CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMUStudijní obor Stavební provoz je nástavbovým denním studiem pro absolventy tříletých učebních oborů ve stavebnictví.

Prohlubuje vědomosti a schopnosti v oblasti nových konstrukcí a technologií, v oblasti organizace, řízení a provozního hospodářství. Zároveň rozšiřuje a doplňuje vědomosti o poznatky, nezbytně nutné k soukromému podnikání.

Výchovně vzdělávacím cílem studijního oboru je prohloubení a rozšíření znalostí absolventů tříletých učebních oborů na úroveň úplného středního odborného vzdělání, potřebného především k výkonu funkce mistra stavebního provozu, a umožnění rozvíjet osvojené vědomosti dalším studiem jedince.

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, získají úplné střední odborné vzdělání a teoretické předpoklady ke složení tzv. mistrovské zkoušky (podmínky stanoví profesní hospodářská komora) a k soukromému podnikání v oboru do výše zodpovědnosti, kterou stanoví profesní komora. V případě zájmu o další studium se mohou absolventi Stavebního provozu ucházet o pomaturitní zdokonalovací (inovační), příp. specializační studium v odvětví stavebnictví za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední odborné vzdělání, event. o studium na vysoké škole.

Charakteristika obsahu vzdělání

Vzdělání poskytované střední odbornou školou má svou složku všeobecnou a odbornou. Rozšíření a doplnění všeobecné složky poskytují žákům vyučovací předměty společenskovědní a matematicko-přírodovědné, dále je zařazena tělesná výchova. Některé doporučené všeobecně vzdělávací předměty nemají přímou návaznost na předchozí přípravu v učebním oboru. Spolu s povinnými všeobecně vzdělávacími předměty však doplňují všeobecné vzdělání v souladu s úrovní úplného středního odborného vzdělání a profilem absolventa.

Složka odborného vzdělání je tvořena základním odborným i speciálním odborným učivem. Těžiště odborného vzdělání je v oblasti teoretické výuky a v rozvoji intelektuálních dovedností. Praktické zkušenosti umožní při denní formě studia stáže ve stavebním provozu či přípravě.

Odborné učivo rozšiřuje vědomosti a dovednosti získané v učebních oborech o nové poznatky, potřebné pro výkon funkce mistra stavební výroby.

Předmět ekonomika a řízení doplní střední odborné vzdělání o ekonomické poznatky zaměřené na stavební praxi, případně o základy psychologie a práva v souladu se zaměřením studia. Předmět stavební materiály a zkoušení doplní znalosti absolventů SOU o nové materiály, jejich přednosti a použití v současnosti, prohloubí znalosti o vlastnostech stavebních materiálů, jejich zkoušení a uplatnění ve stavebních konstrukcích. Předmět technologie opět sjednotí vědomosti o stavebních konstrukcích a technologiích, těžiště předmětu však bude v nových technologických postupech v širších odborných souvislostech. Základy stavební mechaniky pomohou vytvářet představu o materiálových a konstrukčních možnostech. V profilujícím předmětu stavební provoz se studenti seznámí s povinnostmi a pravomocí mistra stavebního provozu, předmět jim umožní vniknout do činností spojených s touto funkcí a do činností souvisejících s realizací stavby. V konstrukčním cvičení si pak utvrdí své znalosti z ostatních odborných předmětů, jednoduché projekty usnadní orientaci v běžné stavební dokumentaci.

Ve všech odborných předmětech bude kladen důraz na správné technické a grafické vyjadřování, účelnou hospodárnost při volbě materiálů,. výběru konstrukcí a způsobů provádění, na výchovu k ochraně a péči o životní prostředí při stavebních činnostech. Neméně důležité je i hledisko bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, a to nejen z pohledu dělnických povolání, ale i při výkonu technickohospodářských funkcí provozního charakteru.

Volitelné odborné předměty budou doplňovat vědomosti z vyučení (dle potřeby skladby vyučených v jednotlivých stavebních učebních oborech) a obohacovat o poznatky z jiných oblastí v souladu se zájmy studentů a jejich předpokládanými možnostmi uplatnění.

Doporučené volitelné předměty mohou vytvářet zaměření ekonomicko-administrativní (kombinace předmětů ekonomika podniku, technika administrativy a obsluha osobních počítačů) a stavebně realizační (geodézie, adaptace budov a vybrané statě z oboru - předmětu obsahuje i nové poznatky o strojním, zařízení).

Skladbu doporučených volitelných předmětů doplňuje psychologie pro snazší zapojení absolventů do stavební praxe z pohledu jednání s lidmi při vytváření mezilidských vztahů na pracovišti a předmět stavebnictví a životní prostředí, zabývající se aktuální problematikou dopadu stavební činnosti na životní prostředí a její funkcí při provádění regenerace území.