CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU´

Kmenový obor:

3642M Dopravní a vodohospodářské stavitelství

Kód a název:

36-42-M/012 Inženýrské stavitelství - dopravní stavitelství

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška

  

1. Charakteristika studijního oboru

Předmětem studijního oboru jsou všechny druhy inženýrských staveb a konstrukcí se specializací v nejvyšším ročníku na dopravní stavitelství.

Studium je v potřebném rozsahu doplněno o všechny hlavní konstrukce pozemního stavitelství, manuální dovednosti a praktické znalosti technologických postupů ve stavební výrobě.

Nedílnou součástí všech odborných disciplin jsou zásady ochrany a tvorby životního prostředí.

Cílem vzdělání je komplexní příprava teoretická i praktická v rozsahu potřebném pro výkon středních technických funkcí při navrhování, přípravě a provádění konstrukcí inženýrského stavitelství (vodních nebo dopravních), případně jejich provozování (vodní hospodářství).

2. Charakteristika obsahu vzdělání

Střední odborná škola poskytuje vzdělání všeobecné a odborné. Poznatky, které tvoří obsah všeobecně vzdělávací složky, poskytují žákům vyučovací předměty společenskovědní, matematicko - přírodovědné a tělesná výchova na úrovni požadovaného úplného středního vzdělání.

Učivo českého jazyka vytváří základ pro rozvoj kultivovaného, stylisticky i gramaticky správného projevu, literární tématika seznamuje žáky se společenskou a uměleckou funkcí literatury, s jejími vývojovými etapami, motivuje žáky k intelektuálnímu rozvoji vlastní osobnosti, přispívá k trvalému vztahu k estetickým hodnotám.

Cílem výuky cizímu jazyku je vytvářet základní komunikativní dovednosti, motivovat je k práci s cizojazyčnou odbornou literaturou, přibližovat poznatky o zemích, mluvících vyučovaným jazykem.

Vyučovací předmět občanská nauka uvádí žáky do základní problematiky psychologie, sociologie, politologie, filozofie, etiky a náboženství.

Úkolem dějepisu je podat ucelená obraz vývoje národních dějin v souvislosti s dějinami světovými. Přibližuje vzájemné vztahy mezi konkrétními historickými fakty a zákonitostmi, které historický vývoj charakterizují.

Učivo matematicko - přírodovědných předmětů poskytuje žákům soubor matematických a přírodovědných vědomostí a dovedností na středoškolské úrovni a současně rozvíjí schopnost žáků získané poznatky rozšiřovat a aplikovat v rámci odborné složky vzdělání.

Tělesná výchova rozvíjí motoriku žáka, všeobecné pohybové schopnosti a specifické pohybové dovednosti. Přispívá tím i k upevňování volních vlastností, fyzické zdatnosti a zdraví.

Odborná složka teoretická je koncipována jako soubor na sebe navazujících a spolu souvisejících disciplin, které mají charakter předmětů jednak standardních (stavební mechanika, geodézie, geologie a zakládání staveb, ekonomika), jednak hlavních a speciálních odborných ve 3. a 4. ročníku.

Odborné předměty v nejvyšším ročníku poskytuje studentovi možnost užší specializace v oboru  na dopravní stavitelství. V průběhu studia je věnována pozornost problematice organizace, řízení a ekonomiky stavebnictví. Při výuce je používána v maximální míře výpočetní technika, zejména v odborných předmětech.

Odborná složka praktická, reprezentovaná vyučovacími hodinami praxe ve 2. a 3. ročníku a soustředěnou odbornou praxí (2 - 3 týdenní) na konci 1., 2. a 3. ročníku, doplní a podpoří studentovy znalosti teoretické a umožní mu získat manuální dovednosti v základních stavebních profesích.

V rámci doporučených volitelných předmětů ve 4. ročníku může škola nabídnout svým žákům prohloubení odbornosti v oboru, rozšíření vědomostí pro uplatnění ve stavební praxi, anebo přípravu na pokračování ve studiu na vysoké škole.

Škála předmětů nepovinných (všeobecných i odborných) vhodně doplní potřeby studijního zaměření a pokryje zájmovou sféru studujících. (Specifikace volitelných a nepovinných předmětů je v kompetenci ředitele školy.)

Doporučené nepovinné předměty rozvíjí intelektuální a sportovní schopnosti žáků, mohou se zčásti prolínat s volitelnými předměty.

Vysoká variabilita koncepce učebního plánu umožní škole operativně reagovat na požadavky a potřeby odborné veřejnosti a regionu.

Uplatnění absolventů v praxi

Absolventi studijního oboru Inženýrské stavitelství získají v průběhu studia takový komplex všeobecných, odborných i speciálních znalostí a praktických dovedností, které jim po absolvování nástupní praxe (a přiměřeném zapracování) umožní

-         kvalifikovaný výkon všech střednětechnických funkcí na stavbách dopravních nebo vodních a ve stavebním provozu,

-         technicko - hospodářskou činnost u stavebních firem na různých úrovních řízení,

-         činnost projekční v oboru inženýrských staveb a konstrukcí,

-         odbornou činnost ve správních orgánech,

-         výkon funkce specialisty daného zaměření v nestavebních firmách a organizacích.

Absolventi se zájmem o další odborné vzdělání se mohou ucházet o přijetí na vysokou školu.

 

3. Metody a formy výchovně vzdělávací práce

Metody a formy výchovně vzdělávací práce, které zprostředkují obsah učiva, volí vyučující v souladu s výchovně vzdělávacími cíli jednotlivých vyučovacích předmětů a studijního oboru. Při jejich výběru bere ohled na charakter předmětu, situaci v pedagogickém procesu a možnosti školy.

Metody výchovně vzdělávací práce zahrnují činnosti učitele a činnosti žáka. Formy výchovně vzdělávací práce tvoří s metodami jednotný celek. Při volbě metod je třeba omezovat metody popisné a dávat přednost problémovým, příp. i částečně výzkumným metodám, které umožňují soustavně rozvíjet pracovní aktivitu žáků. Při samostatném řešení přiměřených problémů se tak vytvářejí předpoklady pro osvojování takových metod myšlení a práce, které odpovídají budoucímu uplatnění absolventů ve společenské praxi. S výukovými metodami souvisí i rozvíjení dovedností a návyků používat odbornou literaturu a vytváření potřeby dále se vzdělávat.

Pro studijní obor Inženýrské stavby je charakteristické, že se vedle běžných způsobů práce ve třídě uplatňují grafická cvičení, laboratorní cvičení; manuální a praktické dovednosti získávají žáci odpovídajícími výukovými metodami a vhodnými formami práce v předmětu praxe a odborná praxe.

Vhodným doplňkem výuky jsou exkurze. Při všech formách vyučování se respektují závazná platná právní ustanovení, příslušná resortní nařízení a vyhlášky, normy a předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4. Podmínky přijetí

Do prvního ročníku čtyřletého denního studia studijního oboru Inženýrské stavitelství se přijímají žáci, kteří úspěšně ukončili základní školu a splnili podmínky výběrového řízení.

Studijní obor není vhodný pro žáky se změněnou pracovní schopností. Vzhledem k uplatnění v praxi vyžaduje dobrou fyzickou kondici a vylučuje jakékoliv vážnější chronické onemocnění. Způsobilost ke studiu v oboru osvědčuje lékař dle stanovených zdravotních kritérií.

5. Organizace studia

Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium. Úspěšné absolvování studia zakončeného maturitní zkouškou podle platných předpisů poskytuje úplné střední odborné vzdělání.

6. Směry a možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Maturitní zkouška opravňuje absolventa studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách.

Absolvent studijního oboru se může případně vzdělávat ve studiu inovačního nebo specializačního charakteru, pokud je střední školou organizováno.

Může navštěvovat za účelem prohloubení specifického vzdělání v oboru i různá školení a kurzy.