MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne č.j. 16061/93-23 s platností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

pro absolventy tříletých stavebních učebních oborů

34-44-L/502 (36-62-4) STAVEBNÍ PROVOZ


Denní studium

Kategorie a názvy předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin
 V ročníku Celkem
1. 2.
A. Povinné vyučovací předměty 33 33 66
1. Společenskovědní
Český jazyk a literatura CJL 2 2 4
Cizí jazyk CJL 3 3 6
Základy společenských věd ZSV 1 1 2
2. Matematicko-přírodovědné
Matematika MAT 3 2 5
Fyzika FYZ 2 - 2
3. Tělesná výchova TEV 2 2 4
4. Odborné
Ekonomika a řízení EKR 2(1) 3(1) 5(2)
Stavební materiály a zkoušení SMZ 2(1) - 2(1)
Technologie TEC 3 3 6
Základy stavební mechaniky ZSM 2 2 4
Stavební provoz STP 2 3 5
Konstrukční cvičení KOC 3(3) 4(4) 7(7)
Volitelné předměty VOP 6 8 14
B. Doporučené vyučovací předměty
Ekonomika podniku EPO 2 2 4
Technika administrativi TEA 2 2 4
Obsluha osobních počítačů OOP 2 případně 2 2-4
Geodézie GEO 3(1) - 3(1)
Adaptace budov ABU 3(1) - 3(1)
Vybrané statě z oboru VSO - 2 2
Psychologie PSY - 2 2
Stavebnictví a životní prostředí SŽP - 2 2
C. Doporučené nepovinné předměty
Cvičení z matematiky CVM - 2 2
Cvičení z fyziky CVF - 2 2
Konverzace v cizím jazyce KCJ 2 2 4
Další cizí jazyk DCJ 2 2 4
Sportovní hry SPH 2 2 4
Psaní na stroji PSS 2 - 2


Poznámky :

1. Počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých povinných a volitelných předmětů v ročnících může ředitel školy na základě doporučení předmětové komise změnit až do 10 % celkového počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu pro jednotlivé ročníky s tím, že celkový počet vyučovacích hodin týdně nebude překročen, a že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný vyučovací předmět.

2. Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva do rozsahu 30 % celkové hodinové dotace předmětu v ročníku, a to vzhledem ke vstupním znalostem studentů (dle zaměření absolvovaného učebního oboru), k aktualizaci učiva a specifickým potřebám uplatnění v regionu. Schvaluje ředitel školy.

3. Struktura doporučených volitelných předmětů vychází z charakteru studijního oboru, zájmu žáků a jejich předpokládaného uplatnění. Je plně v kompetenci ředitele školy. Škola má možnost zvolit i jiné předměty než doporučené, a to dle potřeby regionu, souvislosti s absolvovaným vyučením studentů, případně personálními a materiálními podmínkami školy. Výběrem volitelných předmětů a jejich hodinovými dotacemi mohou jednotlivé školy specifikovat své zaměření v souladu s potřebami stavební praxe.

4. Volba a struktura nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje učební osnovy navržené předmětovými komisemi. Doporučené nepovinné předměty umožní studentům doplnit si vědomosti v případě předpokládaného pokračování ve studiu nebo rozvíjet osobnost podle jejich zájmu.

5. počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu. Ředitel střední školy může při organizaci teoretického vyučování v souladu s učebním plánem dělit třídy na skupiny. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí ředitel podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. Při vyučování cizím jazykům se třída vždy dělí na skupiny.

6. V předmětu ekonomika a řízení jsou zahrnuty základy psychologie, základy práva, managementu a marketingu. Dle potřeby a zájmu je možno tyto zařadit jako samostatné volitelné vyučovací předměty.

7. Ředitel školy určí 1 - 4 týdny z časové rezervy na souvislou odbornou praxi např. formou stáže u stavební firmy nebo organizace, a to v každém ročníku. Náplň této praxe by měla být v souladu se zaměřením studia a profilem absolventa. Hodnocení praxe se zohlední v předmětu stavební provoz.

8. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů. Doporučené odborné předměty, jejichž učivo je obsahem teoretické zkoušky z odborných předmětů, jsou technologie a stavební provoz, případně ekonomika a řízení v širších odborných souvislostech.