PROFIL ABSOLVENTA

 


Absolvent si v souladu s demokratizací všech sfér života společnosti osvojuje žádoucí formy mezilidských vztahů a jednání. Učí se potřebné toleranci k názorům druhých. Zároveň aplikuje vědomosti z oblasti společenskovědní i odborné v rozhodování v každodenních pracovních kontaktech.

Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují tyto vědomosti a dovednosti:

- je pohotový, kultivovaný a správný v mateřském jazyce,

- osvojení základny komunikace v cizím jazyce,

- schopnost aplikovat poznatky z matematiky, fyziky, ev. chemie v praktických činnostech,

- schopnost pohotového rozhodování, osvojené zásady jednání s lidmi,

- všestranný rozvoj pohybových schopností a upevňování zdraví,

- základní poznatky z oblasti práva.

Odbornou složku profilu absolventa charakterizuje:

- přesné technické vyjadřování, dovednosti práce s odbornou literaturou,

- orientace v technické dokumentaci, dovednost zhotovování běžných stavebních výkresů a technických náčrtů,

- schopnost posoudit vlastnosti stavebních materiálů a pomocných materiálů z hledisek technických, ekonomických, užitných, estetických i z hlediska ekologického,

- posouzení kvality vstupních materiálů a jejich hospodárného využívání ve výrobě včetně vyhodnocení množství a kvality práce

- znalost zásad vhodného skladování jednotlivých stavebních materiálů a výrobků,

- využívání znalostí a dovedností konstrukčních řešení stavebních prvků,

- ovládání, obsluha a seřízení běžných staveništních zařízení včetně znalosti provádění běžné údržby strojů a zařízení,

- ovládání plánování a evidence stavebních mechanismů a řízení provozu stavebních strojů,

- schopnost řídit činnosti pracovního kolektivu dle technické dokumentace technologických postupů při uplatnění optimalizace výstavby,

- znalost povinností mistra stavebního provozu

- uplatnění principů ekonomiky tržního hospodářství a poznatků z psychologie práce a vedení kolektivů.

Profil absolventa je dotvářen v rámci volnosti učebního plánu studijního oboru při alternativním zpracování odborného obsahu a rovněž výběrem volitelných vyučovacích předmětů.