MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 30. 6. 2004, čj. 22 197/2004-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním  ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Studijního oboru

36-45-M/002 Technická zařízení budov

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník
A. Povinné

132

a) základní

122

Český jazyk a literatura

10

Cizí jazyk

12

Občanská nauka

3

Dějepis

2

Matematika

10

Fyzika

4

Chemie

2

Tělesná výchova

8

Výpočetní technika

4

Ekonomika

4

Technické kreslení

5

Základy stavitelství

6

Strojnictví

4

Mechanika

6

Technologie

2

Vytápění

7

Zdravotní technika

5

Vzduchotechnika

6

Rozvod a použití plynu

2

Laboratorní cvičení

6

Konstrukční cvičení

8

Praxe

6

b) výběrové a volitelné

10

Celkem hodin týdně

132

B. Nepovinné

 

Příklady výběrových a volitelných předmětů: aplikovaná výpočetní technika, měření a regulace, elektrotechnika, energetické hospodářství, ekonomika podniku, cvičení z matematiky, cvičení z fyziky aj.

Příklady nepovinných vyučovacích předmětů: konverzace v cizím jazyku, další cizí jazyk, sportovní hry aj.
 

Poznámky k učebnímu plánu

1.       Obecný učební plán umožňuje školám využitím výběrových předmětů dosáhnout pružnější profilaci studia podle podmínek školy, potřeb regionu a zájmu a schopností žáků. Vedení školy vypracuje na základě obecného učebního plánu svůj konkretizovaný učební plán podle obecných pedagogických zásad a pokynů Ministerstva školství a tělovýchovy, s přihlédnutím k žádoucím mezipředmětovým vazbám a s respektováním dále uvedených poznámek, nebo využije doporučený učební plán, který je uveden dále. Konkretizovaný učební plán schválí ředitel školy; po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

2.       Celková týdenní hodinová dotace předmětů je minimálně 28 a maximálně 33 vyučovacích hodin v každém ročníku. Rozdělení učiva do ročníků je v kompetenci školy. Vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, tělesná výchova a výpočetní technika (součástí je zdokonalování v práci s počítačem a práce s počítačovými programy v rámci jiného vyučovacího předmětu) musí být proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících.

3.       Dělení žáků do skupin probíhá podle platných předpisů.

4.       Rámcové osnovy odborných povinných vyučovacích předmětů umožňují průběžnou inovaci obsahu dle potřeb technického vývoje, regionálních aspektů a specifiky školy. Hodinové dotace na jednotlivé tematické celky určí vyučující tak, aby výuka byla v souladu s cíli předmětu a odbornými vědomostmi a dovednostmi předpokládaných výsledků vzdělávání v profilu absolventa.

5.       Struktura výběrových vyučovacích předmětů dotváří charakter oboru, vychází z regionálních požadavků, možností školy a zájmu žáků. Je v kompetenci ředitele školy, který schvaluje na základě doporučení předmětové komise učební osnovy výběrových vyučovacích předmětů. Část hodinové dotace na výběrové a volitelné předměty je možno využít k posílení hodinových dotací na předměty povinné, uvedené v obecném učebním plánu.

6.       Škola může žákům nabídnout dle svých možností také volitelné vyučovací předměty, které rozšiřují intelektuální schopnosti žáků. V nabídce školy mohou být některé předměty uvedené v příkladu výběrových i nepovinných vyučovacích předmětů, i jiné.

7.       Nepovinné vyučovací předměty zavádí škola dle zájmu žáků a svých možností. Jejich skladba je plně v kompetenci ředitele školy, který schvaluje též učební osnovy těchto předmětů.

8.       Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle současně platných učebních osnov: český jazyk a literatura čj. 25 625/99-23, cizí jazyk čj. 24 938/2002-22, občanská nauka čj. 18 396/2002-23, dějepis čj. 23 094/1999-22, matematika čj. 21 307/2000-22, fyzika čj. 22 733/2002-23, chemie čj. 23 851/2002-23 (součástí předmětu jsou základy ekologie dle osnovy čj. 23 212/98-23), tělesná výchova čj. 19 891/1996-50.

9.       Předmět výpočetní technika se vyučuje podle osnovy čj. 25 875/1998-23 s tím, že 1. a 2. ročník je zaměřen na zvládnutí běžných uživatelských dovedností v práci s PC včetně základů grafických systémů a práce s Internetem. Aplikovaná výpočetní technika (jako výběrový předmět ve vyšších ročnících se zaměřuje na aplikaci programů pro obor. Případně může převzít část obsahu předmětu konstrukční cvičení (dle podmínek školy), a to ve 4hodinové dotaci z konstrukčního cvičení celkem.

10.   Předmět ekonomika se vyučuje podle osnovy čj. 18 052/1999-23, na ni navazuje stavební ekonomika podle osnovy, která je součástí těchto UD (učivo lze spojit do jednoho vyučovacího předmětu s názvem ekonomika).

11.   V souladu s Metodickým pokynem MŠMT ze dne 3. 4. 2000 č. 325 k „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol“ se zařazuje do vzdělávacího programu Úvod do světa práce.

12.   Do výuky bude zařazena problematika ochrany člověka za mimořádných událostí včetně zásad první pomoci, doporučuje se samostatný kurz, nejlépe ve 3. ročníku.

13.   Součástí výuky tělesné výchovy je lyžařský výcvik žáků. Organizuje se dle zájmu žáků a možností školy a zařazuje se zpravidla do 1. ročníku.

14.   Ředitel školy určí 1-2 týdny z časové rezervy na soustředěnou odbornou praxi, která bude zařazena do 3. nebo 4. ročníku. Její náplní budou konkrétní činnosti v provozech budoucího uplatnění absolventů.

15.   Maturitní zkouška se organizuje podle platných předpisů. Obsahem odborné části maturitní zkoušky je učivo vyučovacích předmětů vytápění, zdravotní technika, vzduchotechnika, rozvod a využití plynu (případně v širších souvislostech, vzhledem k profilaci zaměření školy).

 

 

doporučený Učební plán

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

4(1)

3(1)

3

-

10(2)

Fyzika

2

2

-

-

4

Chemie

2

-

-

-

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Výpočetní technika

2(2)

2(2)

-

-

4(4)

Ekonomika

-

-

-

4(1)

4(1)

Technické kreslení

2(1)

3(1)

-

-

5(2)

Základy stavitelství

3(1)

3(1)

-

-

6(2)

Strojnictví

2

2

-

-

4

Mechanika

3

3

-

-

6

Technologie

-

2

-

-

2

Vytápění

-

-

4

3

7

Zdravotní technika

-

-

3

2

5

Vzduchotechnika

-

-

4

2

6

Rozvod a využití plynu

-

-

-

2

2

Laboratorní cvičení

-

-

3(3)

3(3)

6(6)

Konstrukční cvičení

-

-

4(4)

4(4)

8(8)

Praxe

3(3)

3(3)

-

-

6(6)

b) výběrové a volitelné

-

-

4

6

10

Měření a regulace

-

-

-

2(2)

2(2)

Elektrotechnika

-

-

2

-

2

Energetické hospodářství

-

-

-

2

2

Matematika (cvičení)

-

-

-

2

2

Fyzika (cvičení)

-

-

-

2

2

Počet hodin celkem

33

33

33

33

132

B. Nepovinné

 

 

OBECNÝ Učební plán

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

120

Cizí jazyk

120

Občanská nauka

30

Dějepis

20

Matematika

120

Fyzika

40

Chemie

20

Výpočetní technika

40

Ekonomika

30

Technické kreslení

50

Základy stavitelství

40

Strojnictví

30

Mechanika

60

Technologie

20

Vytápění

60

Zdravotní technika

40

Vzduchotechnika

50

Rozvod a použití plynu

20

Laboratorní cvičení

50

Konstrukční cvičení

80

b) výběrové a volitelné

10

Celkem hodin týdně

1050

B. Nepovinné

 

Příklady výběrových a volitelných předmětů: aplikovaná výpočetní technika, měření a regu­lace, elektrotechnika, energetické hospodářství, ekonomika podniku, cvičení z matematiky, cvičení z fyziky aj.

Příklady nepovinných vyučovacích předmětů: konverzace v cizím jazyku, další cizí jazyk, sportovní hry aj.
 

Poznámky k učebnímu plánu

1.       Obecný učební plán dálkového studia vychází z obecného učebního plánu denního studia, je zpracován bez rozvržení vyučovacích předmětů do jednotlivých ročníků, a to za předpokladu 210 konzultačních hodin v ročníku a délce studia 5 let. Je pro školy závazný. Rozpracovaný konkretizovaný učební plán dálkového studia, respektující poznámky k obecnému učebnímu plánu, schvaluje ředitel školy; opatřený razítkem školy se stává součástí povinné učební dokumentace školy a je závazný.

2.       Při rozpracování obecného učebního plánu je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, do všech ročníků.

3.       Při zvýšení počtu týdenních konzultačních hodin na vyhláškou stanovené maximum 220 hodin je nutno zachovat minimálně 45% podíl všeobecného vzdělání.

4.       V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah studia si v tematickém plánu předmětu přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin stanovených učebním plánem školy, schváleným ředitelem školy.

5.       Skladba výběrových odborných předmětů odpovídá dennímu studiu.

6.       Je-li třeba, část hodinové dotace na výběrové předměty lze použít na posílení některých vyučovacích předmětů povinného základu.

7.       Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené rozpracovaným školním učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku. Ředitel střední odborné školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo jinak uspořádaného harmonogramu konzultací. Dle podmínek je možno kombinovat dálkové studium se soustředěnou výukou vyučovacích předmětů náročných pro samostudium, např. cizí jazyk, výpočetní technika, laboratorní cvičení, konstrukční cvičení apod.

8.       V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se doporučuje konat zkoušky maximálně ze třech předmětů.

9.       Doporučuje se alespoň dvoutýdenní soustředěná odborná praxe v každém ročníku na různých pracovištích budoucího uplatnění absolventů.

10.   Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů. Obsah odborné části je stejný jako u denního studia.