MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 20. 12. 1995, čj. 15 852/94-23 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

36-42-M/014 (36-70-6/03) Inženýrské stavitelství - vodní hospodářství


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích

 

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

 

předmětů

Zkr.

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

33

33

33

33

132

 

 

 

 

 

 

 

1. Společenskovědní

 

8

6

6

7

27

Český jazyk a literatura

CJL

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

CIJ

3

3

3

3

12

Občanská nauka

OBN

-

1

1

1

3

Dějepis

DEJ

2

-

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

2. Matematicko-přírodovědné

 

9

6

2

-

17

Matematika

MAT

4(1)

4(1)

2

-

10(2)

Fyzika

FYZ

3

2

-

-

5

Zeměpis

ZEM

2

-

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

3. Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

 

 

 

 

 

 

 

4.Odborné

 

14

19

23

24

80

Deskriptivní geometrie

DEG

3(3)

2(2)

-

-

5(5)

Odborné kreslení

ODK

2(2)

-

-

-

2(2)

Výpočetní technika

VYT

2(2)

2(2)

-

-

4(4)

Stavební materiály

STM

3(1)

-

-

-

3(1)

Stavební mechanika

SME

-

2

3(1)

-

5(1)

Geodézie

GEO

-

3(1)

3(1)

-

6(2)

Geologie a zakládání staveb

GZS

-

2

3(1)

-

5(1)

Pozemní stavitelství

POS

4(2)

3(1)

-

-

7(3)

Hydrologie a hydraulika

HYH

-

3

-

-

3

Stavební stroje

STS

-

-

2

-

2

Betonové konstrukce

BEK

-

-

3(1)

-

3(1)

Dopravní stavitelství

DOS

-

-

4(1)

-

4(1)

Vodohospodářské stavby

VST

-

-

3(1)

-

3(1)

Ekonomika

EKO

-

-

-

4(2)

4(2)

Praxe

PRA

-

2(2)

2(2)

-

4(4)

Zdravotní vodohospodářské stavby

ZVS

-

-

-

3

3

Vodní stavby

VOS

-

-

-

4

4

Vodní hospodářství

VOH

-

-

-

2

2

Vodohospodářský provoz

VHP

-

-

-

4

4

Konstrukční cvičení

KOC

-

-

-

3(3)

3(3)

Volitelné předměty

VOP

-

-

-

4

4

C. Doporučené volitelné předměty

 

 

 

 

 

Matematika

MAT

-

-

-

2

2

Ekonomika

EKO

-

-

-

2

2

Výpočetní technika

VYT

-

-

-

2

2

Technické zařízení budov

TZB

-

-

-

2

2

Dopravní stavitelství

DOS

-

-

-

2

2

 

 

 

 

 

 

 

D. Doporučené nepovinné předměty

 

 

 

 

 

Konverzace v cizím jazyce

KCJ

2

2

2

2

8

Cvičení z matematiky

CVM

2

-

-

2

4

Cvičení z fyziky

CVF

-

-

-

2

2

Výpočetní technika

VYT

2(2)

-

2(2)

2(2)

6(6)

Technika administrativy

TEA

-

2

2

-

4

Sportovní hry

SPH

2

2

2

2

8

Řízení motorových vozidel

RMV

-

-

-/2

2/-

2

 

 

Poznámky:

1.      Počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých povinných předmětů v ročnících může ředitel školy na základě doporučení předmětové komise změnit až do 10 % celkového počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu pro jednotlivé ročníky s tím, že celkový počet vyučovacích hodin týdně nebude překročen a že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět.

2.      Při vyučování jednotlivým předmětem lze využít možnosti úprav obsahu učiva až do rozsahu 30 % v souvislosti s aktualizací učiva a jeho přizpůsobením specifickým potřebám.

3.      Počet hodin v závorce udává doporučený počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin. počet skupin a počet žáků ve skupině určí ředitel podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. Při vyučování cizím jazykům se třída vždy dělí na skupiny.

4.      Struktura volitelných předmětů vychází z charakteru studijního oboru a jeho zaměření, zájmu žáků a jejich předpokládaného uplatnění. Je v kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise učební osnovy předmětů. Vyučovací hodiny volitelných předmětů lze využít též k posílení povinných vyučovacích předmětů.

5.      Nepovinné vyučovací předměty zavádí škola podle zájmu žáků a svých možností. Jejich skladba je v kompetenci ředitele školy, který schvaluje učební osnovy.

6.      Součástí vyučovacího předmětu hydrologie a hydraulika v 1. ročníku je i učivo základů ekologie.

7.      Součástí předmětu praxe je i souvislá odborná praxe v minimálním rozsahu po dvou týdnech (tj. 10 pracovních dnů) v 1. - 3. ročníku. Hodnocení odborné praxe je součástí hodnocení předmětu praxe, v 1. ročníku předmětu POS.

8.      Maturitní předměty odborné části maturitní zkoušky jsou:

-         vodní hospodářství (zahrnuje i obsah předmětu vodohospodářský provoz),

-         vodohospodářské stavby, tj. zdravotní vodohospodářské stavby a vodní stavby.

9.      U forem studia při zaměstnání se doba trvání přípravy prodlužuje o jeden rok. Vyučuje se podle učebních osnov denního studia. Transformaci obsahu vyučovacích předmětů provede škola, odpovídá ředitel školy. U večerního studia je maximální počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 16, u dálkového studia je maximální počet konzultačních hodin v ročníku 220.