CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU´

Kmenový obor:

3645L Technická zařízení budov

Kód a název:

36-45-L/003  Technik plynových zařízení a tepelných soustav

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška

 

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor Technik plynových zařízení a tepelných soustav je určen pro absolventy učebního oboru 36-52-H/004 Mechanik plynových zařízení se studijními předpoklady. Připravuje žáky pro činnosti stavebně montážní a technicko-hospodářské.

Prohlubuje a rozšiřuje vědomosti a dovednosti získané v učebním oboru Mechanik plynových zařízení. Na tento nezbytný základ navážou vědomosti a dovednosti zaměřené převážně na přípravu do provozních funkcí v plynárenství a tepelném hospodářství.

Výchovně vzdělávacím cílem studijního oboru je nejen osvojení manuálních dovedností, ale vybavení absolventa potřebnými teoretickými znalostmi na úroveň úplného středního odborného vzdělání. Oblast působnosti by měla být převážně ve stavebně montážní činnosti a s tím souvisejících pracích. Studium umožňuje orientovat se v odborných informacích, motivuje k dalším formám studia specifické odborné problematiky.

Absolvent studijního oboru, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku, získá úplné střední odborné vzdělání.

Charakteristika obsahu vzdělání

Poskytované vzdělání má složku všeobecnou a odbornou.

Všeobecnou složku zajišťují vyučovací předměty společensko-vědní a matematicko-přírodovědné v souladu s úrovní úplného středního odborného vzdělání. V průběhu studia je zařazována i tělesná výchova. Některé doporučené volitelné vyučovací předměty rozšiřují vědomosti i v oblasti všeobecně vzdělávací.

Složka odborného vzdělání je tvořena:

- základním odborným učivem,

- speciálním odborným učivem,

- provozní praxí, resp. stážemi ve stavebně-montážních firmách.

Učivo odborných vyučovacích předmětů navazuje na vědomosti a dovednosti získané v učebním oboru Mechanik plynových zařízení.

Předmět ekonomika a řízení doplní střední odborné vzdělání o ekonomické poznatky zaměřené na stavební a montážní praxi, případně o základy psychologie a práva v souladu se zaměřením studia.

Vyučovací předmět výpočetní technika připravuje žáky k tomu, aby byli schopni účelně a účinně využívat výpočetní techniky v odborných předmětech i po absolvování studia při své práci.

Základní znalosti o stavebních částech budov, potřebné pro komplexní přípravu na budoucí uplatnění, získají žáci v předmětu základy stavitelství.

Profilující předměty plynová zařízení, plynárenská technologie, technická zařízení budov a vybrané statě z oboru seznámí studenta s technologickými postupy montáže, vedením výrobních, kontrolních, servisních a opravárenských provozů zaměřených na energii, její dopravu a užití. Umožní mu získat přehled o funkci stavebně-montážního mistra a o činnosti související s realizací montáží a staveb, o potřebné technické dokumentaci, tzn. orientovat se v projektech.

Základy mechaniky by měly vytvářet představu o materiálových a konstrukčních možnostech.

Uvedené oblasti studia vyžadují vysoký stupeň bezpečnosti provozu, a to zejména s ohledem na uživatele energií. Proto nutně musí tento obor využívat vysoký počet měřicích, regulačních a jistících prvků, s jejichž funkcí budou žáci obeznámeni v předmětech elektrotechnika a měřící a regulační technika.

V předmětu konstrukční a laboratorní cvičení se žáci naučí aplikovat a utvrzovat si při měřeních, zkouškách a vlastních návrzích své vědomosti a dovednosti získané v profilujících odborných předmětech.

Výuka je vhodně doplňována odbornou praxí, resp. stáží u výrobních stavebních či montážních firem.

Ve všech odborných předmětech bude kladen důraz na správné technické a grafické vyjadřování, účelnou hospodárnost při volbě materiálů, výběru konstrukcí a způsobů montáží, na výchovu k ochraně a péči o životní prostředí při stavebně-montážních činnostech. Neméně důležité je i hledisko bezpečnosti ochrany zdraví při práci, hygieny práce, a to nejen z pohledu dělnických povolání, ale i při výkonu technicko-hospodářských funkcí provozního charakteru.

Doporučené volitelné předměty mají napomoci ke snazšímu zapojením absolventů do praxe, k vytváření žádoucích postojů, hodnot a motivací, ke komunikačním schopnostem s ostatními spolupracovníky.

Doporučené nepovinné předměty rozvíjejí intelektuální a pohybové schopnosti žáků.

Podmínky pro přijetí

Do 1. ročníku studijního oboru mohou být přijati absolventi učebního oboru 36-52-H/004 Mechanik plynových zařízení se studijními předpoklady, kteří splní podmínky přijetí stanovené ředitelem školy v souladu s platnými předpisy pro přijímání žáků ke studiu.

Organizace studia

Studium je organizováno jako 2leté denní. Úspěšné absolvování studia zakončeného maturitní zkouškou podle platných předpisů, poskytuje úplné střední odborné vzdělání.

 

Směry a možnosti dalšího vzdělávání

Absolvent studijního oboru 36-45-L/003 Technik plynových zařízení se může dále odborně vzdělávat formou pomaturitního inovačního nebo specializačního studia nebo se ucházet o vyšší odborné studium při SOŠ.

Může navštěvovat za účelem prohloubení specifického vzdělání v oboru i různá odborná školení a kurzy.

Maturitní zkouška opravňuje absolventa studijního oboru ucházet se o studium na vysoké škole.

Uplatnění absolventů v praxi

Absolventi studijního oboru Technik plynových zařízení a tepelných soustav získají v průběhu studia takový komplex všeobecných, odborných i speciálních znalostí a praktických dovedností, které jim umožní uplatnění v činnostech souvisejících se zajišťováním výrobních stavebně montážních prací, a to ve všech oblastech od přípravy staveb až po jejich realizaci, resp. v provádění dozoru nad touto investiční činností.

Využití je tedy jak ve státním sektoru, tak i ve společnostech či v soukromých firmách, jakožto ve středně technických a řídících funkcích, a to od zdrojů energie, přes dopravu jednotlivých médií až po jejich využití. Rovněž tak se uplatní v komunální sféře, obecních úřadech a zastupitelstvech. Po absolvování případného, zákonem předepsaného kurzu, je vhodné uplatnění i pro funkce bezpečnostního technika, požárního technika, energetika, v neposlední řadě i provozního technika.