PROFIL ABSOLVENTA

 


Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují vědomosti a dovednosti potřebné:

-         k pohotovému, kultivovanému a správnému ústnímu i písemnému používání mateřského jazyka ve všech komunikativních situacích, a to jak obecných, tak profesních,

-         k samostatnému a přiměřeně jazykově správnému jednání ve vzniklé komunikativní situaci v cizím jazyce, k porozumění odbornému textu v tomto jazyce a k používání slovníku a jiných pomůcek,

-         k poznání a pochopení společenské a umělecké funkce literatury a ostatních druhů umění, jejich hlavních vývojových etap a rysů a k vytvoření uvědomělých čtenářských návyků,

-         k poznání a pochopení historického vývoje ČR a významných období světových dějin,

-         k osvojení širokého základu středoškolské matematiky,

-         k získání poznatků o nejdůležitějších fyzikálních a chemických jevech i zákonitostech a k aplikaci získaných poznatků v praxi,

-         k rozvoji motoriky, všeobecných i specifických pohybových schopností a dovedností.

Odborná složka profilu absolventa je charakterizována schopností aplikovat získané vědomosti a dovednosti a po zapracování je uplatnit při výkonu technických, technologických, technicko - ekonomických i dalších činností ve stavebnictví.

 

Přiměřený rozvoj potřebných schopností závisí na získání

-         znalosti klasických i novodobých stavebních materiálů, stavebních konstrukcí a technologií stavebních prací,

-         znalostí stavebních strojů a mechanizmů a jejich využití při provádění stavebních prací,

-         teoretické i praktické znalosti a dovednosti základních měřických prací na stavbách,

-         znalostí navrhování a posuzování prvků stavebních konstrukcí betonových, ocelových, dřevěných a zděných,

-         znalostí navrhování jednodušších objektů pozemních staveb, vědomostí a dovedností znázorňování stavebních konstrukcí při zpracování projektové dokumentace staveb dle příslušných technicko-právních norem,

-         znalosti zásad a principů navrhování a provádění adaptací budov,

-         základních znalostí z oblasti technických vybavení budov,

-         základních vědomostí z výpočetní techniky a jejího praktického využívání ve stavebnictví,

-         základních vědomostí z oblasti ekonomiky ve stavebnictví, právních předpisů, vztahujících se ke studovanému oboru,

-         přehledu o vývoji architektury,

-         základních znalostí o inženýrských stavbách,

-         vědomostí z oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu ke stavební činnosti,

-         zásadních vědomostí o požární bezpečnosti staveb a civilní ochraně,

-         řemeslných dovedností při běžných stavebních pracích,

-         základních znalostí o bezpečnosti a hygieně práce a ochraně zdraví při práci