CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU´

1. Charakteristika studijního oboru

Studijní obor Stavební materiály připravuje žáky pro činnosti středních technickohospodářských pracovníků v oblasti technologické přípravy, řízení průmyslové výroby a zpracování stavebních materiálů, současně však také připravuje žáky na činnosti související s distribucí a s drobným podnikáním s těmito materiály. Studijní obor připravuje také žáky pro studium na vysokých školách technického zaměření.

 

2. Charakteristika obsahu vzdělání

Vzdělání poskytované střední odbornou školou má svou složku všeobecnou a odbornou.

Všeobecná složka vzdělání má za úkol rozvíjet a utvrzovat všeobecné zásady humanismu a mravnosti, rozvíjet intelektuální schopnosti.

Poznatky, jež tvoří obsah všeobecně vzdělávací složky, poskytují žákům vyučovací předměty společenskovědní, matematicko-přírodovědné předměty a tělesná výchova.

Učivo českého jazyka poskytuje poznatky o systému jazyka a jeho prostředcích. V mateřském jazyce tím vytváří základ pro rozvoj kultivovaného, logicky, stylisticky a gramaticky správného projevu, adekvátního jeho funkci a komunikativní situaci.

Učivo cizího jazyka poskytuje poznatky o vybraných jazykových prostředcích a jevech i poznatky nejazykové, přibližující danou zemi nebo oblast a její obyvatelstvo, rozšiřuje komunikativní možnosti..

Učivo literární seznamuje žáky se společenskou a uměleckou funkcí literatury a s jejími hlavními vývojovými etapami a rysy.

Učivo společenskovědních předmětů poskytuje žákům základní vědomosti o zásadách komunikace mezi lidmi, pracovních vztazích. Vede žáky k uvědomělé občanské aktivitě, ovlivňuje jejich jednání v duchu humanistických tradic, vytváří negativní postoj k totalitě a rasismu, připravuje žáky pro angažovanou činnost v moderní tržní společnosti, učí je hodnotit současné politické dění, vychovává k ohleduplnosti k životnímu prostředí.

            Učivo matematiky a přírodovědných předmětů poskytuje žákům soubor matematických a přírodovědných vědomostí a dovedností na středoškolské úrovni.

Učivo tělesné výchovy rozvíjí motoriku žáka, všeobecné pohybové schopnosti a specifické pohybové schopnosti. Přispívá k upevňování vytrvalosti, uvědomělé kázně a sebekázně.

Složka odborného vzdělání je tvořena základním odborným a speciálním odborným učivem.

Základní odborné učivo poskytuje na vědním základě zobecněné, širší a dlouhodobější platné vědomosti, dovednosti, zejména však návyky v oblasti metod myšlení a práce. Základní odborné učivo poskytuje znalosti podstaty jevů, principů, zákonitostí a vztahů, technologických a provozních, ekonomických, ekologických a společenských souvislostí i základní dovednosti aplikovat tyto vztahy a souvislosti při řešení praktických úkolů. Tvoří základ odborné složky profilu absolventa. Řadí se sem učivo základů chemie, základů analytické chemie, technického kreslení, výpočetní techniky, elektrotechniky, automatizace, základu strojnictví, stavební fyziky a ekonomiky.

Speciální odborné učivo je určeno pro uplatnění absolventů  v nových technických a technologických podmínkách. Tvoří je učivo stavebních materiálů, technologie a praxe. Rozšíření vědomostí žáků podle jejich zájmu a schopností umožňuje učivo volitelných předmětů. Výběr volitelných předmětů pro studijní obor je uveden v učebním plánu. Učební osnovy volitelných předmětů jsou zařazeny v souboru učebních osnov.

Ve 3. a 4. roč. jsou zavedeny volitelné předměty dotvářející specifiku studijního oboru směrovanou na:

-          činnosti technologického charakteru

-          činnosti související se zkoušením stavebních materiálů

-          činnosti zaměřené na distribuci a drobné podnikání se  stavebními materiály.

 

3. Metody a formy výchovně vzdělávací práce

Metody výchovně vzdělávací práce zahrnují činnosti učitele a činnosti žáka. Cíle studijního oboru určují i výběr metod a forem výchovně vzdělávací práce. Při volbě metod je nutno co nejvíce omezovat popisné a takové zjednodušené názorné metody, u nichž se hrubé zjednodušení děje na úkor vědeckosti. Přednost je třeba dávat problémovým případně i částečně výzkumným metodám, které umožňují soustavně rozvíjet pracovní aktivitu žáků. Omezením významu informativní funkce učiva lze rovněž podstatně omezit i verbální způsoby učení. Soustavně se tak vytvářejí předpoklady pro postupné osvojování takových metod myšlení a práce, odpovídající budoucímu uplatnění absolventů v praxi. Žáci jsou vedeni k rozvíjení dovedností a návyků používat odbornou a příručkovou literaturu a k potřebě se dále vzdělávat.

Formy výchovně vzdělávací práce tvoří s metodami jednotný celek. Vedle běžných způsobů práce ve třídě se uplatňují v široké míře zejména praktická cvičení ve třídě, laboratorní cvičení, praxe a exkurze.

            V závislosti na obsahu a zvolené metodě je nutno střídat hromadné vyučování se skupinovým a individualizovaným vyučováním.

Počty vyučovacích hodin uvedené v rozpise učiva učebních osnov jsou považovány za orientační. Vyučující se od nich může odchýlit dle vlastní úvahy v rámci povoleného rozsahu. požadovaná úprava osnov je projednána v předmětové komisi a odsouhlasena ředitelem školy.

 

4. Podmínky přijetí

Do prvního ročníku čtyřletého denního studia studijního oboru Stavební materiály se přijímají žáci, kteří splnili podmínky výběrového řízení a podle zjištění a potvrzení lékaře jejich zdravotní stav odpovídá stanoveným kritériím. Do studijního oboru mohou být přijímáni žáci bez chronicky zánětlivých a alergických projevů dýchacího ústrojí a kůže, zejména rukou, s dobrou funkční schopností horních končetin, bez zvýšení citlivosti k toxickému poškození nervového systému, krvetvorby, jater, ledvin, s centrální ostrostí zrakovou do blízka J.č.2 alespoň jednoho oka, s případnou korekcí brýlemi nebo kontaktními čočkami, bez poruchy barvocitu.

 

5. Organizace studia

Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium a je zakončeno maturitní zkouškou podle platných předpisů; poskytuje úplné střední odborné vzdělání.

 

6. Směry a možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent studijního oboru 36-47-6 Stavební materiály se může dále vzdělávat formou pomaturitního inovačního nebo specializačního studia, případně se ucházet o vyšší odborné studium. Může navštěvovat za účelem prohloubení specifického vzdělání v oboru různá školení a kurzy.

 

7.  Uplatnění absolventů v praxi

Absolvent studijního oboru Stavební materiály je připraven pro budoucí uplatnění v odpovídajících pracovních a společenských funkcích. Po odborné stránce je absolvent připraven tak, aby po zapracování mohl vykonávat činnosti středních technickohospodářských pracovníků v oblasti technického řízení průmyslové výroby stavebních materiálů, v oblasti zkušebnictví a v oblasti distribuce a podnikání se stavebními materiály.