MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 9. října 2003, č. j. 28 145/2003-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním  ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Studijního oboru

34-57-L/001 Technik dokončovacího zpracování tiskovin 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

10

Cizí jazyk

12

Občanská nauka

3

Dějepis

2

Matematika

8

Fyzika

3

Chemie

3

Základy ekologie

1

Tělesná výchova

8

Práce s počítačem

2

Odborné kreslení

2

Výtvarná kultura

3

Polygrafické materiály

2

Všeobecná polygrafie

6

Technologie

8

Ekonomika

4

Odborný výcvik

48

b) výběrové a volitelné

3-7

 

 

Celkem hodin týdně

128-132

B. Nepovinné

 


 

Poznámky

1.       Rámcový učební plán je obecným kvantitativním rozvržením jednotlivých složek vzdělávání. Jeho cílem je umožnit školám organizaci vzdělávacího procesu podle konkrétních podmínek, v rámci daného subjektu. Prostřednictvím využití výběrových a volitelných vyučovacích předmětů pak dosáhnout pružnější profilace studia.

2.       Konkretizovaný učební plán, rozpracovaný do jednotlivých ročníků studia, tvoří škola a schvaluje jej ředitel školy. Při jeho tvorbě je nutné respektovat mezipředmětové vztahy a rovnoměrné proporcionální zastoupení jednotlivých předmětů. Schválený učební plán je součástí povinné dokumentace školy. Doporučený učební plán slouží škole jako vzor pro zpracování vlastního konkretizovaného učebního plánu. Pokud se škola rozhodne, může doporučený učební plán zcela převzít.

3.       Povinné vyučovací předměty představují základ vzdělání studijního oboru a jsou závazné v minimálním počtu hodin, uvedených v učebním plánu.

4.       Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle učebních osnov platných pro studijní obory středních odborných škol a středních odborných učilišť a jsou vydány samostatně.

5.       Český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku studia.

6.       Hodinové kapacity stanovené pro výběrové vyučovací předměty lze v konkretizovaném učebním plánu využít jednak k posílení dotace povinných vyučovacích předmětů (všeobecně vzdělávacích, odborných), jednak pro zařazení dalších vyučovacích předmětů. Učební osnovy těchto dalších vyučovacích předmětů zpracovává škola, schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy. Kromě toho škola může využít nabídky schválených učebních osnov výběrových a volitelných vyučovacích předmětů pro střední odborné školy a střední odborná učiliště, které vydává NúOV v samostatném souboru.

7.       Příklady výběrových vyučovacích předmětů: psychologie, matematický seminář, další cizí jazyk, konverzace v cizím jazyce, základy zdravovědy, společenskovědní seminář, právní nauka, základy rétoriky, další speciální odborné předměty apod.

8.       Obsah učiva jednotlivých vyučovacích předmětů může vyučující upravit až do 30 % jeho rozsahu zařazením nových poznatků a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.

9.       Struktura, obsah, rozsah i zpracování učebních osnov nepovinných vyučovacích předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Pro výuku je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

10.    Sportovní kurzy se organizují podle zájmu žáků a možností školy. Organizace kurzů se řídí metodickými pokyny MŠMT.

11.   Tematika ochrany člověka za mimořádných situací včetně poskytování první pomoci při zraněních se do vyučování začleňuje v souladu s pokynem MŠMT č. j. 12 050/03-22 ze 4. března 2003.

 

doporučený Učební plán

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

2

4

12

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

-

1

2

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

2

2

2

2

8

Fyzika

1

2

-

-

3

Chemie

2

1

-

-

3

Základy ekologie

1

-

-

-

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Práce s počítačem

2

-

-

-

2

Odborné kreslení

2

2

-

-

4

Výtvarná kultura

-

-

3

-

3

Polygrafické materiály

2

-

-

-

2

Všeobecná polygrafie

-

2

2

2

6

Technologie

2

2

2

2

8

Ekonomika

-

-

2

2

4

Odborný výcvik

6

14

14

14

48

Počet hodin celkem

30

33

33

33

129

B. Nepovinné