PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kmenový obor:

3645L Technická zařízení budov

Kód a název:

36-45-L/003 Technik plynových zařízení a tepelných soustav

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška

 

Absolvent si v souladu s demokratizací všech sfér života společnosti osvojuje žádoucí formy mezilidských vztahů, postojů, schopnost spolupráce a komunikace, orientuje se v hodnotách. Učí se potřebné toleranci k názorům druhých. Současně aplikuje vědomosti z oblasti společenskovědní i odborné v rozhodování, v každodenních pracovních kontaktech. Jeho teoretické odborné znalosti jsou podloženy řemeslnými dovednostmi, které zkvalitňují rozhodování v provozních funkcích i event. v podnikání.

Všeobecně vzdělávací složka

Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují tyto vědomosti a dovednosti:

-         pohotový, kultivovaný a správný písemný i ústní projev v mateřském jazyce,

-         osvojení základů komunikace v cizím jazyce,

-         znalost principů občanskoprávních a mezilidských vztahů v rodině, společnosti, státě,

-         základní vědomosti z historie,

-         schopnost aplikovat poznatky z matematiky, fyziky, ev. chemie v praktických činnostech

-         schopnost samostatné práce i spolupráce,

-         všestranný rozvoj pohybových schopností a upevňování zdraví.

Odborná složka

Odbornou složku profilu absolventa charakterizuje:

-         přesné technické vyjadřování, dovednosti práce s odbornou literaturou,

-         orientace v technické dokumentaci, dovednost zhotovení jednodušších výrobních stavebně-montážních výkresů a technických náčrtů,

-         schopnost posoudit vlastnosti materiálů z hledisek technických, ekonomických, užitných, estetických i z hlediska ekologického,

-         posouzení množství práce a materiálů potřebných na stavebně montážní činnost, sledování jejich efektivního využití při dodržení technologických postupů,

-         ovládání technologií svařování plamenem a el. obloukem v rozsahu svářečského kursu ZG-1 a ZE-1, seznámení s novými technologiemi svařování plastů, používaných v potrubních systémech v rámci svářečského kursu Z-U/P,

-         ovládání a dle potřeb znalost volby technologií a druhů potrubních spojů, ukládání potrubí, stanovení ochrany potrubí, včetně jejího eventuelního upevňování,

-         seznámení se základními konstrukčními prvky, jejich potřebnou údržbou a opravami u strojů a zařízení, používaných k dopravě, úpravě či uskladňování médií ve stanicích (kompresní, čerpací, regulační, odorizační a čistící),

-         seznámení s pracovními postupy při odstraňování havárií na potrubních systémech a energetických soustavách, s používáním protipožárních zařízení a hasicích přístrojů,

-         příprava na ovládání a řízení technologických postupů stavebně-montážních prací, údržby a oprav tepelných soustav,

-         ovládání a řízení technologických postupů pro výstavbu, rekonstrukce a opravy plynovodů či energovodů,

-         orientace v zásobování národního hospodářství energií a schopnost volit vhodná paliva,

-         znalost základních vlastností paliv, spalovací procesy, včetně jejich kontroly, technologie odvodu spalin, seznámení se s konstrukcí spotřebičů,

-         schopnost volit vhodné spotřebiče používané na ohřev pokrmů, teplé užitkové vody, otop, případně pro další technologické účely, navrhnout jejich instalaci,

-         schopnost vést výrobní, montážní a údržbářské provozy zaměřené na vodu, plyn, ropné produkty, topení a další zdroje netradiční energie,

-         uplatnění principů ekonomiky tržního hospodářství a poznatků z psychologie práce a vedení kolektivů

Profil absolventa je dotvářen v rámci volnosti učebního plánu studijního oboru a výběrem volitelných vyučovacích předmětů.