MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 29. 6. 1993, čj. 13875/93-23 s účinností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem pro SPŠ v Hranicích na Moravě

 


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

36-43-M/001 (36-47-6) Stavební materiály


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích  hodin v ročníku 

    1.                 2.               3.            4.

Celkem

A.

 

Povinné vyučovací předměty

 

33

 

33

 

33

 

33

 

132

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Společenskovědní

 

 

 

 

 

 

    Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

 

    Cizí jazyk

3

3

3

3

12

 

    Občanská nauka

-

1

1

1

3

 

    Dějepis

2

2

-

-

4

 

    Hospodářský zeměpis

-

2

-

-

2

 

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

 

 

    Matematika

4(1)

4(1)

2

2

11(2)

 

    Fyzika

3(1)

2

-

-

5(1)

 

    Základy ekologie

1

-

-

-

1

 

3. Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

4. Odborné předměty

 

 

 

 

 

 

    Chemie

4(1)

2(1)

2(1)

-

8(3)

 

    Laboratorní cvičení z chemie

3(3)

-

-

-

3(3)

 

    Analytická chemie

-

2

-

-

2

 

    Technické kreslení

3(1)

-

-

-

3(1)

 

    Výpočetní technika

-

2(1)

2(2)

2(2)

6(5)

 

    Elektrotechnika

-

2(1)

-

-

2(1)

 

    Automatizace

-

-

2(1)

-

2(1)

 

    Stavební materiály a zkoušení

3

2

2

2

9

 

    Technologie

-

2(1)

3(1)

4(2)

9(4)

 

    Strojnictví

2(1)

2(1)

-

-

4(2)

 

    Stavební fyzika

-

-

2(1)

2(2)

4(3)

 

    Ekonomika

-

-

2

2

4

 

    Praxe

-

2(2)

4(4)

4(4)

10

 

    Volitelné předměty

-

-

4

6

10

 

 

 

 

 

 

 

B.

Doporučené volitelné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

    Chemické rozbory

-

-

2(2)

2(2)

4(4)

 

    Stroje a zařízení

-

-

2

-

2

 

    Stavebnictví a životní prostředí

-

-

-

2

2

 

    Technika administrativy

-

-

2

-

2

 

    Ekonomika  provozu a  podnikání

-

-

-

2

2

 

    Účetnictví

-

-

-

2

2

 

    Psychologie řízení a prodeje

-

-

-

2

2

 

 

 

 

 

 

 

C.

Doporučené nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

    Další cizí jazyk

2

2

2

2

8

 

    Konverzace v cizím jazyce

2

2

2

2

8

 

    Sportovní hry

2

2

2

2

8

 

    Matematika

-

-

-

2

2

 

    Fyzika

-

-

-

2

2

 

    

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.           Počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých povinných předmětů v 1.- 4. ročníku může ředitel školy na základě  doporučení předmětové komise změnit až do 10 % celkového  počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu pro  jednotlivé ročníky s tím, že celkový počet vyučovacích hodin  týdně nebude překročen, a že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět.

2.           Při vyučování jednotlivých vyučovacích předmětů lze využít  možnosti úprav obsahu učiva až do rozsahu 30 % v souvislosti s aktualizací učiva a jeho přizpůsobení specifickým potřebám.

3.           Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu. Při vyučování  formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin.

4.           Při vyučování předmětu český jazyk a literatura a předmětu cizí jazyk lze třídu, která má nejméně 24 žáků, dělit na dvě skupiny.

5.           Počet hodin tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit  o jednu hodinu týdně s tím, že tato hodina nebude považována  za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

6.           Struktura volitelných a nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise učební osnovu předmětu.

7.           V rámci časové rezervy je počítáno se soustředěnou praxí  v délce 1-2 týdny, která bude zařazena dle možností školy ve 3. nebo 4. ročníku.

8.           Obsahem odborné části maturitní zkoušky je učivo vyučovacích  předmětů technologie, stavební materiály a zkušebnictví  (v širších souvislostech).