PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

3457L Knihař, knihařské práce

Studijní obor:

34-57-L/001 Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

1         Výsledky vzdělávání

Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním.

Absolvent oboru má komplexní znalosti o polygrafických materiálech a technologických operacích z hlediska jejich principů a použití v jednotlivých fázích polygrafické výroby. Ovládá nejnovější technologie dokončovací polygrafické výroby, kvalifikovaně posuzuje grafickou úroveň dokončovacího zpracování tiskovin. Je schopen provádět běžné výpočty, orientuje se v oblasti expedice a skladového hospodářství. Dále je připraven k vykonávání středních řídících technických funkcí a k samostatnému řízení malých provozů.

Škola je odpovědná za výchovu a vzdělávání žáků, složky vzdělávání musí vždy směřovat ke splnění vzdělávacího cíle, tj. k přípravě kvalitního absolventa s dobrou přizpůsobivostí v oblasti změn na trhu práce i kvalifikací.

1.1   Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Vzdělávání a výchova směřovaly k tomu, aby absolvent:

-          ovládal základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti,

-          komunikoval s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovával obecně uznávaná pravidla slušného chování,

-          uvědomoval si svou identitu a lidská práva, dovedl je obhajovat a zároveň plnil své morální a zákonné povinnosti,

-          poznal jiné kultury a nacházel ve styku s nimi zdroje vlastního obohacování,

-          byl tolerantní k lidem jiného etnického původu, náboženství nebo kultury a ctil jejich práva,

-          rozuměl fungování demokracie a byl schopen aktivního občanského života,

-          využíval svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru, k hlubšímu porozumění své současnosti i při politickém a filozoficko-etickém rozhodování, hodnocení a jednání,

-          vyjadřoval se v mateřském jazyce věcně jasně, srozumitelně a jazykově správně,

-          dovedl pracovat s informacemi z různých zdrojů včetně elektronických médií a přistupoval k nim kriticky, uvědomoval si nutnost posouzení spolehlivosti informačních zdrojů,

-          samostatně pracoval s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využíval při řešení úkolů nejen při výkonu profese, ale i v soukromém a občanském životě,

-          používal cizí jazyk jako prostředek interkulturní komunikace ve společenském i pracovním životě, pro poznávání kulturního bohatství jiných národů i pro vzájemné porozumění a pochopení,

-          dokázal cizí jazyk, který studoval, používat pro potřeby svého povolání,

-          uměl používat matematických a přírodovědných poznatků při řešení praktických problémů v běžných životních i profesních situacích,

-          rozuměl vztahu člověka a přírody, jednal ekologicky,

-          chápal význam umění pro člověka a dovedl si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty jak pro obohacování své osobnosti, tak i pro svou profesní činnost,

-          usiloval o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu a o optimální stav své tělesné zdatnosti,

-          uměl chránit zdraví a věděl, jak si má počínat v situacích ohrožení a při mimořádných událostech.

 

1.2   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Absolvent studijního oboru se dále vyznačuje vědomostmi, dovednostmi a postoji z oblasti odborného a specifického odborného vzdělávání, zejména schopností aplikovat získané poznatky na konkrétní případy, nést odpovědnost za své jednání a rozhodování a přizpůsobovat se podmínkám trhu práce, samostatně sledovat vědecko-technický rozvoj oboru a získané informace využívat v pracovní činnosti. Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení absolvent:

-          chápal význam výtvarného umění jako zdroj inspirace pro citový a estetický prožitek,

-          získal základní poučení o vývoji užitého umění s akcentem na oblast vztahující se k přenosu a šíření textových a obrazových informací,

-          byl schopen využívat nové poznatky z oblasti polygrafie, posoudit jejich přínos pro svou práci a vytvořit si představu o vlastnostech nově zaváděných technologií a materiálů,

-          znal organizační strukturu polygrafického výrobního odvětví včetně oblasti zaměřené na práci s médii (reklamní agentury, internetové firmy aj.),

-          měl komplexní přehled o finálních výrobcích v polygrafickém průmyslu a dokázal posuzovat kvalitu polygrafických výrobků a meziproduktů polygrafické výroby,

-          prakticky realizoval výtvarné nároky grafického návrhu, byl schopen posoudit grafickou úroveň dokončovacího zpracování tiskovin,

-          znal technologické postupy všech základních i odvozených typů knižních vazeb a specifických knihařských výrobků,

-          znal technologie zušlechťování povrchu tiskovin,

-          byl seznámen se základními postupy při renovaci knižní vazby,

-          byl schopen stanovit technologické parametry výroby a formulovat je do technologického pokynu pro výrobu,

-          ovládal běžné výpočty v dokončovacím zpracování tiskovin (výpočty rozsahu rukopisu, užitku a spotřeby papíru, jeho plošné hmotnosti a další bilanční výpočty),

-          znal základní druhy zařízení používaných ve všech fázích polygrafické výroby,

-          ovládal elektronicky řízené systémy a řízení výroby v těchto provozech včetně ekonomické problematiky a byl schopen stanovit optimální technologický postup podle konkrétních výrobních podmínek,

-          znal principy elektronických reprodukčních systémů, kotoučových tiskových strojů, tisku z fotopolymerních tiskových forem, presenzibilovaných tiskových desek a elektronicky rytých válců, včetně jejich využití,

-          znal a uměl obsluhovat všechny typy strojů a linek dokončovací polygrafické výroby,

-          dovedl vybrat, stanovit a posoudit kvalitu polygrafických materiálů, především technických fotomateriálů, lepidel, laků, emulzí a suspenzí, tiskových barev, papíru, kartonu, lepenky, plastů, usní, nití a drátů,

-          prakticky ovládal ekonomické činnosti související s podnikáním v předmětné oblasti včetně příslušných právních norem.

 

1.3   Možnosti uplatnění absolventa

Vykonáním maturitní zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno celkovou profilací odborné přípravy v rámci daného oboru. Příprava ve studijním oboru technik dokončovacího zpracování tiskovin vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent prokázal schopnost rychle se přizpůsobit charakteru činností ve všech firmách a institucích, které se zabývají zhotovováním knihařských výrobků, a to jak na úrovni ruční řemeslné výroby, tak i v dokončovacím zpracování průmyslových polygrafických firem. Absolvent disponuje vědomostmi a dovednostmi pro pozici vedoucího pracovníka v oblasti knihařské výroby. Uplatnit se může rovněž v archivech, případně i v restaurátorských dílnách.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách.