Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 14. července1999, č.j. 23 307/1999-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

34-57-H/001 (34-97-2/02) Knihař

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

 

a/ základní předměty

 

Český jazyk a literatura

6

První cizí jazyk

6

Občanská nauka

3

Matematika

4-6

Fyzika

3

Chemie

3

Základy ekologie

1

Tělesná výchova 

3-6

Práce s počítačem

1-2

Ekonomika

2-4

Odborné kreslení

1-2

Polygrafické materiály

2-3

Všeobecná polygrafie

2-4

Technologie

8

Odborný výcvik

50

b) výběrové předměty

 

Práce s počítačem

0-1

Dokončovací výroba

0-1

c/ volitelné předměty

 

Volitelný předmět

0-1

Celkem hodin

95-99

B. NEPOVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

 

Poznámky:

1. Učební plán je zpracován obecně bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Škola může převzít dále doporučený učební plán zpracovaný v rámci těchto učebních dokumentů nebo si může dopracovat tento učební plán do konkrétní podoby za dále stanovených zásad. Škola zpracuje učební osnovy těch výběrových a volitelných vyučovacích předmětů, které určí k výběru žákům tak, aby jejich volbou žáci získali požadovanou odbornost odpovídající profilu absolventa učebního oboru knihař bud' pro průmyslovou nebo ruční výrobu.

2. Celkový počet plánovaných týdenních vyučovacích hodin stanovených učebním plánem pro povinnou výuku včetně předmětů volitelných nesmí přesáhnout 33 hodin a nesmí být nižší než 28 hodin v týdnu. Počet hodin tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o jednu hodinu týdně, tato hodina nebude považována za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu z hlediska maximálního stanoveného týdenního počtu hodin.

3. Základní předměty ad a/ představují základ vzdělání učebního oboru, jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Výběrové předměty ad b/ představují kategorii předmětů, jejichž začlenění do učebního plánu určuje škola, popřípadě koncipuje jejich osnovu.

Volitelné předměty představují na výběrových předmětech nezávislou kategorii předmětů které jsou nabízeny žákům k výběru. Volitelné předměty mohou být jak z kategorie základních, tak výběrových. Škola má povinnost nabídnout výuku volitelných předmětů žákům. O tom, které volitelné předměty se skutečně budou vyučovat, rozhodně škola na základě převažujícího zájmu žáků.

Podíl výběrových a volitelných předmětů může být pouze tak velký, aby bylo možné výše požadovaným způsobem formulovat profil absolventa a na základě učebního plánu a učebních osnov posoudit funkčnost navržené stavby předmětů, plnění požadavků profilu absolventa, časovou přiměřenost a proporčnost jednotlivých předmětů. Z těchto důvodů lze za maximum tohoto podílu považovat 15 % celkového počtu týdenních vyučovacích hodin. Pokud nejsou učební osnovy výběrových předmětů součástí učebních dokumentů, musí si je škola vypracovat sama. Tyto osnovy schválené ředitelem školy musí být součástí dokumentace školy.

4. Při zpracování konkretizovaného učebního plánu je třeba dbát na proporcionální rozdělení všeobecně vzdělávacích předmětů do všech ročníků studia, aby byla zachována jeho kontinuita zejména s ohledem na další vzdělávání absolventů.

5. Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro tříleté učební obory středních odborných učilišť. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru.

6. Pro předmět ekonomika se doporučuje používat schválenou učební osnovu ze dne 1. června 1999 čj. 22 065/99-23 s platností od l.září 1999 počínaje l. ročníkem. Tato učební osnova je součástí těchto dokumentů.

Škola si může zpracovat vlastní učební osnovy pro všeobecně vzdělávací předměty, je však nezbytné, aby takto stanovená všeobecně vzdělávací složka vedla k naplnění požadavků profilu absolventa uvedeného v těchto učebních dokumentech. Učební osnovy zpracované školou musí schválit MŠMT ČR.

Pro výuku cizího jazyka na úrovni učebního plánu se používá název "První cizí jazyk". popř. "Druhý cizí jazyk", i když osnovy nesou jiné označení (Další živý jazyk). Na vysvědčení se uvede název konkrétního cizího jazyka, kterému se žák učil.

Pokud je vyučování organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku lze snížit počet hodin tělesné výchovy v týdnu teoretické výuky na 2 hodiny celkem. Doporučuje se zařadit podle možností další hodiny tělesné výchovy, které se nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

7. Výuka odborného výcviku se uskutečňuje v souladu s učební osnovou a v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. Hodinová dotace pro předmět odborný výcvik za celé období studia umožňuje střídání teoretického vyučování a odborného výcviku po týdnech. Výuka musí být úměrně rozvržena do všech třech ročníků tak, aby zabezpečila splnění požadavků na profil absolventa učebního oboru knihař. V odborném výcviku je vyučovací jednotkou vyučovací den, v prvním ročníku nesmí být delší než šest vyučovacích hodin, ve druhém a třetím ročníku nesmí být delší než sedm vyučovacích hodin. Vyučovací hodina v odborném výcviku trvá 60 minut.

8. Úprava dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT ČR.

9. Při dopracování obecného učebního plánu i konkretizaci učebních osnov obsažených v tomto souboru je třeba dbát na mezipředmětové vztahy. Úzká mezipředmětová vazba existuje zejména mezi předmětem odborný výcvik a technologie se zřetelem na specifickou přípravu.

10. Strukturu, obsah i rozsah nepovinných vyučovacích předmětů stanoví ředitel školy.

11. Učební plán rozpracovaný do jednotlivých ročníků tříletého učebního oboru schválený ředitelem školy (nepřevzatý doporučený učební plán) a dopracované učební osnovy základních předmětů (učivo rozvržené do jednotlivých ročníků) z tohoto souboru schválené ředitelem školy jsou povinnou součástí dokumentace školy. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je uveden průběžně bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle konkretizovaného učebního plánu, který škola zvolila jako doporučený nebo který si sama dopracovala. Při dopracování učebních osnov je nezbytné dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty. V případě použití obecnější podoby učebního plánu si musí škola přesné rozčlenění předmětů do ročníků a určení hodinových dotací vypracovat sama (konkretizovaný učební plán). Toto rozpracování je součástí dokumentace školy a může být.rozdílné např. pro různé paralelní či po sobě jdoucí třídy.

12. Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku a nesmí být vypuštěn žádný povinný předmět. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem. Dále může být provedena v učebních osnovách úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30 % celkové hodinové dotace směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu i k promítnutí regionálních aspektů. Uvedené úpravy nesmí směřovat proti požadavkům standardu středoškolského odborného vzdělávání.

13. Žákovský projekt slouží pro realizaci cílů klíčových dovedností, pozornost je zaměřena k uplatňování takových metod výuky, které vedou k bezprostředně navazující aplikaci získaných teoretických i dílčích praktických poznatků v komplexně projektovaných praktických úkolech, které by měly být co nejvíce podobné úkolů řešeným v realitě při výkonu povolání.

14. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů. Certifikátem je výuční list.

 

 

Denní studium, možnost zaměření: průmyslová výroba, ruční výroba

 Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

 

Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

a/ základní předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

První cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

1

4

Fyzika

1

1

1

3

Chemie

1

1

1

3

Základy ekologie

1

-

-

1

Tělesná výchova 

1

1

1

3

Práce s počítačem

1

-

-

1

Ekonomika

-

1

1

2

Odborné kreslení

1

-

-

1

Polygrafické materiály

-

1

1

2

Všeobecná polygrafie

-

1

1

2

Technologie

3

3

2

8

- průmyslová výroba

 

 

 

 

- ruční výroba

 

 

 

 

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

- průmyslová výroba

 

 

 

 

- ruční výroba

 

 

 

 

b) výběrové předměty

 

 

 

 

Práce s počítačem

1

-

-

1

Dokončovací výroba

-

-

1

1

c/ volitelné předměty

 

 

 

 

Volitelný předmět

-

-

-

-

Celkem hodin

32

32,5

32,5

97

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.      Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k obecně zpracovanému učebnímu plánu.

2.      Pro práci s konkretizovaným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu.

3.      Tabulky Přehled využití týdnů v období školního roku a Přehled začlenění klíčových dovedností uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu jsou platné i pro každý konkretizovaný učební plán.

4.      Na vysvědčení se uvádí pouze názvy vyučovacích předmětů, nikoli jejich kategorie.

5.      Úpravu učebního plánu schvaluje ředitel školy.

6.      Škola podle zvoleného zaměření upraví tematické plány, které schválí ředitel školy. Zaměření školy pak lze uvádět na vysvědčení, např. 34-57-H/001 Knihař - průmyslová výroba.

 

Večerní studium, možnost zaměření: průmyslová výroba, ruční výroba

 Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

 

Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

a/ základní předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

1

1

1

3

První cizí jazyk

1

1

1

3

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

1

4

Fyzika

1

1

1

3

Chemie

1

1

1

3

Základy ekologie

1

-

-

1

Práce s počítačem

1

-

-

1

Ekonomika

-

-

1

1

Odborné kreslení

1

-

-

1

Polygrafické materiály

1

1

-

2

Všeobecná polygrafie

1

1

1

3

Technologie

2

2

2

6

- průmyslová výroba

 

 

 

 

- ruční výroba

 

 

 

 

Odborný výcvik

1

2

2

5

- průmyslová výroba

 

 

 

 

- ruční výroba

 

 

 

 

Celkem hodin

15

12

12

39

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

Poznámky:

1.      Ve večerním studiu se vyučuje podle osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2.      Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik jsou soustředěné do jednoho nebo dvou učebních dní (např. 4 hodiny za měsíc - 4 týdny je jeden učební den, 8 hodin - dva učební dny za měsíc). Tyto vyučovací hodiny jsou určené souborným pracím a doplňujícím instruktážím. Souborné práce jsou zaměřené na upevnění profilových dovedností.

3.      Každý vyučovací předmět se ukončuje zkouškou. Konání zkoušek stanovuji příslušné předpisy. V jednom dni je možné vykonat nejvíce tři zkoušky.

4.      Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

5.      U večerního studia dále platí poznámky 12. učebního plánu denního studia.

6.      Úpravu učebního plánu schvaluje ředitel školy.

7.      Škola podle zvoleného zaměření upraví tematické plány, které schválí ředitel školy. Zaměření oboru pak lze uvádět na vysvědčení, např. 34-57-H/001 Knihař - průmyslová výroba.

 

 

Dálkové studium, možnost zaměření: průmyslová výroba, ruční výroba

 Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

 

Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

a/ základní předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

10

10

10

30

První cizí jazyk

10

10

10

30

Občanská nauka

10

10

10

30

Matematika

10

10

10

30

Fyzika

10

10

10

30

Chemie

10

10

10

30

Základy ekologie

10

-

-

10

Práce s počítačem

10

-

-

10

Ekonomika

-

-

20

20

Odborné kreslení

10

-

-

10

Polygrafické materiály

10

15

-

25

Všeobecná polygrafie

10

15

10

35

Technologie

30

30

30

90

- průmyslová výroba

 

 

 

 

- ruční výroba

 

 

 

 

Odborný výcvik

20

40

40

100

- průmyslová výroba

 

 

 

 

- ruční výroba

 

 

 

 

Celkem hodin

160

160

160

480

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

Poznámky:

1.      V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah i rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2.      Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3.      Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. 20 konzultačních hodin je možné soustředit do 3 dnů). Tyto konzultační hodiny slouží k doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací.

4.      V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo (v jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů).

5.      Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

6.      U dálkového studia platí poznámky 12. k učebnímu plánu denního studia.

7.      Úpravu učebního plánu schvaluje ředitel školy.

8.      Škola podle zvoleného zaměření upraví tematické plány, které schválí ředitel školy. zaměření oboru pak lze uvádět na vysvědčení, např. 34-57-H/001 Knihař - průmyslová výroba.