MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 18. 5. 1995, čj. 11 468/95-23 s účinností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

36-42-L/502 (36-97-4/10) Silniční stavitelství


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Zkratka

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

Celkem

 

 

1.

2.

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

32-34

32-34

64-68

1. Všeobecně vzdělávací - povinné

 

13-14

12-13

25-27

 Český jazyk a literatura (2)

CJL

3

3

6

 Cizí jazyk

CIJ

2-3

2-3

4-6

 Občanská nauka

OBN

1

1

2

 Matematika

MAT

3(1)

2(1)

5(2)

 Fyzika

FYZ

2

2

4

 Tělesná výchova (5)

TEV

2

2

4

2. Všeobecně vzdělávací - volitelné

 

1-2

2-3

3-5

 Chemie

CHE

1-2

1-2

 Konverzace v cizím jazyku

KCJ

1-2

1-2

 Psychologie

PSY

1-2

1-2

 Estetická výchova

ESV

1-2

1-2

 Základy práva

ZAP

1-2

1-2

 Obsluha osobních počítačů

OOP

2-3

2-3

3. Odborné předměty

 

18

18

36

 Ekonomika a řízení

EKR

2

2

4

 Technická mechanika

TEM

2

1

3

 Mechanika zemin

MEZ

-

2

2

 Technologie

TEC

3

3

6

 Materiály

MTR

1

1

2

 Stroje a zařízení

STZ

2

3

5

 Provoz a údržba komunikací

PUK

1

1

2

 Laboratorní a měřické práce

LMP

(1)

(1)

(2)

 Motorová vozidla

MOV

2

1

3

 Základy projektování silnic

ZPS

2(1)

(1)

2(2)

 Volitelné předměty (6)

 

2

2

2

B. Nepovinné předměty (7)

 

 

 

 

 

 

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Zkratka

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

Celkem

 

 

1.

2.

3.

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

17-18

17-18

17-18

51-54

1. Všeobecně vzdělávací - povinné

 

9

7

4

20

 Český jazyk a literatura (1)

CJL

3

2

2

7

 Cizí jazyk

CIJ

2

1

1

4

 Občanská nauka

OBN

1

1

-

2

 Matematika

MAT

2

2

1

5

 Fyzika

FYZ

1

1

-

2

2. Všeobecně vzdělávací - volitelné

 

1-2               1-2

2-4

 Základy práva

ZAP

1-2

1-2

 Obsluha osobních počítačů

OPP

1-2

1-2

 Psychologie

PSY

1-2

1-2

3. Odborné předměty

 

7

9

12

28

 Ekonomika a řízení

 EKR

1

1

1

3

 Technická mechanika

TEM

1

1

1

3

 Mechanika zemin

MEZ

-

1

1

2

 Technologie

TEC

1

2

2

5

 Materiály

MTL

1

1

-

2

 Stroje a zařízení

STZ

1

1

2

4

 Provoz a údržba komunikací

PUK

1

1

-

2

 Motorová vozidla

MOV

1

1

1

3

 Základy projektování silnic

ZPS

-

-

2(1)

2(1)

 Volitelné předměty (6)

 

-

-

2

2

 

 

 

 

 

 

B. Nepovinné předměty (7)

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

1. Volba všeobecně vzdělávacích výběrových vyučovacích předmětů vychází z charakteru nástavbového studia a je plně v kompetenci ředitele (SOU, SOŠ, ISŠ). Rozsah hodinové dotace u jednotlivých předmětů je v případě denního studia orientačně uveden pro oba ročníky a je možno jej využít buď v jednom nebo obou ročnících.

Celkový počet hodin všeobecně vzdělávacích předmětů (povinných i výběrových) nesmí klesnout pod 15 hodin týdně v obou ročnících. U večerní formy studia možnost změn hodinové dotace projekt nepředpokládá. Počet hodin všeobecně vzdělávacích předmětů je ve všech ročnících stanoven pevně učebním plánem. Klesající hodinová dotace těchto předmětů je z důvodu pozdějšího provazování vědomostí u odborných předmětů. Základním kriteriem pro dotaci všeobecně vzdělávacích předmětů je jejich parita mezi denní a večerní formou.

 2. Počet hodin českého jazyka lze v případech, kde to charakter přípravy absolventů vyžaduje zvýšit o jednu hodinu. (Platí pro alternativy, kde v tříletém učebním oboru byla hodinová dotace nižší, což je případ kvalifikační pyramidy).

3. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin v souladu s platnými předpisy.

4. V povinném vyučovacím předmětu cizí jazyk pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil v tříletém učebním oboru. Pokud žák začne se studiem dalšího cizího jazyku zvýší se týdenní hodinová dotace o jednu hodinu bez ohledu na formu studia a ročník.

5. Počet hodin tělesné výchovy lze u denní formy studia podle místních podmínek zvýšit o jednu hodinu týdně. Tato hodina se pak nepovažuje (z hlediska duševní hygieny) za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

6. Struktura a obsah výběrových předmětů je v plné kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy. Jako výběrové odborné předměty se zařadí vyučovací předměty technologického nebo komerčního charakteru podle podmínek zaměstnavatelů na trhu práce. Stanovený počet hodin lze využít i k posílení dotace povinných odborných vyučovacích předmětů.

Doporučeny jsou tyto předměty:

-       základy lomařství a zpracování hornin

-       laboratorní a měřické práce (u večerní formy studia)

-       technologie staveb v intravilánu

Tyto předměty budou vyučovány podle zájmu, podobně jako cizí jazyk. Předpokládá se zejména u večerního studia specifikovaný požadavek zaměstnavatele. Koncepce zohledňuje zaměření firem.

7. Výběr nepovinných vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele školy. Při výběru se přihlíží k profesionálním a osobním potřebám a zájmům žáků a specifikům trhu práce. Schválení učební osnovy u nepovinných předmětů provádí ředitel. Osnovu zpracovává předmětová komise.

8. Obsah učiva zejména v odborných předmětech lze upravit až do 30% jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vědy a techniky, z aktuálních změn v prostředí tržní ekonomiky a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým podmínkám a technologiím.

9. Maturitními odbornými předměty budou v širších souvislostech:

- technologie (staveb a údržby silnic)

- stroje a zařízení (silničního stavitelství)