CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU´

Kmenový obor:

3642L Dopravní a vodohospodářské stavitelství

Kód a název:

36-42-L/502  Silniční stavitelství

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška

 

1. Charakteristika obsahu vzdělání

   Studijní obor je určen pro absolventy učebních oborů:

-         mechanik silničních strojů

-         stavitel komunikací

-         strojník stavebních strojů

-         silničář

        Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti žáků získané v tříletých učebních oborech se zaměřením na oblast silničního stavitelství. Klade důraz na získání znalostí progresivních technologií v oblastech opravárenství silniční techniky, techniky pozemního stavitelství a stavby a údržby silnic. Současně s tím prohlubuje vědomosti technické, provozní a manažerské. Obsahová náplň oboru vychází především z požadavků podniků a firem, které se zabývají silničním stavitelstvím. Celý projekt pak vychází z dopravní politiky státu.

 

2. Zdravotní požadavky

 Nástavbové studium je určeno pro chlapce i dívky, kteří splňují požadavky na tříleté učební obory,ve kterých byli doposud vzděláváni.

 

3. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví a hygienu práce

 Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Mezi tyto požadavky je s ohledem na obor včleněna i ekologická kultura činnosti.

 Celá problematika vychází z platných zákonů, vyhlášek a norem. Výklad je orientován především k řízení a udržení těchto norem v praxi řídícího pracovníka při práci kolektivu.

 Problematika bezpečnosti a hygieny na učebnách je řešena organizačním řádem. Problematika prací v terénu a laboratoři bude řešena v souladu s předpisy před každou prací podle organizačního řádu.

 Za základní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny jsou dány:

-         důkladným seznámením žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy.

-         používáním technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům.

-         používáním osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů.

-         výkonem práce pedagogického dozoru.

  

4. Zařazení absolventů

 Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven vykonávat vysoce náročné pracovní činnosti v dělnických povoláních a především ve vybraných technickohospodářských činnostech provozního charakteru. Podle zaměření a délky požadované praxe, a to u státních organizací i soukromých firem.

 

5. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

 Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání.