MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 22. září 1997 č.j. 30 209/97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

36-41-M/001 (36-32-6) Pozemní stavitelství


Denní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

   Celkem

 

1.

2.

3.

4.

 

A. Povinné

33

33

33

33

132

1. Společenskovědní

8

6

6

7

27

    Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

    Cizí jazyk

3

3

3

3

12

    Občanská nauka

-

1

1

1

3

    Dějepis

2

-

-

-

2

2. Matematicko-přírodovědné

9

6

2

-

17

    Matematika

4(1)

4(1)

2

-

10

    Fyzika

3

2

-

-

5

    Chemie

2

-

-

-

2

3.  Tělesná výchova

2

2

2

2

8

4.  Odborné

14

19

23

24

80

     Deskriptivní geometrie

3(3)

2(2)

-

-

5(5)

     Odborné kreslení

2(2)

2(2)

-

-

4(4)

     Výpočetní technika

2(1)

2(2)

-

-

4(3)

     Stavební materiály

3(1)

-

-

-

3(1)

     Stavební technika

-

2

3(1)

-

5(1)

     Architektura

-

-

3(1)

-

3(1)

     Geodézie

-

-

3(1)

-

3(1)

     Pozemní stavitelství

4(1)

6(2)

4

4(1)

18(4)

     Ekonomika

-

-

-

4(2)

4(2)

     Betonová konstrukce

-

-

3(1)

3(1)

6(2)

     Stavební stroje

-

2

-

-

2

     Dřevěné a kovové  konstrukce

-

-

-

2

2

     Inženýrské stavby

-

-

-

2

2

     Konstrukční cvičení

-

-

3(3)

5(5)

8(8)

     Praxe

-

3(3)

2(2)

-

5(5)

     Výběrové předměty

-

-

2

4

6

B. Doporučené výběrové předměty

 

 

 

 

 

     Cizí jazyk odborný

-

-

-

2

2

     Výpočetní technika

-

-

2(2)

2(2)

4(4)

     Stavební fyzika a chemie

-

-

2

-

2

     Adaptace budov

-

-

-

2

2

      Právní předpisy

-

-

-

2

2

      Požární bezpečnost stavební

-

-

2

2

4

      Stavebnictví a životní prostředí

-

-

-

2

2

      Ekonomika

-

-

2

-

2

      Účetnictví

-

-

-

2

2

      Matematika (cvičení)

-

-

-

2

2

      Fyzika (cvičení)

-

-

-

2

2

C.      Doporučené  nepovinné předměty

 

 

 

 

 

      Další cizí jazyk

2

2

2

2

8

      Konverzace v cizím jazyce   

2

2

2

2

2-8

      Cvičení z matematiky

2

-

-

2

2-4

      Cvičení z fyziky

-

-

-

2

2

      Technika administrativy

-

-

2

2

2-4

      Sportovní hry

2

2

2

2

2-8

      Řízení motorových vozidel

-

-

-

/2

2/-2

 

Poznámky:

1.      Počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých povinných předmětů v ročnících může ředitel školy na základě doporučení předmětové komise změnit až do 10 % celkového počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu pro jednotlivé ročníky s tím, že celkový počet vyučovacích hodin týdně nebude překročen a že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět.

2.      Při vyučování jednotlivým předmětům lze využít možnosti úprav  obsahu učiva až do rozsahu 30 % v souvislosti s aktualizací učiva a jeho přizpůsobením specifickým potřebám.

3.      Počet hodin v závorce udává doporučený počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin.

4.      Učivo základů ekologie je součástí předmětu chemie.

5.      Struktura výběrových předmětů vychází z charakteru studijního  oboru, zájmu žáků a jejich předpokládaného uplatnění. Je v kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise učební osnovy předmětů. Vyučovací hodiny výběrových předmětů lze využít též k posílení povinných vyučovacích předmětů.

6.      Nepovinné vyučovací předměty zavádí škola podle zájmu žáků a svých možností. Jejich skladba je v kompetenci ředitele školy, který schvaluje učební osnovy.

7.      Ředitel školy určí 2 - 4 týdny z časové rezervy v 2. - 4. ročníku na souvislou odbornou praxi s návazností na studovaný obor. Odborná praxe se ve 4. ročníku hodnotí v rámci předmětu pozemní stavitelství, ve 2. a 3. ročníku je její hodnocení součástí hodnocení předmětu praxe.

8.      Obsahem odborné části maturitní zkoušky je učivo vyučovacích předmětů pozemní stavitelství a betonové konstrukce (v širších odborných souvislostech).

9.      U forem studia při zaměstnání se doba trvání přípravy prodlužuje o jeden rok. Vyučuje se podle učebních osnov denního studia. Transformaci obsahu vyučovacích předmětů provede škola, odpovídá ředitel školy. U večerního studia je maximální počet hodin v ročníku 16, u dálkového studia je maximální počet konzultačních hodin v ročníku 220.