řešení úkolů se pohotově rozhodovat. Jeho odborné vzdělání zaručuje orientaci v široké oblasti polygrafie. Absolvent je profilován zejména ke svému profesnímu uplatnění, ke své kompetentnosti a odbornosti, v tomto pojetí se jedná o ukončenou etapu vzdělávání. Získané vzdělání svým obsahem zároveň splňuje základ pro další vzdělávání, díky zastoupení složky všeobecného vzdělání a obecné složky odborného vzdělání.

Odborníci vyučení v oboru mají celkový přehled o polygrafické výrobě. Podle příslušného zaměření a podle specifické výroby se zabývají typickými činnostmi spojenými s polygrafickou výrobou. Jsou vybaveni vědomostmi pro podnikatelskou a zaměstnavatelskou činnost v malých a středně velkých polygrafických firmách. Škola pro výkon uvedených činností vytváří předpoklady všeobecným i odborným vzděláním žáků a jejich výchovou.

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana. Je veden k chápání principů demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat. Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras.

Absolvent si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku. Preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí.

Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost celkového osobního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi. Je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání. Uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikaci. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje.

V ústním i písemném jazykovém projevu se snaží dodržovat jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřovat, v oficiálních projevech pak používat spisovného jazyka. V cizím jazyce rozumí jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního života dokáže reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích. Dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tematice. Ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru.

Je veden k pozitivnímu vztahu k umění a kultuře. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (koncerty, divadla, výstavy ...).

Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích. Dovede pracovat s osobním počítačem. Dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě.

Je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí.

Je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědného sexuálního chování, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec. Snaží se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví. Je veden ke správným představám o využívání volného času.

Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení , vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je.

Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění a nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se v základních ekonomických otázkách této problematiky.

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent učebního oboru knihař pro průmyslovou výrobu a ruční výrobu po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí:

·        volit vhodné technologické postupy práce,

·        umí určit a připravit hlavní a pomocné materiály pro zhotovení běžných knihařských výrobků,

·        umí optimálně stanovit pracovní postup vzhledem k využití výrobního zařízení i používanému materiálu,

·        seřizuje a přestavuje ty stroje, na kterých běžně pracuje,

·        zhotovuje podle technologických pokynů knihařské výrobky a běžné typy vazeb,

·        je schopen připravovat materiál pro zhotovení náročných a nákladných knižních vazeb nebo jiných náročných výrobků v oblasti knižního zpracování,

·        připravit, seřídit a udržet stroje, zařízení, pomůcky a nářadí pro knihařské práce, vázat knižní bloky do unikátních a vzácných kožených vazeb spojené s jejich zdobením,

·        připravuje nákladný materiál pro zakázkovou výrobu luxusních, unikátních, vzorkových kožených a polokožených vazeb,

·        zhotovuje knižní vazby a ostatní knihařské výrobky náročné na výtvarné zpracování, přesnost, pracnost a materiál,

·        posuzuje průběžně kvalitu výrobků,

·         umí jednat se zákazníkem při přijímání zakázek, poradí vhodný způsob zpracování a volbu materiálu s ohledem na konečný výrobek,

·        uplatňuje efektivní a pokrokové metody práce a tvořivě přistupuje k výkonu svého povolání

·        hospodárně využívá energie a materiálu,

·        orientuje se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a zásadám jeho ochrany před možnými negativními vlivy,

·        dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce a předpisy protipožární ochrany,

Možnosti uplatnění absolventa

Vykonáním závěrečné zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno celkovou profilací odborné přípravy, případně zaměřením oboru. Absolvent učebního oboru knihař se uplatní na trhu práce zejména v těchto povoláních dle zaměření oboru.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem.