PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kmenový obor:

3642M Dopravní a vodohospodářské stavitelství

Kód a název:

36-42-M/010 Inženýrské stavitelství - vodní stavby

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška

 

Absolvent studijního oboru Inženýrské stavitelství je připraven pro budoucí uplatnění v odpovídajících pracovních a společenských funkcích.

Úplné střední vzdělání rozvíjí osobnost absolventa tím, že upevňuje jeho mravní a charakterové vlastnosti, rozvíjí a rozšiřuje podmínky společenské reality, prohlubuje vztah k práci, zdokonaluje komunikační možnosti. Toto vzdělání poskytuje absolventovi také potřebné poznatky o přírodě, člověku a společnosti, umožňuje mu chápat vnitřní souvislosti mezi jevy, rozumět obecným zákonům a zákonitostem, oceňovat kulturní hodnoty a využívat je.

Po odborné stránce je absolvent připraven tak, aby mohl vykonávat činnosti středních technicko - hospodářských pracovníků v oblasti inženýrského stavitelství.

Absolvent má umět získávat, kriticky hodnotit, třídit a využívat informace o jevech a procesech, které jsou významné pro vytváření názorů, postojů a přesvědčení v rozličných oblastech života a pro činnost občana a odborníka. Má si vytvářet vlastní názory druhých a ověřovat si zkušenosti.

Měl by mít vypěstovanou potřebu soustavného celoživotního vzdělávání, které zvyšováním kvalifikace umožňuje trvalou inovaci na řízení života společnosti zodpovědnou prací a veřejnou činností, jednat v souladu s právními a morálními normami společnosti.

Absolvent studijního oboru Inženýrské stavitelství by měl mít tyto schopnosti:

-         samostatně myslet, pohotově se rozhodovat a rozhodně jednat,

-         aplikovat získané vědomosti a dovednosti ve společenské praxi,

-         iniciativně a samostatně řešit úkoly na pracovišti, pracovat v týmu, podílet se na organizaci a řízení činnosti v pracovní skupině,

-         získávat a využívat vědeckotechnické informace v pracovní činnosti, dále se vzdělávat.

Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují vědomosti a dovednosti potřebné:

-         k pohotovému, kultivovanému a správnému ústnímu i písemnému používání mateřského jazyka ve všech komunikativních situacích, a to jak obecných, tak profesních,

-         k samostatnému a přiměřeně jazykově správnému jednání ve vzniklé komunikativní situaci v cizím jazyce, k porozumění odbornému textu v tomto jazyce a k používání slovníku a jiných pomůcek,

-         k poznání a pochopení společenské a umělecké funkce literatury a ostatních druhů umění, jejich hlavních vývojových etap a rysů k vytvoření uvědomělých čtenářských návyků,

-         k poznání a pochopení historického vývoje ČR a významných období světových dějin,

-         k osvojení širokého základu středoškolské matematiky,

-         k získání poznatků o nejdůležitějších fyzikálních jevech i zákonitostech a k aplikaci získaných poznatků v praxi,

-         k rozvoji motoriky, všeobecných i specifických pohybových schopností a dovedností.

Odborná složka teoretická zahrnuje řadu předmětů základních a speciálních. Jejich dobré zvládnutí v celém komplexu a pochopení vzájemných vazeb umožní absolventovi v krátké době po vstupu do praxe účast v kterékoliv fázi předprojektové i projektové přípravy stavby i ve všech stadiích jejího provádění. V rámci standardu odborných předmětů získá absolvent především:

-         důkladnou znalost všech geodetických úkonů, nutných pro zaměření staveniště, vytýčení stavby a průběžnou kontrolu geometrických parametrů konstrukce,

-         schopnost odhadu geologických a hydrogeologických poměrů staveniště a odvození závěrů z toho plynoucích,

-         konstrukční cit,

-         dobré vědomosti o používaných stavebních materiálech, technologiích výstavby a potřebné mechanizaci,

-         grafickou zručnost,

-         estetické cítění,

-         základní představy o ekonomice stavební firmy a předpoklady pro zásadní pochopení tržně ekonomických vztahů a principů podnikání,

-         přehled o právních, technických a technologických předpisech, hygienických normách a zásadách BOZ a PO,

-         schopnost a potřebu využívat výpočetní techniku ve své činnosti řídící, organizací a technické.

Hlavní odborné discipliny studijního zaměření ve 4. ročníku poskytnou absolventovi příležitost užší specializace v oboru staveb vodních a uplatnění a rozvíjení individuálních odborných zájmů a schopností.

Profil absolventa je tedy souhrnně možno charakterizovat těmito znaky:

-         univerzální odborná připravenost v oboru stavebním (vodohospodářské stavby, stavby pozemních komunikací, konstrukce a technologie staveb pozemních, současně však i

-         schopnost užší specializovanosti dle osobní volby, potřeb odborné veřejnosti nebo potřeb regionu,

-         pohotovost a schopnost spojovat ve své činnosti složku teoretickou i praktickou,

-         všeobecný rozhled kulturně společenský,

-         přesnost, systematičnost a samostatnost.