PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Absolvent si v souladu s demokratizací všech sfér života společnosti osvojuje základní formy mezilidských vztahů a jednání. Učí se potřebné toleranci k názorům druhých. Zároveň aplikuje vědomosti z oblasti společenskovědní, přírodovědné i odborné v rozhodování, v každodenních pracovních kontaktech.

Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují tyto vědomosti a dovednosti:

- pohotový, kultivovaný projev v mateřském jazyce

- osvojení základní komunikace v cizím jazyce

- schopnost aplikovat poznatky z matematiky, fyziky v praktických  činnostech

- schopnost pohotového rozhodování, osvojené zásady jednání  s lidmi

- všestranný rozvoj pohybových schopností a upevňování zdraví

- základní orientace z oblasti práva.

Odbornou složku profilu absolventa charakterizuje:

-         přesné technické vyjadřování, dovednosti práce s odbornou literaturou,

-         orientace v technické dokumentaci, dovednost zhotovování běžných stavebních náčrtů a jejich vytýčení v terénu,

-         schopnost posoudit vlastnosti stavebních materiálů a pomocných materiálů z hlediska technických, ekonomických, užitných, estetických a ekologických,

-         posouzení kvality vstupních materiálů a jejich hospodárného využívání ve výrobě včetně vyhodnocení množství a kvality práce,

-         znalost zásad vhodného skladování jednotlivých stavebních materiálů a výrobků,

-         základní znalosti geologie a vodních režimů liniových staveb,

-         využívání znalostí a dovedností konstrukčních řešení staveb,

-         ovládání, obsluha a seřízení běžných strojů a zařízení staveniště,

-         znalost plánování, nasazování a evidenci strojů a zařízení v jednotlivých fázích stavby podle technologie,

-         schopnost řídit činnost pracovního kolektivu dle technické dokumentace při uplatnění optimalizačních postupů ve vztahu k technologii,

-         znalost a využívání základních laboratorních měření a zpracování jejich výsledků,

-         znalost povinností mistra provozu,

-         uplatnění principů ekonomiky tržního hospodářství a poznatků z psychologie práce a vedení kolektivů.

 Profil absolventa je dále dotvářen v rámci volnosti učebního plánu studijního oboru při alternativním zpracování odborného obsahu a výběrem volitelných vyučovacích předmětů.