PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Všeobecně vzdělávací složkou profilu absolventa charakterizující vědomosti a dovednosti potřebné

-          k pohotovému, kultivovanému a správnému ústnímu i písemnému  používání mateřského jazyka ve všech komunikativních  situacích, a to jak obecných, tak profesních,

-          k samostatnému a přiměřeně jazykově správnému jednání ve  vzniklé komunikativní situaci v cizím jazyce, k porozumění  odbornému textu v tomto jazyce a k požívání slovníku  a jiných pomůcek,

-          k poznání a pochopení společenské a umělecké funkce  literatury a ostatních druhů umění, jejich hlavních  vývojových etap a rysů a k vytvoření uvědomělých čtenářských  jazyků,

-          k poznání a pochopení historického vývoje ČR a významných  období světových dějin,

-          k osvojení širokého základu středoškolské matematiky,

-          k získání poznatků o nejdůležitějších fyzikálních  a chemických jevech i zákonitostech a k aplikaci získaných  poznatků v praxi,

-          k rozvoji motoriky, všeobecných i specifických pohybových  schopností a dovedností.

Odborná složka profilu absolventa je charakterizována schopností aplikovat získané vědomosti a dovednosti na konkrétní využití při výkonu technických i dalších činností ve stavebnictví

Přiměřený rozvoj potřebných schopností závisí na získání

-          vědomosti o zobrazování a funkci strojních součástí včetně dovedností čtení jednoduchých technických výkresů a znalostí

-          používaných technických materiálů

-          vědomosti o základech elektrotechniky a jejich aplikacích

-          dovednosti kvalifikovaně ohodnotit běžná elektrická zařízení

-          vědomosti o principech automatizace řízení a kontroly  výrobních procesů

-          vědomostí a dovedností z oblasti používání měřících metod  a ovládání elektrických a elektronických měřících přístrojů

-          vědomosti o funkčních principech strojů a zařízení průmyslu stavebních materiálů

-          základních vědomostí o výpočetní technice a využívání  výpočetní techniky při řešení jednoduchých úkolů za pomoci aplikačních programů

-          znalostí o základních pojmech a vztazích z ekonomiky  podniku

-          základních vědomostí z oblasti organizace a řízení podniku

-          základních vědomostí o surovinách ve výrobě stavebních  materiálů

-          základních vědomostí z oblasti obchodní činnosti

-          přiměřených vědomostí a dovedností potřebných k provádění  technologických a analytických zkoušek v oblasti stavebních materiálů

-          dovednosti řídit procesy výroby stavebních materiálů  v souladu s technickými podmínkami provozu

-          dovednosti uplatnit získané vědomosti v přípravě a kontrole výroby stavebních materiálů

-          širokých vědomostí z oblasti tvorby a ochrany životního  prostředí, ve vztahu k oboru činnosti

-          základní vědomosti v oblasti zásad bezpečnosti práce,  protipožární ochrany, péče o kulturu práce a pracovního  prostředí

-          dovednosti práce s odbornou literaturou českou i zahraniční