CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU´

1. Charakteristika studijního oboru

        Studijní obor Pozemní stavitelství připravuje žáky pro činnosti středních technicko-hospodářských pracovníků ve všech oblastech stavebnictví. Spojení všeobecného a odborného vzdělání na úrovni úplného středního odborného vzdělání dává základní předpoklady k provádění uvedených činností. Další možnosti specifického odborného zaměření a  intelektuálního rozvoje osobnosti žáka nabízí škola dle potřeb regionu a svých možností v  rámci volitelných vyučovacích předmětů.

        Koncepce zaměření oboru Pozemní stavitelství vychází ze změny orientace stavebnictví od průmyslové prefabrikace zpět k tradičním technologiím hrubé stavby a  posílení objemu adaptací a rekonstrukcí objektů, od centrálně plánovitého způsobu stavění k uplatnění tržního mechanizmu ve stavebnictví.

        Při studiu se uplatňují těsné souvislosti mezi stavební a ekonomickou stránkou stavebního díla. Žák je veden k zohledňování ochrany životního prostředí ve vztahu k vlivům stavební činnosti, k dodržování technických zásad a technologických pravidel dle platných technických a právních norem, je motivován k návyku celoživotního vzdělávání pro růst vlastní osobnosti. Nedílnou součástí výuky je výchova a základní teoretické znalosti zásad zajištění požární bezpečnosti staveb pro jakoukoliv oblast budoucího působení absolventů.

 

2. Charakteristika obsahu vzdělání

        Obsah vzdělání studijního oboru 36-32-6 Pozemní stavitelství je stanoven tak, aby odpovídal výstupní úrovni vzdělání v souladu s charakteristikou studijního oboru. Struktura obsahu vzdělání je vyjádřena učebním plánem studijního oboru.

        Poznatky, které tvoří obsah všeobecně vzdělávací složky, poskytují žákům vyučovací předměty společenskovědní, matematicko-přírodovědné a tělesná výchova.

        Učivo jazykových předmětů poskytuje poznatky o systému jazyka a jeho prostředcích. V mateřském jazyce tím vytváří základ pro rozvoj kultivovaného, logicky, stylisticky a gramaticky správného projevu, adekvátnímu jeho funkci a komunikativní situaci. Učivo literární seznamuje žáky se společenskou a uměleckou funkcí literatury a jejími hlavními vývojovými etapami a rysy. Rozvíjí vztah žáků k estetickým hodnotám, k upevňování morálních a charakterových vlastností.

        Učivo cizího jazyka poskytuje poznatky o vybraných jazykových prostředcích a jevech, i poznatky nejazykové, přibližující danou zemi, její obyvatelstvo. Vytváří řečové dovednosti nezbytné pro aktivní samostatné jednání ve vzniklé cizojazyčné komunikativní situaci a vytváří elementární dovednosti odborně komunikativní.

        Učivo společenskovědních předmětů přispívá k humanitnímu vzdělávání žáků, hodnotové orientaci, vytváření názorů na svět a život v duchu demokracie, tolerance, humanity. Vede k chápání vzájemných vztahů mezi jedincem a společností, mezi řídícím pracovníkem a pracovním kolektivem. Podílí se na vytváření osobnosti mladého člověka a připravuje jej na problematiku pracovního procesu, trhu práce, uplatnění jedince ve společnosti.

        Učivo matematiky a přírodovědných předmětů poskytuje žákům soubor matematických a přírodovědných vědomostí a dovedností na středoškolské úrovni a současně rozvíjí schopnost žáků získané poznatky rozšiřovat a aplikovat v rámci odborné složky vzdělání. Podílí se na prohlubování vztahu žáka k tvorbě a ochraně životního prostředí.

        Učivo tělesné výchovy rozvíjí motoriku žáků, všeobecné pohybové schopnosti a  specifické pohybové dovednosti. Přispívá k upevňování volních vlastností - vytrvalosti, uvědomělé kázně a sebekázně, překonávání překážek.

        Odbornou složku učiva tvoří především průpravné vyučovací předměty - deskriptivní geometrie, odborné kreslení, výpočetní technika, stavební materiály, stavební mechanika. Pro studovaný obor jsou důležitými vyučovacími předměty architektura, geodézie, stavební stroje, základy ekonomiky.

        Speciální odborné učivo pozemního stavitelství, ekonomiky, betonových konstrukcí, dřevěných a kovových konstrukcí a inženýrských staveb je základem pro hlavní uplatnění ve stavební praxi. Aplikaci poznatků z těchto vyučovacích předmětů umožňuje náplň konstrukčního cvičení. Manuální dovednosti a znalosti získané v předmětu praxe uplatní žáci k pochopení učiva odborných předmětů i při projektových pracech v rámci konstrukčního cvičení.

        V rámci doporučených volitelných předmětů může škola nabídnout svým žákům prohloubení odbornosti v oboru, rozšíření vědomostí pro uplatnění ve stavební praxi nebo pro přípravu na pokračování ve studiu na vysoké škole. Současně se tak škola specificky profiluje.

         Doporučené nepovinné předměty rozvíjejí intelektuální a pohybové schopnosti žáků dle jejich zájmů.

 

3. Metody a formy výchovně vzdělávací práce

         Metody a formy výchovně vzdělávací práce, které zprostředkují obsah učiva, volí vyučující v souladu s výchovně vzdělávacími cíli jednotlivých vyučovacích předmětů a celého studijního oboru. Při jejich výběru bere ohled na charakter předmětu, situaci v pedagogickém procesu a možnosti školy.

         Metody výchovně vzdělávací práce zahrnují činnosti učitele a činnosti žáka. Formy výchovně vzdělávací práce tvoří s metodami jednotný celek. Při volbě metod je třeba omezovat popisné metody a přednost dávat problémovým, příp. i částečně výzkumným metodám, které umožňují soustavně rozvíjet pracovní aktivitu žáků. Omezením významu informativní funkce učiva a rozvojem činnostní stránky učení aplikací vědomostí a dovedností při řešení přiměřených úkolů se vytvářejí předpoklady pro postupné osvojování takových metod myšlení a práce, které odpovídají budoucímu uplatnění absolventů ve společenské praxi. S použitými metodami souvisí i rozvíjení dovedností a návyků používat odbornou literaturu a vytváření potřeby dále se vzdělávat.

        Vedle běžných způsobů práce ve třídě se uplatňují vhodné výukové metody práce ve skupinách při grafických, konstrukčních, geodetických i laboratorních cvičeních, která směřují k získávání intelektuálních dovedností, stejně jako soustavná práce s výpočetní technikou, zatímco manuální a praktické dovednosti získávají žáci odpovídajícími výukovými metodami a vhodnými formami práce v předmětu praxe a při souvislé odborné praxi. Vhodnou vzdělávací formou jsou i odborné exkurze, výstavy event. audiovizuální programy s odbornou tématikou, motivující žáky k hlubšímu zájmu o studovaný obor.

        Při všech formách vyučování se respektují závazná platná právní ustanovení, příslušná resortní nařízení a vyhlášky, normy a předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

 

4. Podmínky přijetí

        Do prvního ročníku denního studia oboru Pozemní stavitelství se přijímají žáci, kteří úspěšně ukončili základní školu a splnili podmínky výběrového řízení. Studijní obor není vhodný pro žáky se změněnou pracovní schopností. Vzhledem k uplatnění ve stavební praxi vyžaduje dobrou fyzickou kondici a vylučuje jakékoliv chronické onemocnění. Způsobilost ke studiu v oboru osvědčuje lékař dle stanovených zdravotních kritérií.

 

5. Organizace studia

        Studium je organizováno jako čtyřleté denní. Je zakončeno maturitní zkouškou podle platných předpisů, poskytuje úplné střední odborné vzdělání.

 

6. Směry a možnosti dalšího vzdělávání

        Absolvent studijního oboru 36-32-6 Pozemní stavitelství se může dále odborně vzdělávat formou pomaturitního inovačního nebo specializačního studia, pokud je střední odbornou školou organizováno, případně se ucházet o vyšší odborné studium. Může navštěvovat za účelem prohloubení specifického vzdělání v oboru i různá školení a kurzy.

        Maturitní zkouška opravňuje absolventa studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách.

 

7. Uplatnění absolventů v praxi

        Studijní obor Pozemní stavitelství připravuje žáky pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků ve stavebnictví v oblastech činnosti stavební výroby, přípravy staveb, projektových prací, ve výrobě stavebních dílců a betonářského zboží, ve stavebních laboratořích, na úseku správním, v oblasti výzkumu. Studium dává široký odborný základ i pro uplatnění ve sféře podnikatelské v oblasti stavebnictví v souladu s podmínkami stanovenými Živnostenským zákonem.

        Absolventi se zájmem o pokračování ve studiu se mohou ucházet o přijetí na vysokou školu.