PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

3645M Technická zařízení budov

Studijní obor:

36-45-M/002 Technická zařízení budov

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Příprava v oboru je vedena tak, aby absolvent po úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi byl připraven uplatnit se v odpovídajících pracovních a společenských funkcích vyžadujících úplné střední odborné vzdělání. Po odborné stránce je absolvent připravován k vykonávání činností středních technicko-hospodářských pracovníků v oblasti rozvodů a instalací technických zařízení v budovách, instalací provozních souborů, a to při přípravě, navrhování i realizaci.

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Vzdělávání a výchova ve studijním oboru směřují k tomu, aby žáci

-         ovládali základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti včetně chápání nutnosti svého celoživotního vzdělávání;

-          komunikovali s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovávali obecně uznávaná pravidla slušného chování;

-          vyjadřovali se v českém jazyce věcně jasně, srozumitelně a jazykově správně;

-          uvědomovali si svou identitu a lidská práva, dovedli je obhajovat a zároveň plnili své morální a zákonné povinnosti;

-          tolerovali a respektovali lidi jiného etnického původu, náboženství nebo kultury a ctili jejich práva;

-          rozuměli fungování demokracie a byli schopni aktivního občanského života;

-          využívali svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru i při politickém a filozoficko-etickém rozhodování, hodnocení a jednání;

-          dovedli pracovat s informacemi z různých zdrojů včetně elektronických médií a přistupovali k nim kriticky;

-          používali cizí jazyk jako prostředek interkulturní komunikace ve společenském i pracovním životě, pro poznávání kulturního bohatství jiných národů i pro vzájemné porozumění a pochopení;

-          dokázali cizí jazyk, který studovali, používat pro potřeby svého povolání a uvědoměle pracovali s odpovídajícími informačními zdroji;

-          uměli používat matematických, přírodovědných a geografických poznatků při řešení praktických problémů v běžných životních i profesních situacích;

-          rozuměli vztahu člověka a přírody, byli ochotni jednat ekologicky;

-          chápali význam umění pro člověka a dovedli si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty jak pro obohacování své osobnosti, tak i pro svou profesní činnost;

-          usilovali o optimální stav své tělesné zdatnosti, o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu;

-          uměli chránit zdraví a věděli, jak si mají počínat v situacích ohrožení;

-          dovedli pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky IKT na uživatelské úrovni, byli schopni tyto prostředky využívat k práci s informacemi.

1.3   Odborné vědomosti a dovednosti

V odborné složce vzdělávání jsou žáci vedeni k tomu, aby

-          se orientovali v ekonomickém prostředí a pracovněprávních vztazích a uměli aplikovat ekonomické poznatky v praxi, uměli provést základní kalkulaci nákladů, znali a realizovali postupy stavebního řízení a povinnosti řídícího pracovníka;

-          dovedli využívat všech dostupných informačních zdrojů k celoživotnímu vzdělávání v oboru;

-          dovedli pracovat se specifickým aplikačním programovým vybavením používaným v profesní oblasti;

-          se pro ně stalo běžnou samozřejmostí pracovat s normami, technickými předpisy a odbornou technickou literaturou;

-          získali základní dovednosti ve způsobech technickém zobrazování a znalost zobrazování strojírenských a stavebních výkresů v technické dokumentaci;

-          znali zásady bezpečnosti a hygieny práce a protipožárních předpisů ve vztahu k oboru, zásady péče o pracovní a životní prostředí;

-          získali přehled o stavebních materiálech a stavebních konstrukcích;

-          se seznámili se strojírenskými technologiemi a strojně technickými zařízeními ve vazbě na obor;

-          důkladně znali materiály včetně zkoušení vlastností používané pro účely technických zařízení budov;

-          při studiu profilující odborné tématiky dovedli uplatnit získané znalosti mechaniky tuhých těles, pružnosti a pevnosti a zejména hydromechaniky a termomechaniky;

-          získali základní řemeslné dovednosti v provádění vnitřních instalací v budovách;

-          důkladně znali systémy technických zařízení běžných budov a jejich funkci, dovedli provádět základní potřebné výpočty, znali a dovedli realizovat technologické a konstrukční postupy včetně měření a regulace: zdrojů rozvodů tepla, vytápění, zásobování vodou, kanalizace, plynových instalací, větrání a klimatizace;

-          měli základní znalosti a dovednosti v měřeních prováděných zejména v tepelné technice a vzduchotechnice;

-          znali způsoby montáže, obsluhy, údržby a zkoušení technických zařízení budov;

-          dovedli zpracovat dokumentaci technických zařízení budov s aplikaci příslušných technických norem a předpisů a při využití aktuálních počítačových programů;

-          dokázali kvalifikovaně informovat zákazníka a poradit mu s ohledem na jeho zájem při respektování provozních zásad a technických předpisů.

1.4   Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru 36-45-M/002 Technická zařízení budov získal úplné střední odborné vzdělání, které jej opravňuje po absolvování nástupní praxe vykonávat povolání stavebního technika (se zaměřením na technická zařízení budov), a to na pracovních pozicích stavební technik projektant, stavební technik mistr, stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu.

Absolvent může po zapracování vykonávat řídící funkce na úrovni středních technicko-hospodářských pracovníků v oblasti vytápění, zdravotní techniky, vzduchotechniky, rozvodu plynu (to vše v objektech bytových, občanských, průmyslových i zemědělských). Může se uplatnit v projektové přípravě i realizaci provozních souborů. Další uplatnění absolventi mohou nalézt v řízení výroby součástí TZB, zajišťování údržby stávajících souborů, v laboratořích TZB, ve výzkumu i na úseku správním. Po splnění požadavků stanovených Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků mohou získat příslušný stupeň autorizace pro samostatné podnikání v oblasti TZB.

Vzdělávání v oboru poskytuje kvalitní přípravu a opravňuje ucházet se případně o další studium – vysokoškolské nebo na vyšší odborné škole. Za účelem prohloubení vzdělání v oboru nebo pro získání určité odborné specializace může absolvent pokračovat v odborných školeních a kurzech navazujících na získané středoškolské vzdělání.