MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne č.j.16061/93-23 s platností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkemUČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

pro absolventy tříletých stavebních učebních oborů

34-44-L/502 ( 36-62-4) STAVEBNÍ PROVOZ


Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin 
V ročníku Celkem
1. 2. 3.
A. Povinné vyučovací předměty 15 15 15 45
1. Společenskovědní
český jazyk a literatura CJL 2 1 1 4
Cizí jazyk CIJ 2 2 2 6
Základy společenských věd ZSV 1 - - 1
2. Matematicko-přírodovědné
Matematika MAT 2 2 1 5
Fyzika FYZ 1 - - 1
3. Odborné
Ekonomika a řízení EKR - 2 2 4
Stavební materiály SMZ 1 - - 1
Technologie TEC 2 2 2 6
Základy stavební mechaniky ZSM 2 1 - 3
Stavební provoz STP 1 1 1 3
Konstrukční cvičení KOC 1 2 2 5
Volitelné předměty VOP - 2 3 5
B. Doporučené volitelné předměty
Ekonomika podniku EPO - 2 2 4
Technika administrativy TEA - 2 2 4
Obsluha osobních počítačů OOP - 2 pop. 2 2-4
Adaptace budov ABU - 2 - 2
Psychologie PSY - - 1 1
Stavebnictví a životní prostředí SŽP - - 1 1


Poznámky :

1. Večerní a dálková forma tohoto studia dává možnost studia při zaměstnání absolventům tříletých stavebních učebních oborů, pracujícím ve stavebnictví.

2. Pro kvalitnější studijní přípravu je možno organizovat kombinované studium, např. střídání denní formy studia se studiem dálkovým. Při denní formě studia lze zařadit do jednoho týdne 33 vyučovacích hodin, celkový počet vyučovacích hodin ve večerním studiu je v 1. a 2. ročníku 600 vyučovacích hodin, ve 3. ročníku 540 hodin, při kombinovaném studiu je možno v souvislosti s rozsahem denního studia délku přípravy přiměřeně zkrátit.

3. Počty konzultačních hodin v ročníku, stanovené učebním plánem dálkového studia, jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do obou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne o uspořádání cyklu konzultačních hodin.

4. V závěru každého pololetí vykonají studenti zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se doporučuje konat zkoušky nejvýše ze dvou předmětů.

5. Vyučuje se podle osnov denního studia, rozsah učiva přizpůsobí vyučující znalostem studentů z vyučených oborů a jejich předchozí odborné praxe.

6. Dále platí poznámky č. 1., 2., 3., 6. a 8. k učebnímu plánu denního studia.