MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 12. 3. 1996, čj. 10 444/96-23 s účinností od 1. září 1997
pro SOU plynárenské, Pardubice, Poděbradská 93

 


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

36-45-L/003 (36-97-4/07) Technik plynových zařízení a tepelných soustav


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

 

 

Zkr.

1.

2.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

34

34

68

1. Společenskovědní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

CJL

2

2

4

Cizí jazyk  

CIJ

3

3

6

 

 

 

 

 

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

Matematika

MAT

2

2

4

 

 

 

 

 

3. Tělesná výchova

TEV

2

2

4

 

 

 

 

 

4. Odborné

 

 

 

 

Ekonomika a řízení

EKR

2

2

4

Výpočetní technika

VYT

2/2

2/2

4/4

Plynárenská technolog.

PLT

2

2

4

Plynová zařízení

PLZ

2

2

4

Základy stavitelství

ZAS

4

-

4

Technická zařízení budov

TZB

3

4

7

Mechanika

MEC

2

2

4

Elektrotechnika

ELE

2

-

2

Měřící a regulační technika

MRT

-

2

2

Konstrukční a laboratorní cvičení

KLC

2(2)

3(3)

5(5)

Volitelné předměty

VOP

4

6

10

B. Doporučené volitelné předměty

 

 

 

 

Vybrané statě z oboru (energetiky, plynárenství)

VSO

2

2-4

4-6

Ekonomika podniku

EKP

2

2

2-4

Technika administrativy

TEA

2

2

2-4

Psychologie

PSY

-

2

2

 

 

 

 

 

C. Doporučené nepovinné předměty

 

 

 

 

Další cizí jazyk

DCJ

2

2

4

Konverzace v cizím jazyce

KCJ

2

2

2-4

Cvičení z matematiky

CVM

-

2

2

Cvičení z fyziky

CVF

-

2

2

Sportovní hry

SPH

2

2

2-4

Personalistika

PER

2

-

2

 

 

Poznámky:

1.      Počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých povinných a volitelných předmětů v ročnících může ředitel školy na základě doporučení předmětové komise změnit až do 10 % celkového počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu pro jednotlivé ročníky s tím, že celkový počet vyučovacích hodin týdně nebude překročen, a že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný vyučovací předmět.

2.      Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva do rozsahu 30% celkové hodinové dotace předmětu v ročníku, a to vzhledem ke vstupním znalostem a studijním předpokladům žáků, k aktualizaci učiva a specifickým potřebám uplatnění v regionu. Schvaluje ředitel školy.

3.      Struktura doporučených volitelných předmětů vychází z charakteru studijního oboru, zájmu žáků a jejich předpokládaného uplatnění. Je plně v kompetenci ředitele školy. Vzhledem k úzké vazbě předmětu vybrané statě z oboru na odborné povinné předměty a vzhledem k náplni tohoto předmětu se předpokládá, že ředitel upřednostňuje výběr tohoto předmětu. Škola má možnost zvolit i jiné předměty než doporučené, a to dle potřeby regionu, souvislosti s event. absolvovaným vyučením studentů, případně personálními a materiálními podmínkami školy. Výběrem volitelných předmětů a jejich hodinovými dotacemi specifikuje škola své zaměření v souladu s potřebami stavebněmontážní praxe.

4.      Volba a struktura nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje učební osnovy navržené předmětovými komisemi. Doporučené nepovinné předměty umožní studentům doplnit si vědomosti v případě předpokládaného pokračování ve studiu nebo rozvíjet osobnost podle jejich zájmu.

5.      Ředitel střední školy může při organizaci teoretického vyučování v souladu s učebním plánem dělit třídy na skupiny. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí ředitel podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. Při vyučování cizím jazykům se třída vždy dělí na skupiny.

6.      V předmětu ekonomika a řízení jsou zahrnuty základy psychologie, základy práva, managementu a marketingu. Dle potřeby a zájmu je možno tyto zařadit jako samostatné volitelné vyučovací předměty.

7.      Předmět výpočetní technika ve 2. ročníku studia je možno vyučovat aplikovaně v rámci profilujících odborných předmětů s posílením jejich hodinových dotací.

8.      Ředitel školy určí 1 - 4 týdny z časové rezervy na souvislou odbornou praxi, např. formou stáže u stavebněmontážní firmy nebo organizace, a to ve 3., 4. a 5. ročníku. Náplň této praxe by měla být v souladu se zaměřením studia a profilem absolventa. Hodnocení praxe se zohlední v odborném výcviku, resp. v některém profilujícím odborném předmětu.

9.      Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů. Doporučené odborné předměty, jejichž učivo je obsahem teoretické zkoušky z odborných předmětů, jsou plynová zařízení, plynárenská technologie, technická zařízení budov, případně ekonomika a řízení v širších odborných souvislostech.